اختلال یادگیری

اختلال یادگیری

اختلال یادگیری

مفاهیم اعداد و ارقام: درک
توانایی ارزیابی و درک کمیتها، اعداد، شمارش و تربیت آنها، تسلط بر نظام ده رقم اصلی شمارش
ناتوانی: مقایسه و سازماندهی نامناسب ارقام به ناتوانی در درک کمیتها
ربط دادن ارقام و اعداد با کمیتها (مثل BANUCA) تکالیف مقایسه و سازماندهی اعداد (مثل BANUCA، آزمونهای رسمی مدرسه، SNAP3)
مفاهیم اعداد و ارقام: تولید
توانایی فهرست کردن و نوشتن اعداد
ناتوانی: اشتباه در خواندن و نوشتن اعداد، ناتوانی در تبدیل اعداد حروفی به اعداد، ناتوانی در توصیف کمیتها
تکالیف فهرست کردن اعداد، جلو بردن، عقب کشیدن، جاگذاشتن در قالب توالی اعداد (مثل BANUCA، SNAP3).
نوشتن اعداد به حروف یا به صورت عددی به صورت دیکته نویسی
محاسبات اصلی: بازیابی واقعیت
توانایی بازیابی سریع پاسخ به واسطه یک محاسبه سریع در حافظه و به طور حفظی
ناتوانی: به خاطر مشکل در بازیابی از حافظه، کودک مجبور باشد که از یک راهبرد دیگر برای محاسبه استفاده کند (ناتوانی حافظه معنایی)
اعمال جمع، تفریق و ضرب به وسیله اعداد 1 تا 9 (مثل BANUCA، RMAT، آزمونهای رسمی مدرسه، SNAP3).
تسلط بر اعمال محاسباتی اصلی
تسلط بر اصول محاسباتی ریاضی
ناتوانی در استقراض، مشکل در ذخیرهسازی در حافظه و مرتب کردن اعداد، ناتوانی در روش محاسبه (مشکل در تولید)
محاسبات کلامی یا نوشتاری یک رقمی یا چندرقمی
کودک باید نحوه قرار گرفتن اعداد را به ترتیب بداند یا اینکه آنها قبلا مرتب کرده باشد (مثل BANUCA، RMAT، آزمونهای رسمی مدرسه، SNAP3).
اقتباس از آرو و آهونن (2011)
در راستای طبقهبندی اختلال یادگیری ریاضی، کاسک (1974؛ به نقل از رمضانی، 1380) شش زیرگونه اختلال ریاضی تحولی را متمایز کرده است:
اختلال ریاضی شفاهی
این کودکان در این زوال توانایی در زمینه نام بردن اصطلاحها و روابط ریاضی، نام بردن مقادیر شماره اشیا، نمادهای عملیاتی و حتی ارقام و اعداد نیز مشکل دارند. اگرچه آنها قادر به خواندن و نوشتن اعداد و یا شمردن مقادیر اشیا هستند (اختلال ریاضی حسی- حرکتی) در مقابل برخی دیگر از افراد قادر به نامیدن مقدار اشیای ارائه شده و یا ارزش ارقام نوشته شده نیستند (اختلال ریاضی حرکتی- کلامی).
اختلال ریاضی واژهای
در این اختلال ناتوانی در خواندن نمادهای ریاضی (اعداد، ارقام، علائم عملیاتی) وجود دارد و در شدیدترین حالت کودک قادر به خواندن ارقام مجزا یا علائم ساده عملیات (جمع، منها، ضرب، تقسیم) نیست. در اشکال خفیفتر دانشآموز نمیتواند اعداد چند رقمی را بخواند (به خصوص وقتی که یک صفر در وسط عدد باشد) و در بعضی موارد کودک، ارقامی را که به نظر شبیه میرسند با هم اشتباه میگیرد (7 به جای 8) یا رقم اعداد را با هم جابجا میکند (13 به جای 31).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~