الگوریتم رقابت استعماری

دانلود پایان نامه

هر استعمارگری که دارای هزینه بیشتری باشد دارای هزینه نرمال کمتری خواهد بود. قدرت نسبی نرمال شده کشورهای استعمارگر با استفاده از رابطه (5-6) محاسبه میگردد.
(‏56)
نسبت مستعمرات یک کشور استعمارگر به کل مستعمرات برابر با قدرت نرمال شده آن کشور در نظر گرفته میشود. لذا تعداد اولیه ی مستعمرات یک کشور استعمارگر مطابق رابطه (5-7) محاسبه میشود.
(‏57)
که در آن ، تعداد اولیه مستعمرات متعلق به کشور استعمارگر n ام و تعداد کل مستعمرات موجود میباشند. تابعی است که نزدیک ترین عدد صحیح به یک عدد اعشاری را ارزیابی مینماید. لازم به ذکر است که به هر کشور استعمارگر به صورت تصادفی، کشور مستعمره تعلق میگیرد [57].
شکل (5-2) نحوه شکل گیری امپراتوری های اولیه را نشان می دهد. در این شکل، کشور استعمارگر شماره 1 دارای هزینه کمتری بوده و بیش ترین تعداد مستعمرات را به خود جذب کرده است.
شکل ‏52 نحوه شکل گیری امپراتوری های اولیه
مدل سازی سیاست جذب: حرکت مستعمرات به سمت استعمارگران
سیاست جذب با هدف تحلیل فرهنگ و ساختار اجتماعی مستعمرات در فرهنگ حکومت مرکزی انجام می گرفت. در حقیقت استعمارگران با اعمال سیاست جذب سعی داشتند تا کشور مستعمره را در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی به خود نزدیک کنند. به عنوان مثال شواهد تاریخی نشان میدهند که کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه با دنبال کردن سیاست جذب، در فکر ایجاد انگلیس نو و فرانسه نو در مستعمرات خویش بودند. سیاست جذب در الگوریتم رقابت استعماری، به صورت حرکت مستعمرات به سمت کشور استعمارگر همانند آنچه که در شکل (5-3) نشان داده شده، میباشد [57].
شکل ‏53 نحوه حرکت کشور مستعمره به سمت کشور استعمارگر
مطابق شکل (5-3) کشور مستعمره توسط کشور استعمارگر در راستای محورهای فرهنگ و زبان جذب می شود. همان گونه که مشاهده میشود، کشور مستعمره، به اندازه واحد در جهت خط واصل بین کشورهای مستعمره و استعمارگر، حرکت کرده و به موقعیت جدید، کشانده می شود. عددی تصادفی با توزیع یکنواخت و یا هر توزیع مناسب دیگر است. یعنی برای داریم:
(‏58)
که در آن فاصله بین کشورهای استعمارگر و مستعمره، عددی بزرگ تر از یک و نزدیک به 2 هستند. یک انتخاب مناسب می تواند باشد. وجود ضریب باعث می شود تا کشور مستعمره در حین حرکت به سمت کشور استعمارگر، از جهت های مختلف به آن نزدیک شود.
بررسیهای تاریخی نشان میدهند که علی رغم اینکه کشوهای استعمارگر در اجرای سیاست جذب بسیار مصمم بودند، اما وقایع به طور کامل مطابق سیاست اعمال شده توسط استعمارگران نبود. در الگوریتم رقابت استعماری، این پدیده با افزودن یک زاویه تصادفی به مسیر جذب مستعمرات، انجام می گیرد. شکل (5-4).
شکل ‏54 حرکت واقعی مستعمرات به سمت امپریالیست
مطابق شکل (5-4)، کشور مستعمره به اندازه واحد x و با انحراف زاویه نسبت به خط واصل کشورهای استعمارگر و مستعمره به حرکت خود ادامه میدهد. عددی تصادفی با توزیع یکنواخت و یا هر توزیع مناسب دیگر مطابق رابطه (5-9) است
(‏59)
که در آن پارامتری دلخواه است که افزایش آن باعث افزایش جستجوی اطراف کشور استعمارگر شده و کاهش آن نیز سبب می شود تا کشور مستعمره، نزدیک به خط واصل مستعمره و استعمارگر، حرکت نماید. با در نظر گرفتن واحد رادیان برای ، عددی نزدیک به /4π، پیشنهاد شده است [57].
جابجایی موقعیت مستعمره و استعمارگر
سیاست جذب با وجود اینکه سبب نابودی ساختارهای اجتماعی سیاسی کشور مستعمره میشود در بعضی موارد نتایج مثبتی برای این کشورها به دنبال دارد. به بیان دیگر در نتیجه اعمال سیاست جذب کشورهای استعمارگر در مقابل کشورهای مستعمره، این کشورها پس از مدتی به نوعی خودباوری عمومی رسیده و برای رهایی کشورشان از چنگال استعمار اقدام نمودند. نمونه های فراوانی از این موارد را می توان در مستعمرات انگلیس و فرانسه یافت. از سوی دیگر کشورهایی که زمانی در اوج قدرت سیاسی – اقتصادی بودند، پس از مدتی سقوط کردند و در مقابل کشورهایی به قدرت رسیدند که زمانی از هیچ قدرتی برخوردار نبودند. به منظور مدل سازی این واقعه در الگوریتم رقابت استعماری بدین صورت عمل میشود که در حین حرکت مستعمرات به سمت کشور استعمارگر، ممکن است بعضی از این مستعمرات به موقعیتی برسند که از قدرت بیشتر و یا به عبارت دیگر از هزینه کمتری نسبت به کشور استعمارگر برخوردار شوند در این حالت، کشور استعمارگر و کشور مستعمره، جای خود را با یکدیگر عوض کرده و کشور استعمارگر جدید شروع به اعمال سیاست جذب بر مستعمرات خود می کند. شکل (5-5) نحوه تغییر موقعیت کشورهای استعمارگر و مستعمره را نشان میدهد [57].
شکل ‏55 تغییر موقعیت کشورهای استعمارگر و مستعمره
قدرت امپراتوری

مطلب مشابه :  ابزارها، ،