اخلاق و اخلاق کار

دانلود پایان نامه

انصاف و مسئولیت پذیری: زمانی که افراد احساس می کنند که آن ها به صورت غیرمنصفانه رفتار شده است، بیشتر احتمال دارد که به دلایل نتایجشان( خروجی)، موجودیت خارجی بدهند. بنابراین قضاوت منصفانه به نوبه خود به طور نزدیکی با درک مسئولیت پذیری فردی پیوند دارد. زمانی که افراد باور دارند که آن ها آنچه را دریافت می کنند که سزاوار هستند، آن ها در اصل بیان می کنند که چیزهایی در مورد خودشان وجود دارد ( رفتار، توانایی یا شخصیتشان) که برای خروجی شان مسئول هستند(خرم دل، 1390)
اخلاق و اخلاق کاری
اخلاق ضرورت و لازمه جامعه سالم است و کارکردها و پیامدهای مثبت فردی، سازمانی و اجتماعی آن است که همواره توجه دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان ها و جوامع را برانگیخته است تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش کنند با توجه به سرکش و طغیانگر بودن نفس اماره، که حتی پیامبران الهی هم از خطر آن به خدا پناه می بردند، همه انسان ها در معرض خطر تسلط نفس اماره هستند، اما این خطر برای مسئولان و مدیران، که از امکانات مادی و قدرت ظاهری بیشتری برخوردارند، بیشتر و خطرناک تر است. ازاین رو به اخلاق اسلامی نیاز بیشتری دارند که سپری در مقابل نفس اماره است(علی اکبری و رمضانی ، 1391)
اخلاق به عنوان مجموعه ای از اصول است که اغلب منشوری برای تسهیل در امور و هدایت کارها استفاده می شود(اوتن،1381) ازنظر دفت، اخلاق چیزی است که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت است. رفتار قانونی، ریشه در مجموعه ای از اصول و مقرراتی دارد که انواع عمل فرد را مشخص می کند، عمدتاً موردقبول جامعه است، لازم الاجراست و در دادگاه ها اعمال می گردد؛ اما اصول اخلاقی بیشتر مربوط به رفتارهایی می شود که تحت پوشش مقررات قانونی قرار نمی گیرد(دفت،1377)اخلاق الزاماً به قانون و مذهب خاصی ارتباط ندارد. اخلاقیات در کلیه جوامع بشری وجود دارد. اخلاق مجموعه ای از اصول و ارزش های معنوی است که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را تعیین می کنند. این ارزش ها معیارهای خوبی یا بدی رفتارها ئ تصمیم ها را مشخص می سازند(زاهدی،2000)
جدول ‏21تعاریف و سیر تکاملی اخلاق
نظریه پرداز
نگاه به تعریف اخلاق
سیر تکاملی
دهخدا، 1385،ج5: 1525
اخلاق جمع خلق و در لغت به معنای خوبی هاست
معنای لغوی
فیض کاشانی، 1388:ص 9
هیأت خاصی است که برای نفس پیدا می شود و در انسان رسوخ می کند و به کمک آن کارها به آسانی و بدون نیاز به فکر و اندیشه از انسان صادر می شود. هرگاه این هیأت به طوری ظهور پیدا کند که کارهای شایسته و موردپسند شرع و عقل از آن ناشی شود، آن را اخلاق و خوی نیک می نامند و اگر برخلاف انتظار از آن کارهای نکوهیده سر بزند، آن را خوی زشت می گویند
اصطلاحی( اثبات و سلبی)
طباطبائی،1385، ج1: ص368
فنی که درباره ملکات بحث می کند؛ ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست و هدف این بحث این است که فضایل را از رذایل جدا سازد؛ یعنی این علم می خواهد معلوم کند که کدام یک از ملکات نفسانی انسان، خوب و نیک و مایه کمال و فضیلت اوست و چه ملکاتی، بد و رذیله و مایه نقص اوست تا آدمی بعد از شناسایی آن ها، خود را با فضایل آراسته سازد و از رذایل فاصله گیرد
معنای اصطلاحی( اثباتی و سلبی و کاربردی)
اخلاق کار به عنوان شاخه ای از دانش مدیریت، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهه 1960 پدیدار شد ( نامارا،1999) در نظریه های نوین مدیریت از قبیل کارگزاری، ذینفعان، حاکمیت شرکتی، و نهادینگی نیز اخلاقیات به گونه ای موردتوجه است( رحمان سرشت،1384) به بیانی دیگر، اخلاق از یک تعهد درونی به زندگی خوب و پرهیزگارانه به جای تعهد به اجرای مجموعه ای از قوانین و اصول، نشأت می گیرد ( بوچلز، 2005) از دیدگاه ریچارد دفت(1992)، اخلاق عبارت است از قاعده ی اصول اخلاقی و ارزش هایی که بر رفتار فردی و جمعی، تحت عنوان درست یا غلط بودن حاکمیت دارد( دفت،1992). پتی(2002) نیز، آن را هنجاری فرهنگی می داند که در یک جامعه شکل می گیرد و انتظار دارد همه کارکنان، کار خوب را انجام دهند ( کیجانس،2009). برخی از صاحب نظران اخلاق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی می دانند که هر فرد برای کار باور دارد. اخلاق کار قوی متضمن این باور است که سخت کار کردن رمز موفقیت و سعادت است. پژوهشگران دریافتند اخلاق کار قوی با بهره وری، ابتکار، نیاز به کسب موفقیت، رضایت شغلی، درآمد بیشتر، نگرش ها و باورهای محافظه کارانه بیشتری همراه است ( کینکید،2008)برخی از کارشناسان بر این باورند که اخلاق کاری به وسیله برخی از مدیران سرکوب شده است، زیرا مدیریت به جای اینکه اخلاق کاری را تقویت نماید اغلب با اقدام هایی که انگیزه سخت کوشی را سرکوب می کند موجبات بی نتیجه ماندن فعالیت افراد را پدید می آورد( برینکرت،2009)
تمایز اخلاق اسلامی و غیر آن
اخلاق در تاریخ، مبانی آسمانی و زمینی و یا ماورایی و زمینی را طی کرده است. یک نوع از آن ها اخلاق افلاطونی است که به دنبال کمال مطلوب بود و رویکرد ماورایی به اخلاق داده است و نوع دیگر اخلاق ارسطویی که به دنبال رفتار طبیعی انسان بود و هدف اخلاق را تأمین سعادت فرد می داند( طبرسی، 1387) در اسلام اخلاق در مبانی قرآنی و اسلامی، جامعیتی دیگر دارد که در چهار محور( خدامحوری، آخرت گرایی، توجه به اصالت روح و مختار بودن در فعل اخلاقی و تبیین حسن و قبح واقعی و انگیزه حسن فاعلی نه حسن فعلی صرف) تثبیت می شود. انسان در پرتو اعتقادات و ارزش های اسلامی، علاوه بر رعایت مراحل تعیین شده و استفاده از دانش و اطلاعات خود و دیگر افراد ذی صلاح با اتکای به خداوند و استمداد از او باروحیه ای قوی و قلبی مطمئن و اجرای دستورهای اخلاق اسلامی، تصمیم گیری می کند و از تزلزل روحیه، اضطراب و تردید مصون خواهد بود. بنابراین فیلسوفانی که در ارزش گذاری به منبعی مافوق طبیعت مثل خدایا عقل محض توجه کرده اند تحت تأثیر افلاطون بوده اند. فیلسوفانی که معیارهای اخلاقی را در نیازهای اساسی انسان و تمایلات و استعدادهای او جستجو کرده اند متأثر از ارسطو بوده اند. اما فیلسوفان اسلامی در مسیر جامعیت الهی و زمینی گام نهاده اند.( علی اکبری و رمضانی ، 1391)
جدول ‏22- وجه تمایز اخلاق اسلامی و غیر اسلامی( فهیم نیا،1389)

مطلب مشابه :  ، ،