آگاهی اجتماعی

آگاهی اجتماعی

آگاهی اجتماعی

83/0
001/0
آگاهی اجتماعی
73/0
001/0
مدیریت رابطه
81/0
001/0
پایایی آزمون عملکرد شغلی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت که آلفای کرونباخ آن 81/0 به دست آمد.
3-7. جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه​ای از افراد یا واحد​هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت های) متغیر واحد​های آن به مطالعه بپردازد. (سرمد و همکاران،1380،ص92). در این پژوهش جامعه آماری مورد نظر، کلیه کارکنان مرکز آمورشی-درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه که دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا می باشند را در بر​می​گیرد.
3- 8. نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
از آنجا که هر تحقیق علمی مستلزم هزینه و زمان می​باشد، به همین دلیل در اغلب موارد امکان بررسی کامل مجموعه جامعه آماری وجود ندارد و به همین علت، از نمونه استفاده می​شود. نمونه عبارت است از مجموعه​ای از نشانه​ها که از یک قسمت، یک گروه و یا جامعه​ای بزرگتر انتخاب می​شود، بطوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی​های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. به گزینش این مجموعه نشانه​ها اصطلاحا نمونه می گویند(نادری و نراقی،1375:ص169).
در این تحقیق از آن​جا که جامعه مورد نظر(مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) شهر کرمانشاه به همراه کلیه کارکنان) به صورت محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. که بر این اساس 300 نفر انتخاب شد. اما با توجه به عواملی همچون عدم پاسخ دهی، ریزش و تکمیل نبودن پرسش نامه ها در نهایت تحلیل دادها برای 280 نفر انجام گرفت.
3-9. روش های نمونه گیری
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاءء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. بطور کلی در پژوهش های علوم رفتاری متداول ترین روش های نمونه​گیری شامل: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم یا استاتیک، نمونه گیری طبقه ای یا قشربندی، نمونه گیری ناحیه ای یا خوشه ای، نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری هدفدار(آذر و مؤمنی، 14:1382-9؛ عباسی و منانی، 93:1382-92).
3-9-1. نمونه گیری تصادفی ساده
معمولاً در تحقیقات توصیفی زمینه یاب، همبستگی، علّی و تجربی استفاده می شود. در این روش باید کلیه افراد جامعه متجانس بوده و در آن از سه روش برای تعیین نمونه استفاده می شود: الف) استفاده از قرعه کشی ب) جدول اعداد تصادفی ج) روش منظم یا سیستماتیک. در روش منظم، محقق سعی می​کند فاصله عددی دو نمونه را بطور ثابت مشخص کند آن گاه برای مشخص نمودن اولین عدد از عدد 1 تا 9 قرعه کشی کرده و اولین عدد را مشخص نماید.
3-9-2. نمونه گیری طبقه​ای
افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند. در این روش نیاز نیست که افراد جامعه همگون باشند.
3-9-3. نمونه گیری خوشه ای
عبارت است از واحد تحلیل و به عبارتی واحد اصلی مطالعه که از طریق چند مرحله نمونه گیری پیوسته انجام می شود. از این روش هنگامی که امکان تعیین چارچوبی برای جامعه آماری وجود نداشته باشد و هنگامی که از دو روش فوق نتوان استفاده کرد، بهره می گیریم.
3-9-4. نمونه گیری سهمیه ای
در این روش تعداد نمونه ها مشخص می شود و به همراه دستورالعمل مصاحبه و پرسشگری تحویل پرسشگر می گردد تا شخصاً خودش افراد نمونه را با توجه به تعدادی که به وی داده شده انتخاب کند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~