اندازه گیری

اندازه گیری

اندازه گیری

2-یدور پتاسیم اشباع :4قسمت یدور پتاسیم را در 3 قسمت آب مقطر حل کنید و در شیشه تیره نگهدارید.
3-محلول تیو سولفات استاندارد :(02/0 یا 002/0 نرمال )
4-معرف نشاسته (5/0 گرم درصد )
3-7-2روش کار :
1- حدود 1 گرم نمونه را در یک ارلن درب سنباده ای 200 میلی لیتری توزین کنید و 25 میلی لیتر حلال به آن بیفزایید ظرف را بچرخانید تا نمونه در محلول حل شود ،1 میلی لیتر محلول اشباع یدور پتاسیم به این محلول اضافه کنید .
2-محلول را بگذارید مدت 1 دقیقه در حالیکه گهگاهی آنرا تکان می دهید بماند سپس 35 میلی لیتر آب مقطر بیفزایید.
3-محلول را باتیوسولفات سدیم تیتر کنید تیتراسیون را تا ظهور رنگ زرد کم رنگ ادامه دهید و سپس 5/0 میلی لیتر معرف چسب نشاسته به آن بیفزایید وتیتراسیون را ادامه دهید ارلن را در نزدیک انتهای آزمون خوب هم بزنید تا تمام ید از طبقه کلروفرمی خارج گردد ختم عمل موقعی است که با اضافه کردن یک قطره تیوسولفات رنگ آبی کاملا از بین برود.
( میلی اکی والان پراکسیددرکیلوگرم روغن)
=Yحجم تیوسولفات مصرفی نمونه (میلی لیتر )
=Xحجم تیوسولفات مصرفی شاهد (میلی لیتر )
N=نرمالیته تیوسولفات
W=وزن نمونه (گرم )
(اندیس پراکسید طبق روش AOAC به شماره 33/965 برای هر نمونه در سه تکرار اندازه گیری شد(AOAC, 1999).
3-8تعیین اندیس یدی :
اندیس یدی : بر طبق تعریف ، عدد ید ، مقدار ید جذب شده ( بر حسب گرم ) توسط 100 گرم چربی است .چربیهای غیراشباع مانند سایر ترکیبات غیراشباع در محل پیوندهای دوگانه با ید باند می شوند و ترکیب اضافی تولید می کنند . بنابراین عدد ید می تواند میزان اشباعی یا غیراشباعی چربیها را مشخص کند . یک مول ید توسط هر یک از باندهای دوگانه مصرف می شود . ترکیب ید با پیوندهای دوگانه واکنش کندی است ، ولی در حضور کلریدها این عمل سرعت می یابد . در عمل مقدار زیادی از ید را با چربی مورد آزمایش مخلوط می کنند ، مقداری از ید توسط پیوندهای دوگانه جذب می شوند ، یدهای باقی مانده را می توان از طریق تیتراسیون بدست آورد .پس به عبارتی عدد یدی مقیاسی از درجه هیدروژناسیون ( اشباع شدن ) اسیدهای چرب موجود در چربی است . در واقع عدد ید بالاتر به معنی درجه اشباع بیشتر است که تیتر پایینتری خواهد داشت . عدد ید تا حد زیادی در بیشتر چربیها و روغن ها به میزان اسید پالمتیک ، اولئیک و لینولئیک بستگی دارد .
به طور تقریبی :
 ( درصد اسید لینولئیک * 8/1 )+ ( درصد اسیداولئیک * 9/0 ) = عدد ید
وزن نمونه/ 61/12=(V1-V2) . N .عددیدی( میلی گرم ید در یک گرم چربی )
بین اندیس یدی ونقطه ذوب رابطه معکوس دارد هر چه  روغن غیر اشباع تر باشد اندیس یدی بیشتر می شود. همچنین فساد چربی در اثر اکسیداسیون با اندیس یدی ارتباط مستقیم دارد (چون هر چه باند دوگانه بیشتر باشد اندیس یدی بیشتر می شود ودر نتیجه فساد بیشتر میشود بدلیل اینکه اکسیژن بیشتری می تواند به باند دوگانه متصل شود). اندیس یدی شاخصی برای پیشرفت فرآیند هیدروژناسیون در صنعت روغن است. : به طور کلی اندیس یدی به دو روش عمده هانوس و ویجس قابل اندازه گیری است. در روش هانوس معرف هالوژنه مصرفی عبارتست از برومید ید در اسید استیک ، در حالیکه در روش ویجس معرف هالوژنه عبارتست از کلرید ید در اسید استیک.
وسایل آزمایش : روغن هسته– الکل سفید – بورت – شعله – سود  نرمال-  پیپت – پوآر – ارلن مایر – معرف فنل فتالئین .    
3-8-1روش اجرای آزمون :
مقدار 25/0 گرم از نمونه روغن را در یک ارلن مایر در سباده ای وزن می کنیم و 10cc کلروفرم زیر هود به آن اضافه می کنیم سپس 25cc معرف هانوس با استفاده از پیپت حبابدار به آن اضافه می کنیم و در ارلن را می گذاریم به مدت 30 دقیقه در یک جای تاریک قرار می دهیم و گاه گاهی هم می زنیم .سپس 15cc محلول یدید پتاسیم 15% به آن اضافه می کنیم، سپس 100cc آب مقطر جوشیده و سرد شده به آن اضافه می کنیم و بعد محلول را محلول تیوسولفات 1/0 نرمال تیتر میکنیم تا جایی که رنگ قرمز مایل به قهوه ای تبدیل به رنگ زرد شود.   سپس 10 قطره چسب نشاسته اضافه می کنیم و تا بیرنگ شدن کامل تیتر می کنیم .  حجم مصرفی برای نمونه مجموع دو تیتراسیون انجام شده است. در ضمن آزمایش فوق را دقیقا برای شاهد تکرار می کنیم.   

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~