اختلالات رفتاری کودکان

اختلالات رفتاری کودکان

اختلالات رفتاری کودکان

ه- بالاترین سطح عملکردهای انطباقی یا رفتارهای سازش یافتۀ فرد در سال گذشته(سیف نراقی و نادری، 1386).
2-3-3-6- گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط گروه ترویج روانپزشکی
گروه ترویج روانپزشکی در دسته بندی اختلالات رفتاری کودکان بیش از چهل دسته فرعی را شناسائی کرده است. گروه های اصلی این دسته بندی که براساس مفاهیم و فرآیندهای روانکاوی می باشد، عبارتست از:
پاسخ های سالم متناسب با مسایل شخصی – اجتماعی
اختلالات واکنشی یا واکنش های زودگذر تطابقی
اختلالات سایکونوروتیک
اختلالات روان تنی.
اختلالات شخصیتی
اختلالات سایکوتیک
انحرافات رشدی
سندروم های مغزی (بیماری های حاد و مزمن مغزی).
عقب ماندگی های ذهنی
10-سایر اختلالات (فرزاد فرد، 1387).
2-3-3-7- گروه بندی از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش
هر یک از این دسته بندی ها طرفدارانی خاص دارد، اما چون طرفداران این نوع دسته بندی ها با نگرشی پزشکی – روانپزشکی به دسته بندی بیماری های روانی پرداختهاند، بنابر این نگرش آموزشی و تربیتی نادیده انگاشته شده است. لذا متخصصین آموزش و پرورش با استفاده از امکانات کامپیوتری تکنیک های آماری یک روش نسبتاً متفاوتی را برای دسته بندی اختلالات رفتاری انتخاب کردهاند. این دسته بندی براساس همبستگی درونی خوشهای عوامل موجد رفتارها، آن ها را تفکیک میکند. با این روش میتوان واکنش ها و ویژگی های تعداد بسیار زیادی از کودکان را بوسیلۀ کاربرد چک لیستها و شاخصهای درجهبندی شده یا وسایل اندازه گیری مشابه بررسی نمود و خوشه ها یا دسته هائی از پاسخ ها و ویژگی های آن ها را که با چهار دستۀ متفاوت از انحرافات رفتاری در کودکان را مشخص کردهاند
بینظمی در سلوک
کودکی که دارای بینظمی در سلوک است، قدرت ها را به مبارزه میطلبد، دشمنی با منابع قدرت مانند افسر پلیس، معلم، پدر و … دارد. رفتارهای او به گونهای است که او را انسانی سختدل، بدخواه و متجاوز، با احساس گناه اندک از بذکاری های خویش، نشان میدهد. این دسته شامل کودکانی می باشد که دارای ویژگی هایی چون: بیش فعالی، تحریک پذیری بیش از حد و خستگی ناپذیری هستند.
اضطراب وگوشهگیری
کودک مظطرب- افسرده، کودکی خجالتی، ترسو ، گوشهگیر، حساس، و مطیع است. وی بیش از حد وابسته می باشد و به سادگی افسرده میشود. براساس پژوهش های کوای این چنین کودکانی اکثراً به خانواده های بیش از حد حمایتکننده، تعلق دارند.
رفتارهای نامناسب و ناپخته
در رفتارهای این گونه کودکان ویژگی هائی چون عدم توجه، فقدان علاقه نسبت به امور، به ویژه به مدرسه و تحصیل، تنبلی، گنگی و گیجی، افکار باطل، رویاهای روزانۀ بی اساس و خواب آلودگی و کم حرفی به صورت وافر دیده میشود. اینگونه کودکان کمتر قادر به شرکت در کلاس های عادی هستند و نسبت به کودکان نوروتیک (مضطرب – افسرده). و کودکان با بی نظمی در سلوک، مشکلات بیشتری دارند

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~