اختلال شخصیت ضداجتماعی

اختلال شخصیت ضداجتماعی

اختلال شخصیت ضداجتماعی

یک الگوی غیرانطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی می شود و با سه مورد از موارد زیر تظاهر می کند که زمانی در یکدوره 12 ماهه بروز می کند.
1. تحمل که به یکی از دو صورت تعریف می شود: نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه و یا کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن.
2. حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر تظاهر می کند: سندرم ترک مشخص برای آن ماده (به ملاک های الف و ب ترک مواد خاص رجوع کنید). همان ماده )یا ماده ای مشابه آن( برای رفع یا جلوگیری از علایم ترک مصرف می شود.
3. ماده غالباً به مقادیری بیشترو برای دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.
4. میل دائمی برای کاهش یا کنترل مصرف مواد وجود دارد و یا تلاش های ناموفقی در این زمینه صورت می گیرد.
5. زمان زیادی در فعالّیتهای لازم برای بدست آوردن ماده) مثلاً مراجعه به افراد متعدد یا رانندگی های طولانی(، مصرف ماده (مثلاً تدخین پیاپی) یا رهایی از آثار ماده صرف می شود.
6. فعالیتهای مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود.
7. ادامه مصرف علی رغم اگاهی از مشکلات روانشناختی یا جسمانی مستمر یا عود کننده ای که احتمالاً از مصرف ماده ناشی شده و یا در نتیجه آن تشدید می شوند) مانند ادامه مصرف کوکائین علی رغم وجود افسردگی ناشی از کوکائین، یا ادامه مصرف الکل علی رغم شناخت این موضوع که زخم گوارشی یا ادامه مصرف آن شدت می یابد) (کاپلان و سادوک، 2007).
8-2 اعتیاد
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی اعتیاد حالتی است که در فرد در اثر استفاده مکرر و مداوم باعث متکی شدن به دارو، مواد مخدر و سایر مواد می شود. این حالت عادت روانی به وجود می آورد که در حد وسواس باعث ترغیب به مصرف ماده می شود و برای نگهداری تأثیری که دارو ایجاد می کند فرد را وادار می کند مقدار ماده ی مصرفی را افزایش بدهد (به نقل شفیع آبادی،1388).
در مدلی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده است شرایط پیشایند فردی و اجتماعی وقتی که در کنار مهارتهای دوری کردن و روی آوردن قرار می گیرند) که آموختنی هستند( شرایطی را به وجود می آورند که با توجه به پیامدها (مثل عوارض ترک، تحمل، تقویت کننده ها و تنبیه کننده ها) رفتار مصرف مواد را توجیه و تبیین می کنند (کاپلان و سادوک، 2007).
به طور کلی اعتیاد بیماری مزمن، پیشرونده و تخریب کننده ای است که نه تنها می تواند باعث آسیب و حتی مرگ فرد مبتلا شود، بلکه باعث آسیب به خانواده ی فرد معتاد و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند می شود.
در واقع اعتیاد و وابستگی به مواد از بیماریهایی است که آسیب های جامعه شناختی وسیعی به وجود می آورند و نسبت به بیماریهای وخیم تری مثل اسکیزوفرنی شدیدتری به جامعه وارد می کند. به طور معمول رشد محیطی ناکارآمد در کنار زمینه پذیری ژنتیک باعث معلولیت ذهنی و آسیب های اجتماعی می شود؛ در اعتیاد چنین پدیده ای را در گستره ی وسیعی مشاهده می کنیم. بنابراین اعتیاد را به صورت یک بیماری جسمی، روانی و اجتماعی در نظر می گیریم که عوامل فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی در آن نقش دارند. در چنین رویکردی برای درمان وابستگی و سوء مصرف مواد باید به این علتها توجه نمود.
1-8-2 سبب شناسی اعتیاد به مواد مخدر
جدیدترین تحقیقات علمی انجام شده درمورد علل بروز اعتیاد (بخصوص اعتیاد به مواد افیونی) را می توان درسه حیطه به ظاهر مختلف و متفاوت بررسی نمود .
1. عوامل سرشتی – ژنتیک – فیزیولوژیک
2. عوامل روان شناختی
3. عوامل محیطی – اجتماعی وفرهنگی این عوامل می توانند به صورت (عوامل خطر) یا برعکس به صورت (عوامل محافظ) در بروز اعتیاد یا پیشگیری از آن موثر واقع شوند و پژوهش ها وتحقیقات معتبر علمی عمدتاً متوجه بررسی این سه گروه مختلف از عوامل موثر در اعتیاد می باشند (ملک محمدی، 1392).
عوامل سرشتی / ژنتیک /فیزیولوژیک :پژوهش های انجام شده در زمینه نوروبیولوژی (علم بررسی تاثیر اعصاب انسان برزندگی و سایر اجزای بدن او) نشان داده است که مغز انسان، موادی از خود رها می سازد که شباهت بسیاری به مواد روانگردان دارد. مثلاً (اندرفین ها) روشن شده است که در مغز یک سیستم گیرندگی درون زا برای مواد افیونی(مخدرها)، محرک ها، توهم زاها وکانابیس (حشیش) وجود دارد .
درحال حاضر بنظر می رسد که میان وابستگی واعتیاد به مواد مخدر وآمادگی های وراثتی فرد ، ارتباط وجوددارد. تحقیقات مختلف وجود درجات متفاوت آسیب پذیری و بروز وابستگی به مواد را نشان داده است. استفاده از روش پلی مورفیسم قطعات محدود شده وجود رابطه میان مصرف مواد و ژنهای مرتبط با تولید دوپامین را نشان داده اند. برای مثال در وابستگی به مواد شبه افیونی در دوقلوهای دو تخمکی همگانی بیشتری نسبت به دوقلوهای یک تخمکی نشان داده اند.
روشهای چندعاملی نیز مشخص کرده اند که در سوء مصرف هرویین نقش عوامل ژنتیک پررنگ است و این تفاوتها از نوع آسیب پذیری مشترک نبوده و اختصاص به مواد افیونی دارد. این احتمال مطرح شده سیستم افیونی بدن (شامل تعداد گیرنده های افیونی، حساسیت گیرنده های، مواد افیونی درونزاد و غلظت آنتاگونیست های درونزاد) به طور کلی دچار کاهش فعالیت باشد. نقص کارکرد نورونهای دوپامینرژیک یا نورآدرنرژیک نیز مطرح است (کندلر و همکاران، 2003).
در الکلی ها نیز تأثیر عوامل ژنتیک تأیید شده است و حتی انتخاب الکل به عنوان گزینه ی اول مصرف، مسمومیت ناشی از مصرف و
پیامدهای مصرف با ژنها در ارتباط هستند. مشخص شده است محرکهای مرتبط با کوکایین مناطق یکسانی را فعال می کنند که مرتبط با مناطق لیمبیک و آمیگدال است. همچنین زمینه های ژنتیک در پیدایش اختلال بیش فعالی و نقص توجه، اختلال شخصیت ضداجتماعی، و اختلالات خلقی نقش دارند و می توانند احتمال اعتیاد به کوکایین و کراک را افزایش دهند (ژاکوبز، 1985) به نقل از (سلیگمن و روزنهان، 2000) در تحقیقات خود نشان داد روانگردان ها با تأثیر گذاری بر مناطق مربوط به هیجان و احساس در مغز باعث بروز واکنشهای هیجانی غیرعادی می شوند.
2-8-2 عوامل روان شناختی
از میان عوامل روانشناختی و تفاوتهای فردی که بتواند علت مصرف ماده مخدر و سوء مصرف آن و حتی وابستگی را تبیین نماید، می توان به این عوامل اشاره داشت .بیش از هرچیز مزاج فرد مطرح می شود که به معنای سطح پایه فعالیت رفتاری فرد، مردم آمیزی و دامنه توجه کردن اوست (تانن، 2006) .مثلاً بین شخصیت ضد اجتماعی و اختلال سلوک با سوء مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد (راوسون، 2000) .
اعتماد به نفس کمتر، حالت های افسردگی، عدم توانایی ابراز وجود، اضطراب زیاد، تکانش گری و تحریک

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~