افزایش کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود برای آزمون معنی داری ضرایب بتای محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای پیش بین موجود در مدل، آزمون آماری تی اجرا شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد جهت گیری مذهبی با مقدار بتای014/0 به طور معنی داری عملکرد تحصیلی را تبیین نمی کند در حالی که سلامت روان با مقدار بتای 190/0- به طورمنفی و معنی دار عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند.
طبق فرضیه فرعی دوم پژوهش، رابطه معنی داری بین سلامت روان و جهت گیری مذهبی باعملکردتحصیلی وجود دارد که با توجه به نتایج به دست آمده این فرضیه نیز تاییدشد .
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی (پزشکی و دندانپزشکی)استان هرمزگان بوده است. در فصل حاضر یافته های تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در این فصل محدودیت های پژوهش ، پیشنهاد ها و موضوعاتی تحقیقاتی برای سایر پژوهشگران آورده شده است.
5-2-نتیجه گیری
فرضیه ی اول تحقیق حاضر ،ناظر بر رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی در بین دانشجویان می باشد. همان طور که در فصل چهارم ذکر شد مجموع بررسیهای به عمل آمده به وسیله روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که از میان متغیرهای پیش بین، جهت گیری مذهبی به طور مثبت و معنی دار و سلامت روانی به طور منفی و معنی دارکیفیت زندگی را تبیین می نمود.در مدل دوم جهت گیری مذهبی به صورت معنی داری نتوانست متغیر ملاک عملکرد تحصیلی را تبیین نماید ولی متغیر پیش بین سلامت روان به طورمنفی و معنی داری توانست عملکرد تحصیلی را توجیه نماید. به عبارت دیگر افراد با سلامت روان بالاتر عملکرد تحصیلی بهتری داشته اند .در حالی که افراد داری جهت گیری مذهبی بالاتر حتما داری عملکرد تحصیلی بهتر نبوده اند. یافته به دست آمده در این تحقیق همسو با تحقیقاتی است که میزان کیفیت زندگی رامتاثر از افراد دارای سلامت روان و جهت گیری مذهبی بالاتر ،گزارش کرده اند. تحقیقات کوک(1991)، والانت (1995) و کوهات(1977) نیز حمایت کننده از یافته های تحقیق حاضر است.
باورهای مذهبی می تواند پیش بینی کننده سلامت روان در دانشجویان(دانشگاه هرمزگان)باشد.( صادقی فرد؛1391). عارفی (1388) درتحقیقی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه نشان داد بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان افراد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فوتولاکیس، سیامولی، ماگیرا، کارپینیس (2008م)بیان می کنند که باور به اینکه خدایی هست که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر بر بندگان است، تا حد بسیاری اضطراب مرتبط با موقعیت ها را کاهش می دهد، به طوری که این افراد معتقدند می توان با اتکا به خداوند، موقعیت های غیر قابل کنترل را تحت کنترل در آورد. یافته های این تحقیق با نتایج کروک (2008م) نیز همخوانی دارد که نشان می دهد افرادی که از نظر مذهبی در سطح بالاتری قرار دارند سعی می کنند مسائل خود را به شیوه حل مسئله و با حمایت اجتماعی مرتفع کنند .
کلرو همکاران(1991)نمونه وسیعی از بیماریهای مرتبط با فشارروانی را نشان دادند و مشخص کردند که بین فشارزاهای روانی و عملکرد تحصیلی و سلامت روان در افراد رابطه منفی معناداری وجود دارد.
هاکنی و ساندرز(2003)در بررسی رابطه مذهب با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دریافتندکه افراد مذهبی نمره های بالاتری در آزمون های سلامت روانی و جسمانی و نمره های پایین تری در آزمون های مربوط به اختلالات روانی کسب می کنند.از نتایج تحقیق آنها رابطه مثبت معنادار بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی بود.
به نظر می رسد آنچه که کیفیت زندگی افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی را افزایش می دهد باور به معبود و خالقی است که در همه حال بر کارهای انسان نظارت دارد. برخورداری از چنین باوری سبب می شود که این گونه افراد در مواجهه با شرایط دشوار و تهدید کننده ی زندگی بتوانند با موفقیت پاسخ دهند و از موقعیت های تهدید کننده، فرصتهایی برای رشد بسازند. چنین رویکردی می تواند به نوبه ی خود کیفیت زندگی را افزایش دهد.
از دیدگاه دیگر، افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی، افراد هدفمندی هستند. افرادی که دارای هدفهای متعالی در زندگی هستند از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند. بخصوص این که افراد مذهبی معمولا اهداف معنی و متعالی را در رندگی دنبال می کنند که این امر به افزایش کیفیت زندگی این افراد کمک می کند.
استفاده از مذهب به افراد کمک می کند تا با اثرات منفی رویدادهای استرس زا مقابله کنند و دریافتن هدف و معنا در این رویدادها، حتی زمانی که بنظر بی معنا هستند، به آنها یاری می رساند (فولکمن و موسکوویتز ،2000).
نتایج پژوهشی که توسط یانگ و همکاران بر روی 303 نفر از فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی صورت گرفت نشان داد که معنویت به عنوان یک سازه ،نقش مهمی بر سازگاری روان شناختی دارد و می توان از آن در کار بالینی با مراجعین کمک گرفت .
بالتر در بررسی های نقش مذهب بر سلامت روان نشان داد که نگرش مذهبی باخودپنداشت رابطه مثبتی دارد .همچنین یافته های تحقیق او نشان داد دانش آموزانی که اعتقادات مذهبی قوی تری داشتند از دیگران خودباورتر ،سازش یافته تر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتا بالایی داشتند.
مطالعه ای که توسط برگن ،ماستر و ریچارد در سال 1987 انجام شد بیانگر آن است که مذهب درونی با عملکرد مثبت افراد و سازگاری آنها رابطه مثبت و با میزان اضطراب در بین دانشجویان ارتباط منفی دارد.
نویل و منجی (1988)در تحقیقی نشان دادند که بین سلامت عمومی وفشارزاهای روانی – تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دادر به این معنی که کسانی که از سلامت عمومی کمتری برخوردارند فشار روانی را در مقایسه با افراد عادی به میزان بیشتری دریافت می کنند.
کان و کوین (1970) در پژوهشی نتیجه گرفتند که فشارزاهای روانی – تحصیلی عامل ایجادکننده بیماری های روانی و در نتیجه منجر به کاهش سلامت روان می شوند.
نتایج استوارد و جو در مورد121 دانشجو نشان داد که روحیه مذهبی به صورت چشمگیری با سلامت روان و سازگاری در ارتباط است و افرادی که خود را بیش از همه مذهبی می دانند از دیگران سازگارترند و بالاترین عملکرد تحصیلی را دارند.
خدیوزاده و همکاران(1383)به انگیزش به عنوان یکی از راهبردهای اساسی مطالعه که می تواند روی یادگیری و نیز انتخاب روش های صحیح مطالعه تاثیرداشته باشد ،تاکید می کنند و در مطالعه آنها افرادی که شکست های تحصیلی بیشتری داشتند،انگیزش یادگیری نیز در آنها کمتر بوده است و راهبردهای مطالعه ضغیف تری داشتند و به طور کلی در مطالعه آنها بین نمرات انگیزش افراد شرکت کننده در پژوهش با دانشجویان آمریکایی تفاوت عمده ای وجود داشت.آرنولد و فیگنی نیز در مطالعه خود بر روی گروهی از دانشجویان پزشکی دریافتند که دانشجویانی که نمرات بالاتری در انگیزش پیشرفت دارند،نمرات بالاتری در امتحانات نیز کسب می کنند.
5-3-محدودیتهای پژوهش

مطلب مشابه :  پیامبران الهی