استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری

یک ویژگی معمول اکثریت فعالیتهای تهور مالیاتی این است که آن ها کسورات مالیاتی را پدید میآورند که شرکت میتواند برای تهاتر درآمد مشمول ارزیابی استفاده نموده و بموجب آن درآمد مشمول مالیات خود را کاهش دهد.
13. عوامل دیگر همچون حضور ماموران افتخاری در شرکت ها جهت پایین آوردن مالیات،
14. بالا بردن بهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته،
15. تغییر و جابهجایی محل فعالیت هر سال یک بار جهت شناسایی ماموران مالیاتی،
16. دادن آدرس صوری در هنگام تاسیس، انحلال و ثبت مجدد شرکت ها به صورت متوالی با نام های مشابه و یا حتی تاسیس دو شرکت همزمان با دو نام مختلف اما با فعالیت یکسان،
17. خرید و ثبت دارایی های ثابت شرکت به صورت شخص حقیقی، انجام کار به صورت شخص حقیقی برای برخی از فعالیتها زیرپوشش نام شرکت اما به اسم شخص حقیقی جهت ثبت شدن آن ها در دفتر،
18. در مورد فروش دارایی های مشهود و غیرمشهود، اشخاص حقوقی صرفا با یک نقل وانتقال ارزش اسمی سهام، نسبت به انتقال شرکت اقدام نموده و تهور مالیاتی فاحش صورت می پذیرد. از طرفی، اشخاص حقوقی، بعضا نسبت به فروش و کاهش سهام شرکت اقدام کرده و پس از آن نسبت به انحلال شرکت تصمیم گیری می کنند که این امر موجب عدم تعلق مالیات واقعی می شود.
19. اعمال حساب شده در ترازنامه
“وقتی سرپا ماندن برای شرکت ها مسئله مرگ و زندگی باشد، تقلب در حساب موجودی آسانترین راه برای نشان دادن سودهای آنی و آرایش ترازنامه است” این نقل قول از کسی است که سرپرست تحقیق های حسابداری، حسابرسی و مالیات در دانشگاه بین المللی فلوریدا، در میامی است و قطعه نقل شده از گزارش او در صفحه اول وال استریت ژورنال شماره 14، دسامبر1992 راجع به تقلب است (بولونا- لیندکوئیست، 1386، 5).
20. احتساب برخی از درآمدها به حساب هزینه ها مانند دستمزد و حقوق و … باعث تهور مالیاتی می شود.
21. انتخاب نوع ثبت پرداخت هزینه حقوق در دفاتر خود یک سیاست متهورانه مالیاتی است.
در این روش حسابدار ابتدا در دفاتر با ثبت زیر به ثبت مبلغ اختصاص یافته جهت هزینه حقوق می پردازد: هزینه حقوق بدهکار و بستانکار ولی تاریخ پرداخت حقوق را مثلا 20 روز تا یک ماه بعد در دفاتر ثبت می کند و زمان پرداخت ثبت زیر را انجام می دهد بستانکاران، بدهکاران و حقوق پرداختی بستانکار.در نتیجه فاصله بین این دو ثبت در یک زمان که از لحاظ قانونی قابل پذیرش است از پرداخت مالیات اجتناب می کند.
22. بسیاری از شرکت ها لیست بیمه را با حقوق پایه که مشمول مالیات نمی شود به تامین اجتماعی ارائه می کنند و از آنجایی که شرکت ها با این روش ملزم به پرداخت حداقل حقوق به کارکنانشان می شوند. لذا مابهالتفاوت حقوق اصلی و حداقل حقوق را بین موارد معاف از بیمه و مالیات سرشکن می کنند از جمله موارد معاف از پرداخت مالیات حقوق می توان حقوق ماموریت اشاره کرد.
23. برداشت و تفسیر نادرست مودیان از معافیتهای مالیاتی مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی می تواند عامل ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی باشد.
24. غیر مرتبط بودن هزینه های ابرازی می تواند عامل ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی با شد.
25. فقدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی
26. غیر متعارف بودن هزینه ابرازی
27. عدم رعایت حد نصابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در انجام هزینه ها
28. وجود مقررات خاص یا امتیازها ومحدودیت هائی که بدلیل های اقتصادی، سیاسی یا اداری مورد توجه قرار میگیرد وبا شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابطه ای ندارد و موجب اختلاف سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات میگردد.
2-2-17) انگیزههای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جرایم مالیاتی مبالغی است که از سوی قانون گذار به دلیل تاخیر در تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان ، تاخیر در پرداخت مالیات یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی و … برای مودیان متخلف وضع شده است. در ایران به دلیل وجود ذخایر زیرزمینی مثل نفت، گاز، مس و… توجه خاصی به این مهم نشده است واغلب سرمایه داران، در فکر تهور در پرداخت مالیات هستند .اقتصاددانان معتقد به انتخاب منطقی، این موضوع را که مودی در صورتی مرتکب اعمال سیاست متهورانه مالیات می شود که مزایای دریافتی وی بر اثر تخلف، بیش از کل مجازات مقرر به خاطر تخلف ضربدر میزان احتمال اعمال مجازات باشد، به عنوان نوعی معادله می دانند. در هر جامعه ای دو دسته مودی مالیاتی وجود دارد: عده ای که به وظایف قانونی عمل کرده و مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند و عده ای دیگر که به وظایف قانونی عمل نمی کنند و باید با ابزارهای مناسب از آن ها مالیات دریافت کرد. در این میان، جرایم مالیاتی به عنوان یکی از ابزارها برای برخورد با متخلفان مطرح می شود.بعلاوه باید توجه کرد که یک مدیر به شدت ریسکگریز برای پرداخت مالیات یک شرکت و اعلام سود دفتری طبق استانداردهای حسابداری تصمیم گیریهای مشترکی انجام می دهد. تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که اتخاذ سیاست متهورانه در پرداخت مالیات چگونه تحت تاثیر عواملی مانند:
1) ساختار پاداش مدیر،
2) توانایی کنترل عملکردهای مدیر،
3) هزینه های اعلام سود غیر واقعی و

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~