، ، شرمساری بازپذیرکننده

، ، شرمساری بازپذیرکننده

، ، شرمساری بازپذیرکننده

بر اساس استدلالهای نظری فوقالذکر میتوان فرضیه هایی را جهت وارسی تجربی به شرح ذیل استنتاج نمود. فرضیه های اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده حاکی از تأثیر مستقیم و همچنین تأثیر ات مشروط است:
فرضیههای مربوط به شرمساری:
شرمساری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد.
شرمساری والدین از طریق افزایش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاری میگردد.
شرمساری والدین از طریق افزایش پایبندی به ارزشهای اخلاقی، موجب کاهش بزهکاری میگردد.
فرضیههای مربوط به بازپذیری:
بازپذیری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد.
فرضیههای مربوط به انگزنی:
انگزنی والدین ارتباط مستقیم و مثبت با بزهکاری دارد.
انگزنی والدین از طریق افزایش همالان بزهکار، موجب افزایش بزهکاری میگردد.
فرضیههای مربوط به بههمپیوستگی:
بههمپیوستگی خانوادگی ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد.
بههمپیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر شرمساری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد.
بههمپیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر بازپذیری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد.
بههمپیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر انگ زنی والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد.
میزان ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق در بین افراد به هم پیوسته بیشتر از افراد نابه هم پیوسته است.
فرضیههای مربوط به همالان بزهکار:
همالان بزهکار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد.
همالان بزهکار از طریق کاهش انتظار شرم، موجب افزایش بزهکاری میگردد.
همالان بزهکار از طریق کاهش پایبندی به ارزشهای اخلاقی، موجب افزایش بزهکاری میگردد.
فرضیههای مربوط به فشار:
فشار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد.
اثر انگ زنی والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار بالا است. به عبارتی تأثیر انگزنی روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت مییابد.
اثر شرمساری والدین بر بزهکاری بیشتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار بالا است. به عبارتی تأثیر شرمساری والدین روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت مییابد.
فرضیههای فوق مأخوذ از چهارچوب نظری تلفیقی تحقیق میباشند. متغیر بههمپیوستگی به مثابه متغیر مستقل، متغیرهای انگزنی، بازپذیری، شرمساری، همالان بزهکار، انتظار شرمساری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی در حکم متغیرهای میانجی و متغیر بزهکاری به منزله متغیر وابسته، شاکله اصلی این مدل را تشکیل میدهد. در فصل بعد با مقابله مدل نظری تحقیق، با دادهها و شواهد سعی میشود توان و قدرت تبیینی این مدل وارسی شود و صحت و سقم فرضیات مورد ارزیابی قرار میگیرد.
+

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~