اجزای اصلی در مدل تعالی

اجزای اصلی در مدل تعالی

اجزای اصلی در مدل تعالی

2-4-6-6- دیدگاه و مأموریت EFQM
دیدگاه
دیدگاهEFQM از ابتدا کمک رسانی برای پدید آوردن سازمان های اروپایی قدرتمند که به اصول TQM در مسیر تجارتشان عمل می کنند بوده است. در سال2000 عبارت”درخشش سازمان های اروپایی در جهان” به عنوان دیدگاه مطرح شد.
مأموریت
برانگیختن سازمان ها و یاری رساندن به آنها در تمام اروپا برای مشارکت در فعالیت های بهبود جهت هدایت سریع آنها به سمت تعالی از جنبه های مختلف رضایت مشتری، رضایت کارکنان، نتایج آن در جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.
پشتیبانی مدیران سازمان های اروپایی در شتابدهی به فرآیندهای به کارگیری TQM به عنوان یک عامل قطعی و کلیدی برای دستیابی به برتری رقابتی جهانی.
در سال2000 مأموریتEFQM با عبارت” نیروی محرکه برای تعالی پایدار در سازمان های اروپایی” مطرح شد( شرطان،1388).
2-4-6-7- اعضا و نمایندگان EFQM
بیش از 800 سازمان در 38 کشور در سطح دنیا عضو EFQM هستند.
اعضای EFQM در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ هستند.
سازمان های عضو EFQM سازمان هایی هستند که دارای عناوین تجاری شناخته شده و با نفوذ در سطح بین المللی هستند و به موفقیت های قابل توجهی در سطح بین المللی دست یافته اند.
تعداد سازمان های بخش عمومی که از شبکه کاری EFQM به عنوان یک مسیر سریع برای بهبود خدمات عمومی بهتر استفاده می کنند در حال رشد می باشند.
شبکه کاریEFQM شامل مؤسسه های دانشگاهی، مؤسسه های تحقیقاتی، مشاوران مدیریت و انجمن های ملی بهبود تجارت و کیفیت می باشند(شرطان،1388).
2-4-6-8- مزایای به کارگیری مدل تعالی سازمان EFQM
امکان ارزیابی کمّی و تعیین وضعیت موجود آن
امکان شناسایی فرصت های بهبود، نقاط قوت و ضعف سازمان و اولویت بندی برای اجرای پروژه های بهبود و همچنین نظارت بر روند و بهبود سرعت در مسیر تعالی سازمانی
امکان مقایسه با سایر سازمان های پیشرو در مورد هر یک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، ملی و بین المللی
امکان یادگیری از دیگر سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر
امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخش های مختلف خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رو در رو و همچنین دریافت گزارش از آنها
امکان شناخت معیارهایی که به توانمندی سازمان ها منجر می شوند که از این طریق نتایج بهتری عاید سازمان می گردد
امکان ایجاد تعادل و توازن میان منافع کلیه ذی نفعان از جمله مشتریان، جامعه، شرکای کاری، سهامداران، مالکان، قانون گذاران و…
امکان تشخیص رویکردهایی که برای راهبری سازمان می تواند مفید باشد (شرطان،1388).
2-4-6-9- اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM
در یک نگاه کلی مدل تعالی کسب و کارEFQM شامل 5 جز اصلی است که در شکل2-6 این پنج جز و ارتباط بین آنها مشخص شده است (نجمی و حسینی،1389):

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~