امکانات اینترنتی

امکانات اینترنتی

امکانات اینترنتی

نتیجه فرضیه فرعی سوم:
سطح معنی داری به دست آمده برای بعد عوامل محسوس، بزرگتر از 05/0 می باشد. می توان نتیجه گرفت که میانگین مورد انتظار شرکت ها از بُعد عوامل محسوس ، با خدمات درک شده با هم تفاوت معنی داری ندارند و این بدین معنی است که اداره کل گمرکات استان گیلان از بُعد عوامل محسوس ، انتظارات شرکتها را برآورده نموده و این شرکتها در طیف رضایتمندی از کیفیت خدمات اداره در بعد عوامل محسوس ناراضی نیستند نتیجه مذکور با مطالعات جی. آگبور (2011) در مورد دانشگاه (او مِ آ) هم سو می باشد.وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات از بعد عوامل محسوس و رضایت مشتری در دانشگاه (او مِ آ) وجود دارد.
نتیجه فرضیه فرعی چهارم:
سطح معنی داری به دست آمده برای بعد اطمینان خاطر ، بزرگتر از 05/0 می باشد. می توان نتیجه گرفت که میانگین مورد انتظار شرکت ها از بُعد اطمینان خاطر ، با خدمات درک شده با هم تفاوت معنی داری ندارند و این بدین معنی است که اداره کل گمرکات استان گیلان از بُعد اطمینان خاطر ، انتظارات شرکتها را برآورده نموده و این شرکتها در طیف رضایتمندی از کیفیت خدمات اداره در بعد اطمینان خاطر ناراضی نیستند. نتیجه مذکور با مطالعات جی. آگبور (2011) در مورد دانشگاه (او مِ آ) هم سو می باشد .وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات از بعد اطمینان خاطر و رضایت مشتری در دانشگاه (او مِ آ) وجود دارد.
نتیجه فرضیه فرعی پنجم:
سطح معنی داری به دست آمده برای بعد همدلی ، بزرگتر از 05/0 می باشد. می توان نتیجه گرفت که میانگین مورد انتظار شرکت ها از بُعد همدلی ، با خدمات درک شده با هم تفاوت معنی داری ندارند و این بدین معنی است که اداره کل گمرکات استان گیلان از بُعد همدلی ، انتظارات شرکتها را برآورده نموده و این شرکتها در طیف رضایتمندی از کیفیت خدمات اداره در بعد همدلی ناراضی نیستند. نتیجه مذکور با مطالعات جی. آگبور (2011) در مورد دانشگاه (او مِ آ) هم سو نمی باشد.وی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رابطه معنی داری بین کیفیت خدمات از بعد همدلی و رضایت مشتری در دانشگاه (او مِ آ) وجود ندارد.
5-2-3) نتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن
بر اساس تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن، اولویت بندی کیفیت خدمات اداره کل گمرکات استان گیلان بر اساس نتایج و نظر شرکت های مرتبط از اداره کل گمرکات استان گیلان که بالاترین رتبه را دارا هستند به ترتیب به صورت زیر است:
بعد اطمینان خاطر
بعد عوامل محسوس
بعد قابلیت اعتماد
بعد پاسخگویی
بعد همدلی
5-2-4)جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات آماری تحقیق
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری بیان از این مطلب دارد که تمامی فرضیات به جز یک فرضیه فرعی در بعد پاسخگویی که اداره کل می بایست با توجه به نظرات شرکت ها و کارشناسان خبره موجود در زمینه تجزیه و تحلیل سیستم این میزان شکاف را به حداقل برساند در ضمن اداره کل می بایست اولویت بندی کیفیت خدمات خود را برای نتایج بدست آمده از انتظارات شرکتهای مرتبط تنظیم نمائید.
5-3) پیشنهادات پژوهش
5-3-1) پیشنهادات در خصوص فرضیه های اصلی
در خصوص پیشنهادات برای فرضیه های اصلی پژوهش، از آنجایی که میزان تاثیر آن به تایید رسیده محقق پیشنهاد می کند که:
اداره کل گمرکات استان گیلان میزان ارائه کیفیت خدمات را با برنامه ریزی های صحیح در ابتدا از خود اداره و کارکنان افزایش داده و توجه به مسائل آنها، آموزش صحیح و به کارگیری نیروی انسانی متخصص در این زمینه برای مشتریان فراهم نماید. افزایش سطح فناوری، تجهیزات اتوماسیون و بیشتر در مراودات بانکی از امکانات اینترنتی در بخش های خود استفاده نماید.
برای از بین بردن اشغال کاری در بخش های مختلف افراد متخصص بیشتری مورد استفاده قرار گیرد و انتخاب یک مدیر تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات و سیستم ها برای افزایش ارتقاء کیفیت در بخش ها.
پاداش های مادی و معنوی برای کارکنان خود که تلاش هایی را برای ایجاد یک رابطه دو طرفه و مناسب با موقعیت مشتریان ایجاد می کنند و منجر به افزایش رضایت آنها گردیده لحاظ نماید.
تعهد سازمانی کارکنان را بالا برده چون رضایت مشتری در گرو ارتباطات او با بخش های مختلف سازمان است و عمل به وظایف قانونی کارکنان در میزان رضایت تاثیر دارد.
برای آگاهی از نظرات پیشنهاد می شود در مورد طرح تکریم ارباب رجوع اداره کل با بهره گیری از پژوهش های مشابه به نیاز ها و انتظارات شرکتها به عنوان ارباب رجوع توجه و از نتایج حاصله برای کم کردن کاستی ها و زمانهایی را برای ملاقات با شرکتها در نظر بگیرد.
5-3-2) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی
5-3-2-1) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی اول
به منظور پیش رفتن امور و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکتها، انتظار می رود اداره کل گمرکات گیلان نسبت به وعده های داده شده به شرکتها در بازده زمانی اعلام شده، عمل نماید تا اعتماد آنان را بدست آورد .به این منظور در پایان هر دوره زمانی ، از مشتریان پرسش نماید که آیا به وعده داده شده عمل شده است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~