مبتنی بر خلق وخو، این بعد را یکی از ابعاد اساسی شخصیت دانسته اند. در باب بعد وظیفه شناسی، اتفاق نظر کمتری وجود داشته است و با اصطلاحات متنوع تری نیز به آن اشاره شده است اما در کل مضمون زیر بنایی آن را می توان کنترل یا تعدیل تکانه دانست.

دو بعد دیگر یعنی گشودگی و توافق از سوی نظریه پردازان خلق وخو مانند آیزنک، عمدتاً مورد کم-توجهی قرار گرفته اند اما به هر حال در یک طبقه بندی جامع، حتی در وسیع ترین سطح نیز جایی برای وجوه بین شخصی و اجتماعی شخصیت، جهت گیری احساسی نسبت به مردم، نوع دوستی، سبک های عشق ورزی و صمیمیت جویی در برابر خصومت ورزی، خودشیفتگی، بی رحمی و … قائل شد. تمام این موارد تحت حیطه ای متناظر با توافق (یا با عناوینی دیگر مانند عشق، گرمی و …) جای می گیرند. در باب عامل گشودگی نیز بحث های بسیاری مطرح شده است اما مفاهیمی مانند خلاقیت، اصالت، پیچیدگی شناختی و ذهنی، استعداد خیال پردازی، میل به دانش، خودآگاهی، خودمختاری، و … را نمی توان تحت چهار بعد پیشین جای داد.

مطلب مشابه :  آیا با تعریف ذهن آگاهی آشنایی دارید؟
دسته بندی : داغ ترین ها