اولین نشانه ها در بروز فشار روانی

الف)‌ اشکال در تفکر صحیح و عاقلانه و در نظر گرفتن تمامی جنبه های مختلف یک شکل

ب) خشکی و عدم انعطاف در نگرش

پ) پرخاشگری نا به جا و تحریک پذیری

ت) انزوا و ترک بستگان

ج) ناتوانی در کنترل خود در امر نوشیدن و حفظ آرامش لازم و نیاز به استفاده از قرص های خواب آور. (قرچه داغی و شریعت زاده  1373،159)

مطلب مشابه :  اصیل‌ترین احساس انسان