اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

بانک از انتقال اعتبار خودداری کرده و اعلان داشته که گواهی درخواستی باید توسط ذینفع اول و نه ذینفع دوم صادر شود. اگر گواهی توسط ذینفع دوم صادر شود نوعی مغایرت در اسناد خواهد بود زیرا توسط طرف تعیین شده در اعتبار اصلی صادر نشده است. در رابطه با اظهاریه، ذینفع دوم سیاهه خود را به فرمانده ارائه می کند و این با آنچه که به بانک گشاینده ارائه می شود متفاوت خواهد بود. زیرا سیاهه ذینفع اول جایگزین سیاهه ذینفع دوم می شود. آیا تفسیر بانک انتقال دهنده صحیح است؟
پاسخ: بند الف ماده 38 یوسی پی600 تأکید می دارد که «بانک هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد، مگر به ترتیب و حدودی که صریحاً با آن موافقت کرده باشد» اگر بانک از انتقال اعتبار به خاطر درخواست های ذینفع اول یا دوم احساس رضایت نکند، می تواند از انتقال اعتبار خودداری نماید. اگر اعتبار با توجه به نکات پیش گفته منتقل شود اسناد ذکر شده باید توسط ذینفع دوم صادر شود که ممکن است مورد نظر ذینفع اول نباشد. در چنین شرایطی لازم است تا ذینفع اعتبار مشکلات احتمالی را که در صورت انتقال اعتبار ایجاد می شود بررسی کند و در صورت لزوم اصلاحیه لازم در اعتبار اصلی منظور شود. به این ترتیب که آن مورد حذف و یا قبل از انتقال تشریح گردد.
4) آیا بانک انتقال دهنده الزامی نسبت به درخواست عودت اصل ابلاغیه اعتبار انتقالی دارد؟
پاسخ: محتاطانه خواهد بود اگر بانک انتقال دهنده درخواست عودت ابلاغیه اصلی اعتبار انتقالی سررسیددار و یا منقضی را بنماید. زیرا در این صورت درخواهد یافت که ترتیبات معوق دیگری تحت اعتبار انتقالی مزبور وجود دارد یاخیر.
5) اگر اعتبار انتقالی از طریق بانک دیگری به ذینفع ثانوی ابلاغ می شد، آیا بانک انتقال دهنده می بایست از بانک مزبور درخواست صدور گواهی عدم استفاده از اعتبار منقضی شده را می نمود؟
پاسخ: حتماً. بانک ابلاغ کننده در واقع کارگزار بانک انتقال دهنده است لذا بانک انتقال دهنده به گواهی بانک مزبور اعتماد دارد.
6) آیا بانک انتقال دهنده بدون اشاره صریح ذینفع ثانوی و یا بانک ابلاغ کننده اعتبار انتقالی و تنها براساس درخواست ذینفع اولیه می تواند مانده اعتبار انتقالی را به اعتبار اصلی برگرداند(منتقل کند)؟
پاسخ: این به خط مشی هر بانک مربوط است. اتخاذ اینگونه تصمیمات براساس مقررات یوسی پی500 و یا عملکرد متعارف بانک نبوده بلکه به عواملی نظیر روابط بین بانکی و روابط بین بانک ها و طرفین تجاری و غیره بستگی دارد.
7) اگر بانک انتقال دهنده مانده استفاده نشده اعتبار انتقالی را به اعتبار اصلی انتقال دهد، آیا ذینفع اولیه می تواند درخواست انتقال مانده قابل استفاده اعتبار اصلی را به ذینفع ثانوی دیگری بدهد؟
پاسخ: پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی به مورد یاد شده بدین نحو ایراد گردید:
« مسئله ازین قرار است که آیا ذینفع اولیه می تواند قبل از انقضای اعتبار اصلی، قسمتی از اعتباری را که به ذینفع ثانوی منتقل کرده و مورد استفاده وی قرار نگرفته است به ذینفع ثانوی جدیدی منتقل کند در حالیکه ذینفع ثانوی قبلی عدم تمایل خویش به استفاده از اعتبار را به بانک انتقال دهنده اعلام نکرده است. اگر سررسید یک اعتبار انتقالی قبل از استفاده منقضی شود ذینفع اولیه می تواند از بانک انتقال دهنده درخواست انتقال مانده استفاده نشده را به ذینفع ثانوی دیگری بنماید مشروط بر آنکه اعتبار اولیه هنوز معتبر باشد. به هر حال لازم است بانک انتقال دهنده تأیید صریح ذینفع ثانوی قبلی در خصوص عدم استفاده یا عدم تمایل به استفاده از مانده اعتبار انتقالی قبلی را به همراه ابلاغیه اصلی از وی مطالبه نماید. چنانچه اعتبار انتقالی از طریق بانک دیگری ابلاغ شده باشد بانک انتقال دهنده می تواند از بانک مزبور بخواهد تا مراتب انقضاء و عدم استفاده از اعتبار مزبور و یا انقضاء و مانده استفاده نشده آن را به وی اعلام نماید. در هر صورت بانک انتقال دهنده تعهدی نسبت به قبول درخواست ذینفع اولیه ندارد و تنها چنین تقاضاهایی را در چارچوب شرایطی که تعیین می کند می پذیرد.»
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص
ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
هدف این فصل این است که در پایان مشخص نماید آیا به طور کلی می توان گفت کدام یک از روش های حفظ منافع اشخاص ثالث در اعتبار مناسب تر می باشد. آیا دیدگاه طرفین اعتبار اسنادی در این خصوص یکی است یا هرکدام در موضعی متفاوت از دیگری به موضوع می نگرد؟ آیا صرف کم هزینه تر بودن عواید ناشی از اعتبار، ارجح بودن این روش را نسبت به دو اعتبار اسنادی قابل انتقال و اتکایی ثابت می کند؟ شخص واسطه که در اعتبار اسنادی قابل انتقال به وی انتقال دهنده، در اعتبار اسنادی اتکایی به وی ذینفع اول(ذینفع اصلی) و در واگذاری عواید ناشی از اعتبار به او واگذار کننده گفته می شود چه اقداماتی را برای حفظ منافع خود باید به انجام برساند؟ به منظور فهم آسان تر و درک بهتر موضوعات این فصل، هرکدام از مزایا، معایب و مقایسه سه روش حفظ منافع اشخاص ثالث، در دسته بندی های جداگانه و با شماره گذاری مشخص شده است.
بخش اول: مزایا و معایب
در این بخش سعی شده موارد مهم و اصلی بیان شود لیکن در جریان گشایش و پرداخت وجه اعتبار در هرکدام از سه روشی که در ذیل خواهد آمد ممکن است از نگاه طرفین اعتبار، مزایا و عیوب دیگری وجود داشته باشد.
گفتار اول: مزایا و معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال
بند اول: مزایا 1. در مواردی که ذینفع قصد دارد کالایی را از تولید کننده خریداری و با افزودن مبلغی به عنوان سود،کالارا به خریدار بفروشد اعتبار اسنادی قابل انتقال راهکار مناسبی است. دراین حالت ذینفع می تواند با تحویل به موقع سیاهه خود( و در صورت وجود برات) مانع از روبرویی تولید کننده اصلی و خریدار نهایی شود و اجازه ندهد که افراد مذکور با دور زدن او مستقیماً با یکدیگر وارد معامله شوند.
2. زمانی که ذینفع قادر نیست ضمانت لازم برای صدور اعتبار اسنادی به نفع تأمین کننده اصلی کالا را فراهم آورد و یا زمانی که نمی تواند بدون ارائه ضمانت مورد نیاز، خریدار نهایی(متقاضی) را ترغیب به تقبل پیش پرداخت نماید، انتقال اعتبار به عنوان یک روش تأمین مالی می تواند به ذینفع یاری رساند.بنابراین افراد واسطه بدون نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی خودشان اعتبار اسنادی معتبری را در اختیار فروشندگان کالا قرار می دهند.
3. اعتبار اسنادی صرفاً به منظور حفظ منافع ذینفع و حذف نشدن وی از نقش واسطه تعبیه نشده است. در برخی موارد کلیه ی طرف های درگیر در معامله و نیز بهای کالا برای همه افراد ذیربط در آن معامله تجاری مبرهن و آشکار بوده و اعتبار تنها بنا به دلایل فنی که به اعتبارات و معامله تجاری فی مابین مربوط می شود انتقال می پذیرد. برای مثال در مناقصات دولتی، اُرگان دولتی برگزار کننده مناقصه نمی تواند تمام تجهیزات مورد نیاز یک پروژه را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار دهد و پیمانکار هم بالطبع تولید کننده تمام دستگاه ها و تجهیزات راه اندازی پروژه نیست. بنابراین کارفرما با گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به نفع پیمانکار،تأمین مالی لازم برای خرید تجهیزات از ذینفع ثانوی را به عمل می آورد. البته معمولاً پیمانکاران تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز را به قیمتی کمتر از آنچه به کارفرما اعلام می کنند خریداری می نمایند و این تفاوت قیمت را به عنوان بخشی از سود خود در نظر می گیرند لذا در اینجا عدم رویارویی کارفرما(به عنوان خریدار نهایی) و تولید کنندگان اصلی و سود پنهانی ذینفع هدف اصلی گشایش اعتبار اسنادی نیست.
4. گشایش اعتبار اسنادی مستلزم صرف هزینه(کارمزد بانک،نهادن وثیقه گاه معادل مبلغ اعتبار و هزینه های جانبی) و وقت بسیار است. اگر قرار باشد یک کارفرمای دولتی برای خرید هریک از کالاهای مورد نیاز پیمانکار یک اعتبار جدید گشایش نماید این کار بسیار مشکل ساز خواهد شد. اعتبار اسنادی قابل انتقال این قابلیت را دارد که که به یک یا چند ذینفع ثانوی منتقل شود یعنی با گشودن یک اعتبار نیاز به گشایش چند اعتبار برآورده شود.

مطلب مشابه :  مدیریت انتظارات مشتری