استقرار مدیریت دانش

استقرار مدیریت دانش

استقرار مدیریت دانش

4.754
0.003
وجود دارد
فصل پنجم:
نتیجه گیری
و پیشنهادات

5-1) مقدمه
بدین منظور این تحقیق در قالب 5 فصل به بررسی موضوع پرداخته است ،در فصل اول به بیان مسئله تحقیق، اهداف، اهمیت، فرضیه ها و روش تحقیق پرداخته شده است و جهت ایجاد زبان مشترک بین نگارنده و خواننده تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها نیز آورده شده است، در فصل دوم، مبانی نظری آورده شده است . بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقیق باعث می شود که بتوان برای پژوهش یک چارچوب معقول و منطقی ارائه داد . در این فصل مباحثی در خصوص ارتباط بین سرمایه اجتماعی و آمادگی برای استقرار مدیریت دانش نیز مطرح گردیده است. در فصل سوم به روش شناسی تحقیق اشاره شد، نتایج موقعی قابل اعتماد و تصمیم هستند که با روش مناسب بدست آمده باشند. جامعه آماری ، نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل تشریح شده است. در فصل چهارم به پرسش های پژوهش بر اساس آزمون فرضیه ها جواب داده شده است در این فصل اطلاعات و یافته هایی نیز ورای چارچوب از قبل تعیین شده آورده شده و فقط به نتایج تحقیق اشاره کرده است .
5-2) نتایج یافته های تحقیق
5-2-1 ) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از جداول و نمودارها نشان می دهد، از بین 161 نفر از پاسخ دهندگان، 1/67 درصد آنها مرد و 9/32 درصد آنها زن و می باشند و از حیث وضعیت تاهل 1/16 درصد مجرد و 9/83 درصد متاهل می باشند .
بیشترین فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به سوابق کاری بین 15-6 سال با 9/50 درصد و کمترین مربوط به سوابق کاری با 26 سال بالاتر بود که 6/10 درصد می باشد .
بالاترین درصد پاسخ دهندگان از نظر مقطع لیسانس با 64 درصد بوده و کمترین آنها فوق لیسانس با 6/10 درصد بود.قابل ذکر است، 5/25 درصد از پاسخ دهندگان زیر لیسانس بودند.
بالاترین فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن افراد 31 تا 40 سال با درصد2/47 و کمترین آنها افراد 51 تا 60 سال بوده اند.
5-2-2 ) نتایج بدست آمده از آمار استنباطی
در ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی، فرضیه های تحقیق به آزمون گذاشته شد و یافته های اصلی تحقیق به شرح زیر بدست آمد.
5-2-2-1)بررسی یافته های اصلی تحقیق با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
5ـ2ـ2ـ1ـ1) نتایج آزمون فرضیه اصلی: بین سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی جهت استقرار مدیریت دانش در شرکت بیمه البرز رابطه معنی داری وجود دارد.
همانطور که در فصل 4 بیان شد، این فرضیه با سطح اطمینان99/0 تایید شد، و در خصوص تفسیر نتیجه بدست آمده، همانطور که فصل دوم اشاره شد می توان گفت سرمایه اجتماعی به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه، به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. بیان رابطه مستقیم در فرض بدین معناست که با کاهش یا افزایش مقدار عددی سرمایه اجتماعی، آمادگی سازمانی جهت استقرار مدیریت دانشنیز کاهش یا افزایش می یابد. سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی خوبی باشد می تواند با تاثیری که بر روی تبادل اطلاعات و انتقال دانش ضمنی و صریح، همکاری و اعتماد متقابل و . . .دارد ، موجب شکوفایی ایده های جدید در افراد و فعالیت تیم های کاری و مشارکت اعضای سازمان در استقرار مدیریت دانش می شود. ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر 0.791 می باشد و بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین این دو متغیررابطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظری میتوان آن را بدین شرح تفسیر نمود: سازمانهایی که از نظر سرمایه اجتماعی در وضعیت مناسبتر و بالاتری قرار دارند،برای استقرار مدیریت دانش هم از ظرفیت بالایی برخوردار هستند.
5ـ2ـ2ـ1ـ2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1: بین بعد سرمایه اجتماعی و عامل فرهنگ دانش در شرکت بیمه البرز رابطه معناداری وجود دارد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~