انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر
گاهی پس از انعقاد قرارداد اجاره، یکی از طرفین اظهار میدارد که قرارداد اجاره را به این دلیل امضاء کرده است که گمان داشته طرف قرارداد وی فلان شخص است و گرنه حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. به عبارت دیگر، ادعا می کند که در شخص طرف قرارداد اشتباه کرده و قصدش با واقع تطابق ندارد. در چنین حالتی آیا می توان به جهت عدم تطابق قصد با واقع، حکم به بطلان قرارداد کرد؟
در فرض مسأله که یکی از طرفین ادعای اشتباه در شخص طرف قرارداد کرده، در ضمن این که ادعای وی مخالف با اصل است و باید از عهده ی اثبات ادعای خود برآید، اختلاف به اصل صحت نیز برمی گردد با این توضیح که مدعی اشتباه، مدعی بطلان قرارداد است و در صورتی که دلیلی بر ادعای خود ارائه ندهد و شک در صحت و بطلان قرارداد باقی بماند اصل صحت در مسأله جریان پیدا می کند و حکم به صحت قرارداد اجاره شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می گردند.
ماده ی 201 ق.م نیز در این باره مقرر میدارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده ی عقد باشد.»
در مـادهی فوق منظـور از شخص، انسـان مشخص و معیـن است و مقصـود از “شخصیت”در معنـای مطلق، مجمـوع اوصـاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمـایز میسازد. واژهی شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق میشود.
با ملاحظه ی مفاهیم واژههای «شخص» و «شخصیت» اشتباه مربوط به طرف معامله را می توان به دو گونه، اشتباه در شخص طرف و اشتباه در شخصیت طرف تفکیک کرد. اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع می شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند و اشتباه در شخصیت در معنای مطلق، همان اشتباه در شخص است اما اگر به معنای برخی از اوصاف شخص در نظر گرفته شود اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می باشد. اطلاق ماده ی 762 ق.م و ملاک حکم ماده ی 201 ق.م مذکور، مفهوم دوم شخصیت را مد نظر دارد.
آن چه ممکن است در مورد رابطهی کار اتفاق افتد معمولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد است ولی شخصیت طرف همواره علت عمدهی عقد نیست برای نمونه، در مواردی که نوع کار به گونهای است که تجربه و تخصص مورد نظر نیست اشتباه در شخصیت طرف تأثیری در صحت قرارداد ندارد. اما گهگاه که شخصیت طرف علت عمدهی عقد است و اشتباه در این گونه موارد ممکن است از ناحیه ی اجیر (کارگر) در مورد شخصیت مستأجر (کارفرما) یا از ناحیه ی مستأجر (کارفرما) در مورد شخصیت اجیر (کارگر) صورت گیرد.
بنابراین، هرگاه یکی از طرفین عقد، ادعای اشتباه در شخص یا شخصیت طرف قرارداد، داشته باشند باید بین حالتی که شخصیت طرف، علت عمدهی عقد باشد یا نباشد تمایز قائل شد.
ادعای اشتباه از سوی یکی از طرفین عقد اجاره، از آنجا که مخالف با اصل است مدعی اشتباه باید بار اثبات ادعا را بر عهده بگیرد و در مقام مدعی، دلیل بیاورد. پس از اثبات اشتباه و در مرحلهی بعد باید ثابت نماید که شخصیت و یا برخی از اوصاف طرف قرارداد که مشتبه شده است، علت عمدهی اقدام وی به انعقاد قرارداد بوده است. با اثبات چنین اشتباهی، حکم به بطلان عقد اجاره می شود اما در صورتی که مدعی اشتباه، نتواند اشتباه خود را اثبات نماید و یا این که اثبات نکند اشتباه در شخص علت عمدهی عقد بوده است، مورد مسأله به اصل صحت ارجاع داده میشود و مطابق این اصل، حکم به صحت قرارداد اجاره میشود همچنان که ماده ی 201 ق.م نیز بر آن اشعار دارد و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می گردند.
در صورتی که ادعای اشتباه و حکم به بطلان قرارداد قبل از انجام کار توسط اجیر باشد و هر یک از طرفین مالی در دست یکدیگر داشته باشند، به مال خود رجوع مینمایند و اگر حکم به بطلان قرارداد اجاره در اثنای عمل یا پایان آن باشد علاوه بر این که طرفین به اموال خود رجوع می کنند اجیر مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود.
در رابطهی کارگر و کارفرما، مخصوصاً در مواردی که کارفرما درباره ی هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه می کند اگر این اشتباه اساسی بوده و در صحت عقد موثر باشد، در عمل کـارفرما بیش تر به اخراج کـارگـر اقدام مینماید و کم تر موضـوع عـدم نفوذ قرارداد را مطرح می کند.
با این حال، در این جا این سؤال مطرح می شود که آیا کارفرما می تواند از خدمات کارگر استفاده کند و امتیازهایی را که بر اثر اشتباه در اوصاف شغلی برای او منظور کرده و متناسب با خصوصیات شغلی او نیست کسر کند؟
حقوق دانان در این جا دو مسئله را مطرح می کنند. نخست، آیا امتیازی که بر اثر اشتباه به کارگر داده شده است، برای او حق مکتسبی ایجاد میکند و در آینده هم می تواند آن را مطالبه کند؟
اگر چه اصولاً پاسخ منفی است ولی نظر برخی از استادان حقوق بر این است که کارفرما نباید به شکل ناگهانی این امتیاز را قطع کند و پیش تر، کارگر را از آن آگاه سازد.
دوم، آیا امتیازی که به کارگر داده شده است، نسبت به گذشته می تواند پس گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اگر مزد بیش تری به جهت اشتباه به کارگر پرداخت شده است می توان مبلغ اضافی را مطالبه کرد؟
قاعدهی کلی در بطلان قرارداد این است که قرارداد منشأ اثری نشده است بنابراین مطالبهی آن چه به اشتباه پرداخت شده است ممکن است و قانون مدنی نیز به استرداد چیزی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نبوده است حکم می کند. اما به جهت قاعدهی احترام عمل، درصورت بطلان قرارداد هم، اجیر مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. اما برخی از حقوق دانان در درستی این رویه تردید کرده اند و بر این باورند که کارفرما چه در زمان انعقاد و چه در هنگام اجرای قراردادِ کار نقش مهمی دارد و دارای اختیارات فراوانی است. لازمهی اختیارات بسیار، قبول مسئولیت است و کارفرما به عنوانِ کارفرما و رئیس کارگاه، موظف است که در پرداخت مزد و حقوق کارگر دقت کند و جبران خسارت اشتباهش را باید خودش متحمل شود. زیرا کارگر ممکن است به تصور افزایش مزد، مبلغ اضافی را خرج کرده باشد و اگر مجبور به جبران شود، زیان های بسیاری را باید تحمل کند.
2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر
در بحث سابق گفته شد که گاهی شخص یا شخصیت طرف قرارداد اجاره برای فرد اهمیت دارد به طوری که اگر طرف قرارداد وی شخصی غیر از فرد مورد نظرش باشد حاضر به انعقاد قرارداد نیست. مثلاً تخصص ویژهی اجیـر در انجام کـاری زبان زد است یا چون وضعیت خاصی دارد مستأجر می خواهد فقط کار را به او بسپارد نه دیگری. البته حالت عکس آن نیز امکان دارد مثلاً اجیر (کارگر) به جهت وضعیت خاص مستأجر (کارفرما) می خواهد فقط برای او کار کند مثل اینکه مستأجر (کارفرما) کارگردان معروفی است که ایفای نقش در فیلم او برای اجیر (کارگر- بازیگر) از اهمیت به سزایی برخوردار است و به طور خلاصه شخص یا شخصیت طرف علت عمده ی عقد است.
گاهی نیز برای طرفین آنچه اهمیت دارد انجام کار و اجرت در ازای آن است و خصوصیات طرف عقد، مورد نظر او نیست.
حال اگر، بعد از تنظیم قرارداد اجاره، اجیر، انجام عمل مورد اجاره را به فرد دیگری بسپارد اعم از این که برای انجام عمل مورد اجاره، اجیر بگیرد یا اینکه کسی به عنوان تبرع از اجیر،کار را انجام دهد و مستأجر اظهار دارد که عقد اجاره مشروط بر مباشرت اجیر به انجام کار بوده و اجیر با انکار ادعای مستأجر (کارفرما) مدعی است که قرارداد اجاره، مطلق بوده و وی حق داشته برای انجام کار وکیل یا اجیر بگیرد، در این صورت، قول کدام یک از اجیر و مستأجر مقدم است و چه کسی مدعی محسوب می شود؟ قبل از بیان حل اختلاف لازم به ذکر است که توافق طرفین در مباشرت اجیر بر انجام کار، ممکن است به صورت قید یا شرط در عقد لحاظ شود که در هر دو صورت، مستأجر از آن جهت که امری زائد بر عقد را ادعا می کند ادعای وی خلاف اصل بوده و به عنوان مدعی باید از عهدهی اثبات آن برآید و مسأله ی مورد نظر، به اختلاف اجیر و مستأجر در شرط ضمن عقد که سابقاً ذکر کردیم بر می گردد و قول اجیر به عنوان منکر به ضمیمه ی سوگند مقدم میشود.
اما در صورتی که مستأجر بتواند ادعای خود را اثبات نماید، در صورتی که مباشرت بر انجام عمل توسط اجیر به نحو قید باشد و طرف مقابل (اجیر) برای انجامِ کارِ واگذار شده، اجیر بگیرد یا ثالثی تبرعاً کار را انجام دهد، بنا بر قول مشهور فقها اجیر مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر مباشرت اجیر به صورت شرط ضمن عقد باشد، مستأجر مخیر است انجام عمل توسط دیگری را اجازه دهد و به عبارت دیگر، حق خود را اسقاط نماید و اجرت المسمی را بپردازد یا این که قرارداد اجاره را فسخ کرده به اجرتالمسمی (اگر پرداخت کرده باشد) رجوع نماید. در این صورت، عامل مستحق اجرت المثل عمل انجام شده خواهد بود. اما اگر عامل به تبرع از اجیر، عمل را انجام دهد هیچ یک از اجیر و عامل مستحق اجرت نخواهند بود.
ماده ی 268 ق.م در این باره می گوید: «انجام فعلی، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.»
در صورتی که اجیر اظهار کند که کار کردن برای شخص مستأجر (کارفرما) برای وی آن چنان اهمیتی داشته است که فقط حاضر به امضاء قرارداد اجاره با وی بوده آن هم مشروط بر این که فقط برای او کار کند و حال با تغییر کارفرما چه به صورت اختیاری یا قهری، حاضر به انجام کار برای دیگری نیست، راه حل قضیه، همان است که در خصوص اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر گفته شد. پس مدعی شرط باید ادعا، خود را اثبات نماید وگرنه قول منکر به ضمیمهی سوگند مقدم خواهد شد. مشروط ٌله در صورت اثبات ادعا از حق فسخ برخوردار خواهد بود. اما اگر شرط اثبات نگردد اجیر موظف به ایفای تعهد خود در قبال کارفرمای جدید بوده و تعهدات مستأجر سابق (کارفرما) به مستأجر جدید منتقل می شود.
تغییر مستأجر (کارفرما) در قرارداد کارِ کارگری و کارفرمایی بسیار اتفاق می افتد و گاه این امر جنبه ی صوری دارد و با هدف فرار از مقررات صورت می گیرد. طبعاً بر انتقال صوری، اثری بار نمی شود وکارفرمای نخست مکلف به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ولی هرگاه انتقال واقعی باشد خواه جنبه ی قهری داشته باشد (فوت کارفرما) و خواه جنبه ی ارادی، رابطه ی کارگران با کارفرمای پیشین و جدید به چه صورت خواهد بود؟ آیا می بایستی اصل نسبی بودن قراردادها ( ماده ی 231 ق.م) را در این باره جاری کرد؟ در این صورت، با چه ملاکی کارفرمای جدید می تواند قائم مقام کارفرمای پیشین محسوب شود؟ اگر کارفرمای جدید را ملزم به احترام و رعایت قراردادهای کارفرمای پیشین بدانیم، این الزام آیا از مصداق های تبدیل تعهد به اعتبار مدیون است؛ در حالی که در تغییر کارفرما و انتقال کارگاه کوچک ترین نظر خواهی از کارگر نمی شود؟!
امروزه درحقوق کار پذیرفته شده است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کاگر تأثیری داشته باشد. در پاسخ به سؤالات فوق، ماده ی 12 قانون کار مقرر می دارد: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها، در رابطه ی قراردادیِ کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مطلب مشابه :  تاریخچه مدل تعالی سازمانی