آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه

یک مجموعه کاملاً متراکم از سازه هایی با پلان مدور، از مرحله اولیه 2Bبه جلو، با قطرهای متفاوت ( از 5/3تا کمی بیش از 5متر) می باشد. در شمال منطقه حفاری شده یکی از آنها از دیگر سازه ها جدا میشود، در حالیکه در جنوب سازه های دیگر (،46،47،48،49) باهم جمع هستند. اما با این حال این سازه های کوچک تراکم بیشتری در یکی از سازه های واقع در شمال دارند حفاری آنها ماننددیگر بخش های این سایت نشان میدهد که آنها عموماً به عنوان سیلو ( برای ذخیره سازی گندم ) استفاده می شده اند. این لایه، که محوطه اصلی آراتاشن را تشکیل میدهد، بر روی لایه های شنی بکر، که تا حدی توسط سفره آبهای زیرزمینی تخریب شده است قرار دارد .
دو مرحله بعدی IIc و IId شواهدی بر یک متراکم سازی این بخش ارائه می کند.چندین واحد ساخته شده از مراحل اولیه پابرجاست و به نظر می رسدکه سازه های مدور در چند نوبت مرمت و بازسازی شده است. تراکم متعدد قلوه سنگ های بزرگ گرد(متعلق به اطراف روخانه قزاق) همچنین در درون چندین سازه (بویژه در 47 و 10) وجود دارد ، و این نمی تواند بیانگر استفاده فردی آنها یا بخش اصلی سازه های معماری باشد. در بخش های متعدد سطح IIb بقایایی از یک نوع کف خاص متشکل از ترکیبی از خاک رس، کود حیوانی یا دیگر بقایای نباتی، زغال و املاح معدنی کشف شدند که چنین بنظر می رسد علت آن عبور تکراری حیوانات یا حتی استفاده آنجا به عنوان آغل حیوانات کوچک اهلی باشد.
سازه های سطح دوم زمانی که برای اولین بار کشف شد، بر خلاف سازه های سطح اول چنین بنظر می رسیدند که از چینه ساخته شده اند. مشاهدات متعدد دیگر صورت گرفته بعد از دوره بارانی به تجدید نظر دوباره در این باره منجر شد. در حقیقت، تغییر میزان رطوبت محیط موجب ظاهر شدن باندهای افقی و عمودی روشن رنگ در چندتا از دیوار های مرحله IIb، c, d، شد که بطور متوسط به اندازه cm5/2 سانتی متر و در فاصله cm 12 و همچنین باندهای عمودی نامنظم بودند. مشخص است که چنین ترتیبی موجب استفاده از خشت شده است. چینه مصالح اصلی سازه های کوچک (واحدهای مدور با قطر کم، سیلوها و غیره) بوده است. بنابراین دو تکنیک در سطح دوم مورد استفاده قرار گرفته اند، استفاده از خشتها شاید برای سازه های خاص باشد برای مثال واحدهای مسکونی.
آخرین مرحله (IIa) از لایه دوم، شاید به دلیل محافظت بد، تراکم کمتری نسبت به مراحل b-d را نشان میدهد. در غرب منطقه حفاری شده، بخش شرقی یک سازه مدور چینه ای سازه های 32 و 36 از مرحله IIb را پوشش می دهد. بیشتر ساختارهای نشان داده شده در این مرحله به شکل تراکم های متعدد سنگریزه های مدور بازالت بدون شکل هستند. این سازه ها عموماً ترکیبی از چینه و خرده های خشت همراه هستند. لایه دوم شامل خشت های ضخیم تری نسبت به خشتهای لایه اول است.( Les cultures du caucace 63_77 ) (تصویر 3-78)
3-79-شنگاویت
محوطه شنگاویت در داخل شهر جدید ایروان در ساحل چپ رودخانه رازدان واقع شده است. مهمترین محوطه حفاری شده عصر مفرغ قدیم در ارمنستان میباشد. این محوطه بوسیله بایبورتیان نیمه اول سده بیستم حفاری شده است. اخیراً نیز بوسیله سرداریان حفاری شده است. سرداریان در 1967 اولین توالی لایهنگاریشده را برای مواد بدست آمده از شنگاویت ارائه داد. او 4 متر بقایای باستانی شنگاویت را در 4 لایه تقسیم کرد. شنگاویتI، قدیمترین لایه، که مربوط به دوره نوسنگی میباشد. و شنگاویتII-IV به دوره کوراارس نسبت داده شدند. سرداریان، براساس تغییر در تزئین سفال از تزئین شیاری، برجسته(شنگاویتII) به تزئین کنده(شنگاویتIII-IV) توالی یانیق را در این محوطه به دو مرحله تقسیم کرده است. اما رابطه بین لایههای III و IVروشن نیست. بایبورتیان فقط دو گروه سفالی تشخیص داده است، منقوش و غیرمنقوش. خانههای مدور و راستگوشه، هر دو در شنگاویت ساخته شدهاند. اما رابطه لایهنگاری این ساختمانها هنوز روشن نیست. به نظر میرسد شنگاویت در سر تا سر عمر استقراری خود یک روستای بیشکل، متراکم بدون هیچ گونه پیاده رویی بوده است.
12خانه مدور از شنگاویت پیدا شدند. همه این خانهها بوسیله ساختمانهای الحاقی مستطیلشکل مارپیچی به هم متصل شده بودند. خانهها خشتی با پی سنگی میباشند. کفها با قلوهسنگهایی که در دایرههای متحدالمرکز قرار داده شده بودند، سنگفرش شده و با لایهای از گل اندود شده بودند. در هر خانه ستون 4 گوش مرکزی بر روی پایه سنگی بزرگی قرار گرفته است که در کنار آن اجاق مدور با حفره برگ شبدری دیده می شود. اجاقها در کف کنده شده و اغلب سطح فوقانی آن با نقش برجسته تزئین شده بود. اجاقهای قابلحمل یا سفالی همراه این اجاقهای بزرگتر دیده میشوند. خانههای مدور بطور متوسط در حدود 7 متر قطر با دیوارهایی به ضخامت 20/ 1 متر میباشد. و استقرار بوسیله یک دیوار که از قراردادن بلوکهای سنگی حجیم بر روی هم ساخته شده است، محصور شده بود که در حاشیه های شمالی و جنوبغربی دیده میشد. این دیوار مگالتیک در حدود 5/2 متر ضخامت و با پشتیبانهای چهارگوش تقویت شده است(5/4 متر ضخامت). یک راه زیرزمینی در ضلع شمالی دیوار، شنگاویت را با رودخانه رازدان مرتبط میکرد. ساکنین یک راه گریز پنهانی را از میان تونل آب ایجاد کرده بودند که نشان میدهد تهدیدی بر علیه آنها وجود داشته است.
3-80-مخرابلور
این محوطه در 3 کیلومتری جنوب شهر جدید اچمیادزین در دشت نمکزار آرارات واقع شده است. و به عنوان کولتپه اچمیادزین شناخته میشود. این محوطه اولینبار بوسیله سرداریان در 62-1961 گمانهزنی شد. کار سیستماتیک در این محوطه به وسیله آرِشیان در 72-1970، 1975، 1977 انجام شده است. سرداریان توالی مخرابلور را به 2 دوره اصلی تقسیم کرده است؛ وی معتقد است که مجموعه نوسنگی مخرابلور قابل مقایسه با گویتپه M، کولتپه I، لایه I و چندین محوطه دیگر در دشت آرارات میباشد.( Sagona 1984) مخرابلورII دربردارنده فرهنگ کورا ارس می باشد و شباهتهایی را با سروشبلور نشان میدهد. آرِشیان معتقد است که سرداریان در لایهتگاری این محوطه دچار اشتباه شده است، آرِشیان این محوطه را با 10متر بقایا به 11 لایه تقسیم کرده است.
5/8 متر بقایای کورا ارس شامل لایه های 11–3 میباشد. قدیمترین مرحله یانیق در مخرابلور بوسیله خانههای مدور کوچک مشخص میشود. مخرابلور قدیم IIلایههای 6–8 و مخرابلور جدید IIلایههای 4-5 را در بر میگیرد. این بقایا از نیمه دوم هزاره 4 تا اواسط هزاره 3 ق.م تاریخگذاری شدهاند. در مرحله دوم خانههای مدور شامل یک (annes)مستطیل شکل است که به آنها الحاق شده است. ساختارهای مدور در مرحله سوم استقرار کورا ارس وجود ندارد وفقط خانههای راستگوشه دیده میشود.
3-81- الار
محوطه مستحکمی است که بر بالای یک پیشامدگی صخرهای قرار گرفته است. این محوطه بوسیله لآلیان و بایبورتیان در اوایل سده بیستم کاوش شده است. اخیراً نیز بوسیله خانزادیاندوباره کاوش شده است. 6 خانه مدور با پی سنگی به قطر 8–6 متر بوسیله لآلیان کشف شد اما هیچ پلانی تاکنون منتشر نشده است. در بررسیهای سال 1973 بقایایی از خانههای مدور و قسمتی از یک مگالتیک شامل دو رج سنگی در دامنه جنوبی تپه پیدا شدند. علاوه بر خانهها، 21 گور از فرهنگ یانیق بدست آمد
3-82-عصر مفرغ قدیم در گرجستان( کواتسخلبی)
حفاری کامل کواتسخلبی، که در داخل شهر اوربنیسی در شمال گرجستان واقع شده است پلان آشکاری از روستای منطقهای کورا ارس را در منطقه قفقاز آشکار خواهد کرد. دو دوره استقراری کورا ارس در این محوطه شناسایی شده است. دوره قدیمتر بوسیله لایهC، دوره جدیدتر بوسیله لایهB. در مجموع 40 خانه بدست آمد (25 خانه مربوط به لایهC و 15 خانه مربوط به لایهB ). که بیشترین تصویر مرتبط با معماری ماورای قفقاز را در دوره کورا ارس به ما میدهند. بهنظر میرسد مواد به دست آمده قابل تقسیم به 3 مرحله باشد. قدیمترین مرحله بوسیله 12 گور حفاری شده در بخش شمالی محوطه در داخل خاک بکر نشان داده میشود.( Sagona 1993)
لایهC در کواتسخلبی بسیار وسیع میباشد این لایه در حدود 80 سانتیمتر ضخامت و شامل سه فاز (مرحله) میباشد (C3-C1). مراحل C3 وC2 به جهت ضخامت اندک لایهها اغلب با همدیگر مورد بررسی قرار میگیرند. بیشترین اطلاعات لایه C از فاز C1بدست آمده است که در نتیجه آتشسوزی تخریب شده و همه عوامل ساختاری آن در سر جای خود باقی مانده بودند. 25 خانه مدور در لایه Cشناسایی شد که فقط 7 طرح ازآنها به طور کامل انتشار یافتهاند خانهها از جگن ساخته و اندود شدهاند و فقط 3 مورد از خشت ساخته شدهاند. همه خانهها بر روی پیهای سنگی قرار داشتند. و پلان آنها، اتاق اصلی مربع شکل با گوشههای مدور میباشد از پلان خانههای منتشر شده 5 خانه (خانه 1 از C2-C3 و خانههای 2، 4، 5، 8 ازC1) یک ساختمان کوچک الحاقی مستطیل شکل در حدود نیمی از اندازه اتاق اصلی به آنها ضمیمه شده است. دسترسی به این قسمت الحاقی بوسیله درگاهی بود که در میانه دیوار قرار داده شده بود. به نظر میرسد بیشتر خانه ها یک پله سنگی یا گلی در جلوی آستانه آنها از سمت بیرون وجود داشته است. خانهها در اندازههای گوناگون، کفهای گلی کوبیده شدهای دارند که نشانههایی از اندودهای مکرر را در زمانهای مختلف نشان میدهند. همه این ساختمانها تأسیساتی دارند. معمولاً یک اجاق گلی مدور با یک برگ مرکزی شبدری شکل دروسط آن در میانه اتاق اصلی ساخته شده بود.
در خانههای لایهC1، نیمکت خشتی در امتداد دیوار پشتی در مقابل ساختمان الحاقی وجود دارد تعدادی از این الحاقات، نیمکتها میباشند. بر طبق نظر حفاران، این خانهها دارای سقف مستطحی بوده اند که از تیرهای چوبی مدوری ساخته شده و بوسیله دیرکی که ما بین اجاق مرکزی و دیوار پشتی قرار داده شده بود، تقویت می شدند.بیشتر این خانهها، جهت شمالشرقی جنوبشرقی داشتند، و درگاههایی در شرق یا غرب حیاط قرار داشتند این ترتیب احتمالاً به دلیل اجتناب از بادهای متداول بوده است. که از بلندی های پوشیده از یخ شمال قفقاز می وزید.( Sagona 1984)
روستا در لایهC در 4 مجموعه اصلی بوسیله کوچههایی تفکیک شده بود که جهت آن شمالشرقی جنوبغربی میباشد.در کواتسخلبی نیاز به انباری بوسیله ساختمانهای کوچک الحاقی و چندین کوزه بزرگ که از نیمه در زمین قرار شده بود، تامین میشد. مرحله متأخر فرهنگ کورا ارس در کواتسخلبی بوسیله لایه B نشان داده میشود که سه فاز را در بر میگیرند. کواتسخلبیB یک روستای بسیار کوچکتری نسبت به لایهC بود فقط با 15 خانه و تکنیک جگن و اندود لایهC در لایهB نیز ادامه پیدا کرده است. چنانکه نوع ابتدائی خانه منتقل شده است (اتاق چهارگوش با گوشههای گرد با ساختمان الحاقی). اجاق مدور در مرکز همه اتاق ها وجود داشت، همچنین نیمکت گلی در امتداد دیوار بدست آمد. در لایهB مقطعهای سنگفرش حیاطها با قلوهسنگهای کوچک دیده میشود.( Sagona 1984)
3-83-خیزانانتگورا
خیزانانتگورا، روستای توسعهیافتهای در عصر مفرغ قدیم بوده است. حفار آن، کیگوراذره، 4 لایه کورا ارس را در این محوطه تشخیص داده است. قدیم ترین لایه، لایه E که از نظر لایهنگاری به 2 فازE2 قدیمتر و E1به عنوان لایه جدیدتر تقسیم شده است. هیچ ساختاری درلایه E2 پیدا نشد. فقط کفهای استقراری، اجاقها و چاله-ها بدست آمدند. بقایای ساختاری لایهD، 4 کلبه مستقل (خانههای 19، 18، 16، 15) با یک اتاق اصلی جگن و اندود شده تقریباً مدور است و با دیرکهایی تقویت شده بودند. به نظر میرسد این کلبهها بوسیله یک دیوار بیرونی مدور محصور شدهاند. به غیر از خانه 18 که دیوار بیرونی آن بوسیله، تنها یک ردیف سنگ، ترسیم شده بود، این حصارها به همان روش اتاق اصلی ساخته شدهاند. در مرکز هر خانه یک اجاق مدور با حفره (pan) برگ شبدری شکل در میانه آن وجود داشت وجود این حصارهای جگن و اندود در اطراف خانهها در لایهD اهمیت دارد. این حصارها طرح اولیه کلبههای 4 گوش با ساختمانهای الحاقی مستطیل شکل هستند که در دورههای بعدی در شیداکارتلی اقتباس شد.
بقایای فرهنگ کورا ارس در لایه C بوسیله حفار آن به 3 فاز تقسیم شده است. در لایه C3 ساختاری شناسایی نشده است، لایه C2 شامل خانههای 13–10 و لایهC1 خانههای 9، 8، 4 را در بر میگیرد.چهارچوب خانهها بوسیله یک ردیف از دیرکها که با جگن و اندود پر شدهاند، ساخته میشد. در این لایه اتاق اصلی تقریباً مربع شکل با گوشههای مدور میباشد، یک ساختمان الحاقی مستطیل شکل گاهی اوقات به آن اضافه شده است. لایه B متأخرترین استقرار کورا ارس در خیزانانتگورا، را نشان میدهد. همه این خانهها اجاق مدور مرکزی خود را حفظ کردهاند. و نیمکت گلی در امتداد یکی از دیوار های خود دارند. استفاده از پی سنگی بوسیله دیوار نسبتاً ضخیمی در قسمت شمالی ترانشه مستند شده است. بین لایههای E و B با توجه به معماری و سفال، میتوان یک توالی بی وقفه تدریجی را اثبات کرد.( Sagona 1984)
3-84-سمشویلده
سمشویلده بوسیله میرتسخولاوا درسال 70-1968 کاوش شده است. کاوش در این محوطه منجر به کشف 2 لایه استقراری و یک گورستان با 38 گورشد. بقایای معماری فقط در لایه بالایی (لایه II) بدست آمده است که کاملاً همزمان با گورستان میباشد. هیچ پلانی مرتبط با این ساختمانها در محوطه کاوششده بدست نیامد. تعدادی از ساختارهای بدست آمده، شامل فضاهای نیمهمدور با اتاقهای راستگوشه می باشند.( Sagona 1984) دیوارها با پی سنگی میباشند. قبور، چالههای سنگچینشده مستطیلی هستند. که تعدادی از این قبور سنگفرش سنگی داشتهاند. تزئین اگرچه متداول نیست اما نقوش آن گوناگون و شاخص هستند. تزئین برجسته شامل موتیفهای کرم، حیوانات استلیزه، قبه، خطوط موجدار واریب هستند.(ibid 1984)
3-85-تتریتسکارو
این محوطه بوسیله موسسه علمی باستانشناسی و قومنگاری گرجستان در سال 1956 بررسی شده است. این محوطه دو لایه استقراری یانیق با 4 کورگان سنگی دارد که به دوره متأخر تاریخگذاری شدهاند، تحتانیترین لایه (لایهA) شامل 2 سنت ساختمانی میباشد. خانهها مستطیلی به ا بعاد تقریبی 5×10 متر با پی سنگی، میباشد که ساختمان مدور با قسمت الحاقی و کف قلوهسنگی به آن ضمیمه شده بود.در لایهB، ساختمان مدوری با پی سنگی به دست آمد که کف آن از خاک کوبیده ایجاد شده بود. سفال خاکستری–زرد برای اولین بار در لایه A ظهور یافت و در کنار سفال خاکستری داغدار استمرار یافت. (ibid 1984)
3-86-کیکتی

مطلب مشابه :  هدف کلی ، مشارکت ، نیاز