انزوای اجتماعی

انزوای اجتماعی

انزوای اجتماعی

موجب پشیمانی بعد از ارتکاب خطا: شخصی که به فکر خود وابسته است و تکروی میکند و از مشورت با دیگران امتناع میورزد، ناگهان خود و زندگیاش را تباه میسازد. وقتی انسان مستبد به خاطر جهلش، به هر مسیری که گام بگذارد، نتیجه اش ضلالت است و پشیمانی به دنبال خواهد داشت.
لغزش و خطا در رفتار: استبداد رأی عاملی برای لغزش انسان و به خطا رفتن اوست و چه بسا ریشهی آن نیز در هواپرستی باشد و انگیزه‏های هواپرستانه آن را ایجاب کند.
موجب هلاکت: فرجام دنیوى مستبدان شکست و زوال و پایان کار آنان در آخرت، عذاب جهنم است.
ب) آثار اجتماعی:
1. موجب زوال و سقوط تمدنها: استبداد یکی از عوامل مهمی است که در ویرانی و فنای یک تمدن نقش اساسی دارد.
شتاب زدگی در قضاوت و پیشداوری: شتابزدگی از دیگر خصوصیات انسان مستبد است. به این صورت که به دلیل غرور و تکبری که غالباً به آن مبتلا هستند، در مورد افراد و اتفاقات پیراون خویش عجولانه تصمیمگیری و قضاوت میکنند.
شخصیت ندادن به دیگران: از آثار اجتماعی دیگری که میتوان از نشانههای نظام استبدادی و استکباری نام برد، عدم احترام و ارزش قائل شدن به دیگران است.
عقب ماندگی جوامع اسلامی: از علل مهم عقب ماندگی جوامع اسلامی، استمرار استبداد در طول تاریخ بوده است.
تنهایی: انسانهای خود محور و خودخواه، غالباً افرادی تنها و منزوی و در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند.
در معرض انتقاد قرارگرفتن: انسان مستبد و خودرأی، چون تنها به رأی و نظر خویش تکیه میکند، همواره مورد انتقاد و سرزنش دیگران قرار میگیرد.
تضعیف احساس مسئولیت همگانی: انسان مستبد هیچ اعتقادی به ارتباط اجتماعی ندارد، لذا در روابط اجتماعی خویش بدون هیچ احساس مسئولیتی زندگی کرده و خود را در قبال هیچ کس مسئول و متعهد نمیداند.
بسته شدن دربهای علم و معرفت: محروم شدن از علم و دانش، یکى دیگر از پیامدهاى شوم استبداد است.
عدم پذیرش همگانی: از بلاهای مهمی که بر سر متکبران وارد میشود انزوای اجتماعی و پراکندگی مردم از اطراف آنهاست.
تحجّر و جمود فکری: از آنجا که انسان مستبد همواره بر نگاه و رویهی خودش اصرار میورزد. مغز وی حالت جزمی مییابد و هیچ چیزی دیگری را بر نمیتابد و افکار دیگران نزد او بی مفهوم و غیر قابل درک میباشد. و اصرار بر گرایش و حرف خودش دارد، لذا دچار جمود فکری و تحجر میگردد.
برای ریشه کن کردن روحیهی خودمحوری علاوه بر راههای درمان بیماری، جایگزین ساختن خدا به جای خود است. لذا راه علاج خودمحوری و استبداد به رأی، معرفت به خداوند تبارک و تعالی است. و هنگامی که عظمت و بزرگی خداوند متعال را مدّ نظر داشته باشیم، همواره خود را حقیر، فقیر و ذلیل می بینیم و روحیّهی استکباری در ما خشک و ویران می شود. همچنین پذیرش خرد جمعی، پذیرش نقش همیاری دیگران در توفیق، نقد پذیری، تقویت روحیهی بندگی، مشورت خواهی، ارزیابی خود و معرفت بر ضعف های جسمی و روحی خویش از دیگر راههای درمان خود محوری و استبداد رأی میباشد.
از بارزترین نشانههای انسانهای خود محور، استبداد رأی و دیکتاتوری است؛ به خاطر این روحیه به هر طریق که بتوانند سعی میکنند خواستهها و اهداف خود را عملی سازند و در برابر هیچ منطقی تسلیم نمیگردند، زیرا احساس میکنند که اگر حتی در مقابل سخن منطقی دیگران تسلیم شوند موقعیت و ابهت دروغین آنها شکست خواهد خورد. آنها دوستدار تملق هستند، لذا افرادی را دور خود جمع میکنند که همواره زبان به چاپلوسی آنها باز میکنند و در همهی حرکتها وتصمیم گیری هایشان آنان را تمجید کنند. همچنین انسانهای مستبد، به دلیل خوگرفتن با چاپلوسان به شدت از انتقاد دیگران بر انگیخته میشوند و بدون بررسی انتقادها سعی میکنند با افراد منتقد بر خورد نمایند تا کسی جرأت انتقاد از آنان را پیدا نکند. آنها نصیحت ناصحان را دشمنی تلقی میکنند و حتی دلسوزیهای نزدیک ترین افراد را بد خواهی میپندارند. ویژگی های عملی انسانهای خود محور به خوبی نشان میدهد که آنها با ارزش های انسان ساز اسلامی بیگانه هستند و اعتقاد چندانی به آنها ندارند. لذا خداوند نیز آنان را به حال خود رها میسازد؛ امام علی(علیه السلام) در این زمینه میفرماید: «إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ سَائِراً بِغَیْرِ دَلِیلٍ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْیَا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَهِ کَسِلَ: مبغوضترین افراد نزد خدا کسی است که خدا او را به خودش واگذاشته و از راه راست منحرف گشته و بدون راهنما گام بر می دارد، اگر به کشتزار دنیا خوانده شود اجابت میکند و برای آن میکوشد و اگر به کشتزار آخرت و نعمت های گوناگون دعوت شود، سستی میورزد.»
پیشنهادات
پس از تحقیق و کاووش پیرامون مبحث استبداد به رأی و خودمحوری و گستردگی مباحث در این زمینه و از آنجا که پرداختن به تمامی این موضوعات در این نوشتار امکان پذیر نبود، لذا بررسی نکات ذیل به محققین پیشنهاد میشود:
بررسی جامع پیرامون آثار و نتایج استبداد به رأی در عرصهی اقتصادی.
تحقیق و پژوهش در زمینهی استبداد سیاسی و تاریخچهی به وجود آمدن آن.
پژوهش جامع و مبسوط تر در رابطه با آثار و پیامدهای به وجود آمدن استبداد اخلاقی و خود محوری.
بررسی هر کدام از فصول و بخشهای نوشتار حاضر در قالب پایاننامههایی مبسوط و مستقل.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~