اندازه گیری

دانلود پایان نامه

که در محاسبه این مقدار نتیجه حاصل عبارت است از :
Iv=(c16;1*0.95)+(C18:1* 0.86)+(c18:2*1.732)+(C18:3*2.216)
iv=(0*0.95)+(34.88*0.86)+(6.6*1.732)+(0.01*2.216)=41.45
که اندیس یدی حاصل 45/41 می باشد.
) اندیس یدی نمونه های روغن از روی درصد اسیدهای چرب بدست آمده از طریق گازکروماتوگرافی بر اساس استاندارد AOCS به شماره Cd1C-85 محاسبه شد(AOAC, 1999).(
3-9زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون :
ﻣﺪل 743 دﺳﺘﮕﺎه رﻧﺴﯿﻤﺖﺑﻪﻣﻨﻈﻮراﻧﺪازهﮔﯿﺮیﺷﺎﺧﺺﭘﺎﯾﺪاریاﮐﺴﺎﯾﺸﯽ (OSI) ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺮﯾﺎﻧﯽازﻫﻮایﺧﺸﮏوﺗﻤﯿﺰﺑﺎﺳﺮﻋﺖ 15 ﻟﯿﺘﺮﺑﺮﺳﺎﻋﺖﺑﻪدرونﻇﺮفﺣﺎوی 3 ﮔﺮمﻧﻤﻮﻧﻪروﻏﻦدﻣﯿﺪهﺷﺪ. ﻫﻮایﺣﺎﻣﻞاﺳﯿﺪﻫﺎیآﻟﯽﻓﺮارﻧﺎﺷﯽازاﮐﺴﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪﻇﺮفاﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺪاﯾﺖاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (ﺣﺎوی60میلیﻟﯿﺘﺮآبﻣﻘﻄﺮ) ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮدﯾﺪ. ﺷﺎﺧﺺﭘﺎﯾﺪاریاﮐﺴﺎﯾﺸﯽﺑﻪﻃﻮرﺧﻮدﮐﺎردردﻣﺎی 120 درﺟﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﺷﺪ.(فرهوش، 2007)
تعیین زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون طبق استاندارد AOCS به شماره Cd 12-57برای سه گرم نمونه روغن و در دمای 110 درجه سانتیگراد توسط دستگاه رنسیمت Metroh مدل 743 انجام شد.(AOCS, 1997)سرعت جریان هوا 20 لیتر بر ساعت بود. روش آنالیز مطابق استاندارد ISO انجام شد . طبق این روش 5/2 گرم از نمونه چربی در سل مخصوص دستگاه ریخته شده جریانی از هوا ی تصفیه شده از نمونه در دمای 110 درجه سانتی گراد عبور داده می شود. در جریان روغن گازهای حاصل از اکسید شدن آزاد و وارد یک ظرف حاوی آب دیونیزه و هدایت الکتریکی محلول آبی تعیین می شود . پایان زمان مقاومت به اکسیداسیون زمانی است که به علت تجزیه اسیدهای کربوکسیلیک حاصل از اکسید شدن لیپید و جذب شدن آن در آب دیونیزه هدایت ویژه یک افزایش سریع نشان دهد.
3-9-1آزمون تندی روغن ها (رنسیدیتی ) :
فساد روغن ها وچربی ها در اثر اکسیداسیون خود به خودی ترکیبات غیر اشباع آنها انجام می گیرد .این فعل وانفعالات را مربوط به افزوده شدن اکسیژن مولکولی به اتصالات مضاعف اسیدهای چرب غیر اشباع و ایجاد پراکسیدهای نا پایدار می دانند. پراکسیدهای ایجاد شده سپس ایزومره شده و یا به تدریج تجزیهمیشوند ویا با آب تولید ترکیبات خاصی مثل آلدئید ،ستونها و اسیدهای خاصی با وزن مولکولی کم می نمایند.
3-10تعیین اندیس اسیدی :
درصد اسید چرب آزاد طبق روش AOAC شماره 28/940 از طریق تیتراسیون روغن به وسیله سود 01/0 و 1/0نرمال در مجاورت فنل فتالئین و برای هر نمونه در سه تکرار تعیین شد.
اندیس اسیدی یا عدد اسیدی عبارت است از میلی گرم پتاس مورد نیاز جهت خنثی کردن اسید های چرب آزاد موجود در یک گرم نمونه آزمایش. این اندیس نشان دهنده فاسد یا سالم بودن نمونه مورد آزمایش می باشد. در روغن هایی که در آن ها واکنش هیدرولیز صورت گرفته است عدد اسیدی بالا می باشد.عدد اسیدی روغن بیانگر میزان خاصیت اسیدی روغن می باشد.عدد اسیدی روغن معمولا به تدریج و با شیب کم افزایش می یابد.روغن ها در اثر عوامل مختلفی از جمله گرما و آلودگی به مرور زمان دستخوش تغییرات کیفی شده که عدد اسیدی بیان گر یکی از شاخص های این تغییرات می باشد.
واحد اندازه گیری: mgKOH/g
W / ×N× V1/56= اندیساسیدی(میلی گرم پتاس در هر گرم نمونه)
=N نرمالیته سودمصرفی
V=حجم سودمصرفی(میلی لیتر)
W=وزن نمونه برحسب گرم
1/56 = وزن مولکولی پتاس
3-11تعیین رنگ :
رنگ نمونه های روغن طبق روش استانداردAOCS با شماره Cc 13e -92و توسط دستگاه لاویباند با سل یک چهارم اینچی تعیین شد(AOCS, 1997).
شکل 3-6 دستگاه لاویباند

مطلب مشابه :  اعتماد انگیزه محور، گروه های اجتماعی، اعتماد و همکاری