، ، نگرش به آموزش عالی

، ، نگرش به آموزش عالی

، ، نگرش به آموزش عالی

همان طور که در قسمت قبل ذکر شد در این تحقیق برای سنجش نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی به صورت تلفیقی از دو پرسشنامه استفاده شد، پرسشنامه فارنهام و مک‌مانس که ضریب آلفای این پرسشنامه (76/0)، و پرسشنامه پام ماراس که ضریب آلفای آن (81/0) محاسبه شده بود. در قسمت هویت نقش جنسیتی پرسشنامه بم با ضریب آلفای (80/0) و پرسشنامه تندرو با ضریب آلفای (78/0) محاسبه شده بود، و نیز پرسشنامه سرمایه فرهنگی شارع‌پور و خوش‌فر با ضریب آلفای (75/.)محاسبه شده بود. برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای پرسشنامه‌های مذکور در مطالعۀ کنونی نیز محاسبه شد.
پرسشنامه تحقیق حاضر بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت، برای سنجش نگرش اعضاء نمونۀ پژوهش به آموزش عالی و رابطۀ آن با سرمایۀ فرهنگی و هویت نقش جنسیتی با 139 گویه تنظیم شده بود، که سهم مشخصات فردی 16 گویه، متغیر نگرش به آموزش عالی 28 گویه، متغیر سرمایه فرهنگی 35 گویه و متغیر هویت نقش جنسیتی 60 گویه بوده است. پس از انتخاب پرسش‌ها و تنظیم پرسشنامه اولیه، در اختیار تعدادی از کارشناسان، خبرگان و متخصصین در زمینه‌های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، آمار و روش تحقیق قرار گرفت تا مشخص کنند؛ که آیا پرسشنامه، پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق را می‌سنجد و درجه اهمیت آنها چقدر است؟ سپس با انجام اصلاحات در پرسشنامه اولیه، روائی پرسشنامه تایید گردید. برای تعیین پایایی و با هدف محاسبه هماهنگی درونی پرسشنامه‌ها نیز گویه‌های پرسشنامه روی 40 تن از نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت (دختر 20پرسشنامه و پسر 20 پرسشنامه) اجرا، و از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که پس از بررسی، 40 گویه از کل پرسشنامه (کنار گذاشتن گویه‌های بی‌پاسخ) با هدف بالا بردن پایایی و کم کردن حجم آن از پرسشنامه اصلی حذف گردید. بنابراین گویه‌های نگرش به آموزش عالی به 26 گویه، متغیر سرمایه فرهنگی به 19 گویه و متغیر هویت نقش جنسیتی به 38 گویه تقلیل یافت. پس از حذف گویه‌های مذکور از کل پرسشنامۀ سه متغیری، میزان آلفا برای متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی (74/0)، متغیر نگرش درونی به آموزش عالی (72/0)، متغیر سرمایه فرهنگی (80/0) و برای متغیر هویت نقش جنسیتی برابر با (83/0) محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از نرم افزار spss 15 استفاده شد.
چنانکه ارقام مندرج در جدول شماره یک نشان می‌دهند، نتیجۀ برآورد پایایی معرف‌های متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی، نگرش درونی به آموزش عالی، سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی حاکی از آن است که مقدار ضریب آلفا به ترتیب (74/0)، (72/0)، (80/0) و 83/0) در سطح مطلوبی است. بنابراین گویه‌های هر سه متغیر از پایایی لازم برخوردارند.
نگرش درونی به اموزش عالی
ضریب آلفا
72/0
تعداد گویه
10
نگرش بیرونی به آموزش عالی
ضریب آلفا
74/0
تعداد گویه
16
سرمایه فرهنگی
ضریب آلفا
80/0
تعداد گویه
19

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~