اخلاق حرفه ای در اسلام

اخلاق حرفه ای در اسلام

اخلاق حرفه ای در اسلام

براین اساس است که انسان عمل می کند و عکس العمل نشان می دهد. و آنچه مبنای اصلی اخلاق حرفه ای در اسلام است، رسیدن به نگاهی توحیدی است که همه چیز را در مدار حق ببیند و در این مدار نیز عمل نماید.
خطرناکترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت انسانیت انسان فرر می ریزد و این امر علی الخصوص در امور اداری جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا وقتی انسان از محدوده ی فردی خارج می شود و در پیوند با دیگر انسانها قرار می گیرد و این پیوند نیز شکل اداری به خود می گیرد، اگر اخلاق نیک و پسندیده حاکم بر روابط نباشد فاجعه چند برابر خواهد شد، به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلق بودن به اخلاق انسانی و الهی است.
بنابراین می توان اخلاق حرفه ای را اینگونه تعریف نمود که،
اخلاق حرفه ای: مجموعه ی آداب و شیوه های رفتاری و گفتاری پسندیده ای است که صاحبان مشاغل می باید به هنگام انجام کارهای حرفه ای رعایت کنند و مجموعه ی صفات و اعمال نکوهیده ای که لازم است از آن اجتناب کنند.
اخلاق حرفه ای در مفهوم سازی های اولیه به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت و امروزه نیز برخی از نویسندگان اخلاق حرفه ای را به معنای نخستین آن تعریف می کنند.
نمونه هایی از این قسم تعاریف اخلاق حرفه ای عبارتند از:
* اخلاق حرفه ای: اخلاقی منبعث و در ارتباط با شغل و حرفه ای معین است به این معنا که انجام مسئولیت ها و اجرای ماموریت ها، ایجاب کننده برخورداری از اخلاق ویژه ای است که آن را اخلاق حرفه ای می نامند.
* اخلاق حرفه ای: مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام کارهای حرفه ای است.
(ناجا، نت، دانستنیهای کاربردی، 4/8/89)
* اخلاق حرفه ای: حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها و مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد.
(قراملکی، 1381،ص137)
پس اخلاق حرفه ای، تأمل درباره ی ابعاد اخلاقی مسائل و موضوعاتی است که به مشاغل خاصی مربوط می شود، مانند اخلاق فرماندهی و مدیریت در اسلام، اخلاق پلیسی، اخلاق پزشکی، اخلاق سیاست، اخلاق تجارت و اخلاق پژوهش و امثال آن و آنها را مباحث مربوط به اخلاق کاربردی یا کار بستی به شمار آورد.
بطور مثال الگوهای رفتاری و نحوه برخورد صحیح رئیس دایره ی تجسس کلانتری با ارباب رجوع بشرح ذیل می باشد:
1- تقدم در سلام
2- رعایت احترام و ادب و نزاکت به مراجعه کننده و جلب رضایت ارباب رجوع
3- گوش دادن به اظهارات مراجعه کننده و اقدامات مناسب در باره خواسته های قانونی و کاهش فشارهای روحی آنها.
4- همدردی و اظهار تألم و تأسف از وقوع حوادث با توجه به شرایط روحی مراجعین
5- صبر و خویشتن داری
6- راهنمایی و ارشاد صحیح مراجعه کننده در صورت لزوم
7- نظارت و کنترل رفتار زیر دست در برخورد با مراجعین
8- اقدام در خصوص احقاق حقوق مراجعه کننده

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~