اهداف کوتاه مدت

دانلود پایان نامه

3-5 روش نمونه گیری :
در این پژوهش برای اینکه نمونه انتخاب شده درصدی از جامعه آماری به عنوان نماینده واقعی جامعه مشخص شود از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد چون در این روش هر یک از اعضاء شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه را دارند بدین صورت به دلیل کوچک بودن جامعه مورد مطالعه ،ابتدا اسامی تمام افراد جامعه آماری بر روی کاغذ نوشته و در یک ظرف ریخته و سپس به صورت تصادفی کاغذ ها یکی یکی از درون ظرف بیرون کشیده تا حجم نمونه مورد نظرکه شامل 30 نفر است کامل شد و سپس به صورت تصادفی ساده 15 نفر به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد.
3-6 شیوه ی اجرا :
بعد از اینکه نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، برای هردو گروه پیش آزمون رضایت زناشویی (اینریچ) اجرا و سپس جلسات آموزشی مهارتهای زندگی (مهارت خودآگاهی و حل مساله)، برای گروه آزمایش طی 6 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به مدت یک ماه ونیم با استفاده از فنون شناختی – رفتاری، در چهار چوب مشخص اجرا می شود ودر جلسات انجام تکالیف خانگی و بررسی آنها با هدف افزایش رضایت زناشویی به بیماران معتاد آموزش داده می شود و پس از پایان جلسات پس آزمون از هر دو گروه گرفته، و داده ای به دست آمده با استفاده از برنامه SPSS با روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل می شوند.
جدول (3-2) شیوه ی اجرا
جلسات
عنوان جلسات
شرح مختصر
اول
اجرای پیش آزمون و آشنایی اعضای جلسه با هم و آشنایی با نحوه انجام کاروآموزش مهارت خودآگاهی
اجرای پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و تعریف مهارتهای زندگی و توضیح مهارت خود آگاهی و کاربرد آن در زندگی و ارائه تکلیف در طول هفته در قالب سوال: به گذشته خود فکر کنید و ببینید تا کنون چه نقاط قوت وضعف وتوانایی وناتوانایی هایی دارید.
دوم
خودآگاهی از وضعیت جسمانی و روحانی خود – پذیرش موقعیت، تعریف مشکل درمهارت حل مساله
در این جلسه افراد باید نقاط صعف و قوت خود یاد بگیرند و اینکه که مشکلات خود را پذیرفته و از زیر آنها شانه خالی نکنند. یعنی به خود آگاهی برسند. و مشکل را به صورت روشن یا مبهم بررسی کنند و یاد بگیرند نقش خودشان را در مشکل تعیین کنند .
تکلیف: تصمیم هایی را که در طول هفته گذشته برای حل مشکل گرفته اید فهرست کنید و بنویسید که مشکلات خود را با چه شیوه ای حل می کنید.
سوم
هدف گذاری و خود ارزیابی صحیح
در این جلسه در موردمشخص کردن هدف و بررسی ویژگی های منفی مثبت خود، برای رسیدن به هدف می باشد.
تکلیف: داستانی برای افراد خوانده شد و خواسته شد که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی کنند.
چهارم
بارش فکری و انتخاب راه حل
هدف این مرحله فقط دستیابی به راه حل ها و گزینه های انتخابی زیادتری برای حل مشکل است. یعنی کمیت راه حل ها و تصمیم ها مورد نظر است نه کیفیت آنها .
تکلیف: در طول هفته برای حل مشکلات خود هر راه حلی که به ذهنتان می رسد لیست کنید و نقاط ضعف و قوت راه حلها را بنویسید.
پنجم

مطلب مشابه :  نیاز ، ،