اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، مهارتهای مدیریتی، مدیریت ارتباطات

دانلود پایان نامه

تعیین میزان مهارت‬های مدیریتی مدیران؛
تعیین میزان مهارت‬های مدیریت زمان مدیران،
تعیین رابطه‬ی مهارت‬های فنی مدیران با مهارت‬های سازمانی‬مدیریت زمان‬آنان (هدف‌گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی، تفویض‬ اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)؛
تعیین رابطه‬ی مهارت‬های انسانی مدیران با مهارت‬های سازمانی مدیریت زمان آنان(هدف‬گذاری، اولویت‬بندی اهداف و فعالیت‬ها، برنامه‬ریزی عملیاتی، تفویض‬ اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)؛
تعیین رابطه‬ی مهارت‬های ادراکی مدیران با مهارت‬های سازمانی مدیریت زمان آنان (هدفگذاری، اولویت‬بندی اهداف و فعالیتها، برنامه‬ریزی عملیاتی، تفویض اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)
تعیین رابطه‬ی متغیرهایی مانند میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت با مهارت‬های فنی، انسانی و ادراکی مدیران؛
تعیین رابطه‬ی متغیرهایی مانند تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت با مدیریت زمان؛
تعیین نقش متغیرهایی مانند میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت دررابطه با مهارت‬های مدیران و مدیریت زمان مدیران.
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی:
بین مهارتهای مدیریتی ومدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق
مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت از مهارت های مدیریتی بالایی برخوردارند؛
مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت از مدیریت زمان بالایی برخوردارند؛
بین مهارت فنی‬وهدف‬گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت‬فنی‬واولویت‬بندی اهداف و فعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت فنی وبرنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت فنی وتفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد،
بین مهارت فنی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت فنی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت‬ انسانی وهدف‬گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و اولویت‬بندی اهداف وفعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛

مطلب مشابه :  ساختار اقتصادی، اسلام و ایران، ساخت اجتماعی