اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

در این جلسه در مورد ترازوی انگیزشی و سبک سنگین کردن و یا به عبارتی بررسی هزینه ها – فایده مصرف و قطع مصرف پرداخته شد. به بیماران توضیح داده شد که یکی از عوامل بسیار مؤثر بر انگیزه افراد اعتقاد و دانش و آگاهی آنان از فواید وضررهای مصرف و قطع مصرف داروهاست. با رسم جدول هزینه نکات منفی و فایده نکات مثبت و بارش فکری شرکت کنندگان، جداول پر شدند .تفاوت دوره درمان با دوره مصرف مواد از نظر مقدار پول خرج شده، زمان اختصاص یافته، اعتبار اجتماعی و سلامت فکری و جسمی برای بیماران کاملاً بارز و آشکار بود. نکته جالب این بود که شرکت کنندگان در ابتدا ندیدن مشکلات و عدم آگاهی را از فواید مصرف مواد نام می بردند اما در انتهای جلسه خود به این نتیجه رسیدند که این بزرگترین ایراد و مشکلی است که مصرف مواد برای افراد به وجود می آورد.
در مورد چرخه عمل و عکس العمل و فواید درد و سختیها، توضیحات و بحث هایی انجام شد و بیماران دریافتند که مصرف مواد این قانون طبیعی را مختل می کند(مثال بی حس کردن در هنگام جراحی). همچنین روی پاسخ ها تحلیل شد. برای مثال در پاسخ های افرادی که به طور مرتب از فواید ایجاد اعتماد به نفس، بالا رفتن شجاعت و اجتماعی شدن برای مصرف مواد نام می بردند، مشخص شد که این افراد با کمبود مهارتهایی در مقابله و برخوردهای اجتماعی مواجه هستند و از دلایل مصرف مواد در آنها آسیب هایی در این رابطه بوده است.
بنابراین هر گروه از افراد برای درمان کامل بایستی ریشه ها اصلی بیماری را شناسایی و درمان نمایند. به این ترتیب پاکی کامل و پرهیز طولانی از هر گونه دارویی مستلزم این شناخت می باشد. در پایان جلسه شرکت کنندگان برگه های تکلیف این جلسه که مقداری از ان را در حین جلسه پر کرده بودند برای تکمیل با خود بردند.
جلسه چهارم
اهداف جلسه: کاهش انرژی، وسوسه و شروع کننده ها.
شرح جلسه: ابتدای جلسه به بررسی تکالیف جلسه قبل پرداخته شد. این تکالیف برای استمرار توجه شرکت کنندگان بر نتایج مطلوب و نامطلوب مصرف و نیز عدم مصرف مواد مطرح شده بودند. بازخورد این تمرین در بین بیماران مطلوب بود و آگاهی و شناخت بهتری نسبت به وضعیت حال و گذشته خود پیدا کرده بودند. به شرکت کنندگان توضیح داده شد انجام چنین محاسباتی نقش مهمی در حفظ و افزایش انگیزه آنان دارد.
سپس از افراد حاضر در جلسه در مورد وضعیت انگیزه، انرژی و احساس شان نسبت به درمان سؤال شد و تغییرات آن در طول درمان تاکنون بررسی شد. دلایل احتمالی به بارش فکری گذاشته شد و بسیاری از شرکت کنندگان بر اهمیت اراده برای ادامه دادن به فرایند درمان تأکید داشتند. برای افراد توضیح داده شد فشار و سختگیری ما را به آغاز یک عمل درمانی وا می دارد ولی نمیتواند ما را در آن فرایند نگه دارد.
در همین رابطه به وسوسه ها به عنوان یکی از منابع کاهش انرژی و انگیزه اشاره شد و شناخت وسوسه با دیدگاه مدل بیماری و پزشکی توضیح داده شد. وسوسه به عنوان یک فرایند زمانبر مورد اشاره قرار گرفت که از اولین برانگیزان ها، موقیعیت ها و زمان های پرخطر یا تحریک کننده آغاز شده و با ادامه یافتن این وضعیت، وسوسه به سطح آگاهی می رسد و بیمار آن را با تمام وجود حس می کند. بنابراین در همین زمان انگیزه بیمار کاهش قابل توجهی پیدا می کند و اضطزاب فراوانی را بیمار تجربه میکند. در نتیجه هر کدام از شرکت کنندگان می بایست برای شناخت وسوسه های خود از نقطه آغاز شروع کنند. در همین رابطه برانگیزان ها معرفی شدند و با مشارکت افراد چند مورد بررسی شدند.
با پر کردن موارد خواسته شده در برگه، شرکت کنندگان با تأثیر برنگیزان ها و وسوسه درایجاد لغزش بیشتر آشنا شدند و در همین حال بر تغییر دیدگاه نسبت به وسوسه و لغزش تأکید شد. بنابراین در این دیدگاه وسوسه و لغزش بخشی از فرایند درمان هستند و هدف از درمان ایجاد فاصله بیشتر بین مصرف قبلی و بعدی است. ضمن اینکه شدت، مدت و فراوانی مصرف نیز اهمیت دارند. در پایان جلسه مقرر شد شرکت کنندگان در کمپ تکلیف بررسی موارد وسوسه را انجام بدهند.
جلسه پنجم
اهداف جلسه: موقعیت هاو شروع کننده های بیرونی، عوامل و شروع کننده های درونی.
شرح جلسه: در ابتدای این جلسه تکالیف شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. این تمرین باعث آگاهی بیشتر افراد از چگونگی وسوسه هایشان داشت و نتایج مثبتی بازخورد داده شد. از جمله افراد با نقطه آغاز وسوسه ها و تأثیر آنها برانگیزه خود اشنا شده بودند. پس از بررسی و پاسخگویی به سؤالات به موضوع این جلسه پرداختیم.
در این جلسه می خواستیم شرکت کنندگان با عوامل و موفعیت های پرخطر بیرونی و نقش و اهمیت انها آشنا شوند. ابتدا مفهوم برانگیزترین را بررسی کردیم.
عاملی که باعث می شود بیمار به صورت ناخوداگاه به فکر مصرف مواد بیافتد. دراین جلسه میخواستیم به بیماران کمک کنیم تا برانگیزترین ها ی خود را مشخص کنند تا بتوانند نحوه برخورد با هر یک ازاین برانگیزان ها را پیش بینی نمایند. انواع موقعیت ها، افراد، زمانها و مکانهایی که میتوانند نقش برانگیزان داشته باشند با مشارکت افراد معرفی شدند.
در مورد پیامدهای ناشی از برانگیزان ها بحث گروهی انجام شد و به شرکت کنندگان توضیح داده شد که در حلقه برانگیزان <= فکر مصرف <=وسوسه <= مصرف مواد، فرض بر این است

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~