آگاهی از پیشینه ی عامل ها موثر در مدل های شخصیت

مبتنی بر خلق وخو، این بعد را یکی از ابعاد اساسی شخصیت دانسته اند. در باب بعد وظیفه شناسی، اتفاق نظر کمتری وجود داشته است و با اصطلاحات متنوع تری نیز به آن اشاره شده است اما در کل مضمون زیر بنایی آن را می توان کنترل یا تعدیل تکانه دانست.

دو بعد دیگر یعنی گشودگی و توافق از سوی نظریه پردازان خلق وخو مانند آیزنک، عمدتاً مورد کم-توجهی قرار گرفته اند اما به هر حال در یک طبقه بندی جامع، حتی در وسیع ترین سطح نیز جایی برای وجوه بین شخصی و اجتماعی شخصیت، جهت گیری احساسی نسبت به مردم، نوع دوستی، سبک های عشق ورزی و صمیمیت جویی در برابر خصومت ورزی، خودشیفتگی، بی رحمی و … قائل شد. تمام این موارد تحت حیطه ای متناظر با توافق (یا با عناوینی دیگر مانند عشق، گرمی و …) جای می گیرند. در باب عامل گشودگی نیز بحث های بسیاری مطرح شده است اما مفاهیمی مانند خلاقیت، اصالت، پیچیدگی شناختی و ذهنی، استعداد خیال پردازی، میل به دانش، خودآگاهی، خودمختاری، و … را نمی توان تحت چهار بعد پیشین جای داد.

مطلب مشابه :  پژوهش (پایان نامه) : اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .