اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

رد
منفی
معیار پارازیت
سوم
با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان های نقد عملیاتی افزایش می یابد.
رد
منفی
معیار پارازیت
چهارم
با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می یابد.
رد
منفی
معیار پارازیت
5-3. پیشنهادها
5-3-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق
با توجه به نتیجه حاصل از فرضیه مبنی بر این که با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می یابد، که مورد قبول واقع گردید، چون سود شرکت ها دارای اطلاعات ارتباط ارزشی فرصت های سرمایه گذاری است و در کنار وجود فرصت های سرمایه گذاری ارتباط ارزشی بیشتری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران با دانستن این موضوع، میزان اتکای خود به سود در در ارزشگذاری و تصمیم گیری را مد نظر قرار دهند.
با توجه به عدم تایید فرضیه دوم مبنی بر اینکه با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می یابد، چون مطابق با تحقیقات و مبانی نظری انتظار می رود فرصت های سرمایه گذاری در بلندمدت سودهای پایداری را برای شرکت به همراه داشته باشند، سرمایه گذاران به این جنبه از سود توجه بیشتری معطوف کنند، همچنین به میزان تکرار اجزای مختلف سود توجه نمایند. همچنین به حسابداران توصیه می شود با ارائه طبقه بندی مناسب بود در قالب اجزای مختلف، موجب افزایش توان درک این اطلاعات شوند.
با توجه به اینکه فرضیه های سوم (مبنی بر اینکه با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان های نقد عملیاتی افزایش می یابد)و چهارم(مبنی بر اینکه با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می یابد) اجزای مختلف سود، یعنی سود نقدی و تعهدی را مورد آزمون قرار دادند و نتایج نشان از عدم پذیرش این دو فرضیه داشت، پشنهاد می شود به تهیه کنندگان صورت های مالی که خطاهای اندازه گیری در محاسبه سود را به حداقل برسانند، و چون این خطاهای اندازه گیری عمدتاً بواسطه ی برآوردها و اختیارهای مدیریتی است، پیشنهاد می شود استانداردگذاران با توجه به نتایج این تحقیق در ارزیابی هایشان در جهت آگاهی از میزان اهمیت اثربخشی استانداردهای حسابداری مربوط به گزارشگری مالی از نظر تولید اطلاعات باکیفیت و سودمند برای استفاده کنندگان، استفاده کنند. به این طریق که در استانداردها شیوه ها و روش هایی را برگزینند که خطای اندازه گیری را به حداقل برساند. همچنین به دانشجویان، محققان و سایر علاقمندان توصیه می شود که با توجه به نقش عمده ی خود، این موضوعات تحقیقی را پیگیری و ادامه دهند و بر دلایل این خطای اندازه گیری با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و صنعت تمرکز بیشتری داشته باشند. بویژه نقش مدیریت و آزادی عمل او در انتخاب روش ها که بر اقلام تعهدی اثرگذارند، نیز می تواند بر جنبه ی مدیریت سود این موضوع تاکید داشته باشد.
5-3-2. پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
پیشنهاد می شود محققان و دانشجویان به بحث و تحقیق درباره موارد زیر بپردازند:
تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و بررسی اثر متقابل هر یک با وجود فرصت های سرمایه گذاری بر بازده و یا قیمت سهم
بدین منظور فرضیه هایی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
ضریب واکنش اقلام تعهدی اختیاری با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری کاهش می یابد(مطابق با فرضیه معیار پارازیت).
ضریب واکنش اقلام تعهدی غیر اختیاری با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری افزایش می یابد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~