بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

5-2-2-2 نتایج فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: «جنسیت بر رابطه بین اعتماد و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.» برای فرض فوق با توجه به آزمون فرضیات با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، برای تأثیر متغییر مستقل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است، در گروه مردان سطح معناداری، Sig=0/005 است که کوچکتر از α=0/05 می باشد، که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. نتیجه بدست آمده در گروه مردان با نتیجه بدست آمده در تحقیقات آقای دوبیسی در سال 2006 منطبق می باشد، . همچنین آقایان محمد تقی امینی و شهاب سهرابی در سال 1388 برای گروه مردان به همین نتجه دست یافتند. از سوی دیگر برای گروه زنان، سطح معناداری، Sig= 0/901 است، که بزرگتر از =0/05α می باشد، که نشان از عدم معناداری این رابطه می دهد، نتیجه بدست آمده در گروه زنان با نتیجه بدست آمده در پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمر اسادات میرراشد منطبق می باشد. بنابراین تأثیر متغییر مستقل اعتماد فقط بر گروه مردان معنا دار است. در نتیجه فقط به بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر رابطه بین اعتماد و رضایت در گروه مردان می پردازیم و لزومی به بررسی این رابطه در گروه زنان نمی باشد. با توجه به اینکه علامت بتا در گروه مردان مثبت است جهت تأثیر متغییر مستقل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر در گروه مردان مثبت است.
فرضیه فرعی دوم: «جنسیت بر رابطه بین تعهد و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.» برای فرض فوق با توجه به آزمون فرضیات با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، برای تأثیر متغییر مستقل تعهد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است. در گروه مردان سطح معناداری، Sig=0/000 است، که کوچکتر از α=0/05 می باشد، که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. همچنین برای گروه زنان، سطح معناداری، Sig= 0/000 است، که کوچکتر از =0/05α می باشد، که نشان از معناداری این رابطه می دهد. پس تأثیر متغییر مستقل تعهد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت هم در گروه مردان هم در گروه زنان معنا دار است. با توجه به مثبت بودن علامت بتا در هر دو گروه مردان و زنان جهت این تأثیر مثبت می باشد. یعنی در صورت افزایش تعهد، رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای هر دو گروه مردان و زنان افزایش می یابد، نتیجه بدست آمده در هر دو گروه مردان و زنان با نتیجه بدست آمده در تحقیق آقایان محمد تقی امینی و شهاب سهرابی در سال 1388 برای هر دو گروه مردان و زنان منطبق می باشد. و از آنجا که ضریب بتا در گروه زنان 197/0 بزرگتر از گروه مردان 148/0 می باشد این تأثیر در گروه زنان بیشتر است.
فرضیه فرعی سوم: «جنسیت بر رابطه بین کیفیت ارتباطات و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.» برای فرض فوق با توجه به آزمون فرضیات با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، برای تأثیر متغییر مستقل کیفیت ارتباطات بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است. در گروه مردان سطح معناداری، Sig=0/000 است، که کوچکتر از α=0/05 می باشد، که نشان از معنادار بودن این رابطه دارد، نتیجه بدست آمده در گروه مردان با نتیجه بدست آمده در تحقیق آقایان بهرام رنجبران و مجتبی براری منطبق می باشد. همچنین برای گروه زنان، سطح معناداری، Sig= 0/380 است، که بزرگتر از =0/05α می باشد، که نشان از عدم معناداری این رابطه می دهد، نتیجه بدست آمده در گروه زنان با نتیجه بدست آمده در تحقیقات آقای دوبیسی در سال 2006 منطبق می باشد، همچنین آقایان محمد تقی امینی و شهاب سهرابی در سال 1388 برای گروه زنان به همین نتجه دست یافتند. بنابراین تأثیر متغییر مستقل کیفیت ارتباطات فقط بر گروه مردان معنا دار است. در نتیجه فقط به بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر رابطه بین کیفیت ارتباطات و رضایت در گروه مردان می پردازیم و لزومی به بررسی این رابطه در گروه زنان نمی باشد. با توجه به اینکه علامت بتا در گروه مردان مثبت است جهت تأثیر متغییر مستقل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر در گروه مردان مثبت است.
فرضیه فرعی چهارم: «جنسیت بر رابطه بین مدیریت تعارض و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر تأثیر دارد.» برای فرض فوق با توجه به آزمون فرضیات با استفاده از روش تحلیل رگرسیون برای تأثیر متغییر مستقل مدیریت تعارض بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به متغییر جنسیت که در مدل تحلیلی تحقیق آمده است. در هر دو گروه مردان و زنان سطح معناداری، Sig =0/000 است، که کوچکتر از α=0/05 می باشد. بنابراین نشان از معنادار بودن این رابطه دارد. پس تأثیر متغییر مستقل مدیریت تعارض بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت هم در گروه مردان هم در گروه زنان معنا دار است. با توجه به مثبت بودن علامت بتا در هر دو گروه مردان و زنان جهت این تأثیر مثبت می باشد. یعنی در صورت افزایش تعهد، رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای هر دو گروه مردان و زنان افزایش می یابد، نتیجه بدست آمده در هر دو گروه مردان و زنان با نتیجه بدست آمده در تحقیقات آقایان محمد تقی امینی و شهاب سهرابی در سال 1388 برای هر دو گروه مردان و زنان منطبق می باشد. و از آنجا که ضریب بتا در گروه مردان 470/0 بزرگتر از گروه زنان 212/0 می باشد این تأثیر در گروه مردان بیشتر است.
5-3 پیشنهادات تحقیق
5-3-1 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
– نتایج فرضیه فرعی اول گویای این است در گروه مردان اعتماد بر افزایش رضایت بیمه گذاران تأثیرگذار است. بنابراین پیشنهاد می شود شرکت بیمه نوین به کارکنان خود آموزش داده تا در انجام کارها دقت کافی را لحاظ نمایند و همچنین آموزشهای حفاظتی لازم را در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات بیمه گذاران به کارکنان ارائه دهد. از سوی دیگر پیشنهاد می شود شرکت بیمه امکانات لازم را در جهت به انجام رساندن قول ها و تهدات خود فراهم نماید تا بتواند به تعهدات خود به بیمه گذاران پایبند بماند. شرکت بیمه نوین می تواند گزارشاتی را به صورت سالنامه از انجام تعهدات خود به بیمه گزاران به منظور نشان دادن سوابق و معاملات دقیق ارائه دهد. اما از آنجا که عامل اعتماد بر رضایت بیمه گذاران در گروه زنان معنادار نیست پیشنهاد می گردد شرکت بیمه نوین برای افزایش رضایت بیمه گذاران به تقویت ابعادی که تأثیر آنها بر افزایش رضایت بیمه گذاران در گروه زنان تأیید شده است نظیر تعهد و مدیریت تعارض بپردازد.
– نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی دوم نشان می دهد تعهد، بر رضایت بیمه گذاران شرکت بیمه نوین استان گیلان هم در گروه مردان و هم در گروه زنان تأثیرگذار است و زنان در این عامل نسبت به مردان بیشتر حساسند و توجه به عامل تعهد موجب رضایت بیشتر این گروه می گردد. بنابراین شرکت بیمه نوین در گروه زنان باید بیشتر به عامل تعهد توجه نماید تا موجب ایجاد رضایت در این گروه از بیمه گذاران گردد. بنابراین در این راستا پیشنهاد می گردد شرکت بیمه نوین خدمات خود را با نیازهای خاص هر بیمه گذار سازگار نموده و بدین منظور توصیه می شود که مدیریت و کارکنان شرکت از طریق برقراری ارتباطات بلند مدت و مستمر نیازهای هر یک از بیمه گذاران را شناسایی نموده در راستای ارائه خدمات اختصاصی مورد نیاز بیمه گذاران گام بردارند.
– نتایج فرضیه سوم گویای این است در گروه مردان کیفیت ارتباطات بر افزایش رضایت بیمه گذاران تأثیرگذار است. بنابراین پیشنهاد می شود شرکت بیمه نوین به منظور سنجش میزان رضایت بیمه گذاران در سایت اینترنتی شرکت، سامانه سنجش رضایت بیمه گذاران راه اندازی نماید. همچنین توصیه می شود شرکت علاوه بر راه اندازی سامانه اطلاع رسانی در سایت اینترنتی شرکت، با تهیه و توزیع دفترچه های راهنمای بیمه گذاران در رابطه با قوانین و مقررات بیمه، انواع بیمه و همچنین اطلاع رسانی از خدمات آینده شرکت در جهت فراهم کردن اطلاعات بهنگام و قابل اطمینان بیمه گذاران گام بردارد. اما از آنجا که عامل کیفیت ارتباطات بر رضایت بیمه گذاران در گروه زنان معنادار نیست پیشنهاد می گردد شرکت بیمه نوین برای افزایش رضایت بیمه گذاران به تقویت ابعادی که تأثیر آنها بر افزایش رضایت بیمه گذاران در گروه زنان تأیید شده است نظیر تعهد و مدیریت تعارض بپردازد.
– نتایج بدست آمده از فرضیه فرعی چهارم نشان می دهد مدیریت تعارض، بر رضایت بیمه گذاران شرکت بیمه نوین استان گیلان هم در گروه مردان و هم در گروه زنان تأثیرگذار است و مردان در این عامل نسبت به زنان بیشتر حساسند و توجه به عامل مدیریت تعارض موجب رضایت بیشتر این گروه می گردد. بنابراین شرکت بیمه نوین در گروه مردان باید بیشتر به عامل مدیریت تعارض توجه نماید تا موجب ایجاد رضایت در این گروه از بیمه گذاران گردد. بنابراین در این راستا پیشنهاد می گردد با ایجاد سامانه ثبت شکایات بیمه گذاران در سایت اینترنتی شرکت، مسائل و مشکلات بیمه گذاران مطرح گردد. همچنین در بخش رسیدگی به شکایات بیمه گذاران از قبل راه حلهایی برای مشکلات احتمالی پیش بینی گردد.
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1- پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان کسب وکارهای دیگری غیر از صنعت بیمه، مانند کارگزاری های بورس و اوراق بهادار، موسسات مالی و… نیز مورد آزمون قرار گیرد.
2- در تحقیقات آتی می توان تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند را بر عامل دیگری از رفتار مصرف کننده در مرحله بعد از خرید، غیر از رضایت مانند سهم بازار مشتریان، وفاداری، وفاداری به ارزش برند مورد ارزیابی قرار داد.
3- از آنجا که در تحقیق حاضر تنها چهار بعد از ابعاد بازاریابی رابطه مند را مورد بررسی قرار داده ایم، لذا می توان در تحقیقات بعدی به ابعاد دیگری از بازاریابی رابطه مند که تحقیقات کمتری روی آنها انجام شده مانند ارزش های مشترک، پیوند اجتماعی، کیفیت خدمات درک شده را بر رضایت بیمه گذاران مورد بررسی قرار داد.
4- در تحقیقات بعدی می توان اثر تعدیل کننده عوامل جمعیت شناختی دیگری مانند سن، تحصیلات، درآمد، … را بر ابعاد بازاریابی رابطه مند مورد بررسی قرار داد.
5- در در تحقیقات بعدی می توان به بررسی نقش تعدیل کننده نوع صنعت بیمه (دولتی و خصوصی) بر رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران پرداخت.
6- در پرسشنامه تحقیق حاضر سوالات به صورت کلی مطرح شده است بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده سوالات مطرح شده در پرسشنامه درباره ویژگی های خاص نوع بیمه تحقیق مطرح شود.
5-3-3 محدودیت های تحقیق
1- تحقیق حاضر فقط بیمه گذاران بیمه عمر شرکت نوین را مورد مطالعه قرار داده است. و شاید نتوان به طور کامل نتایج مفید این تحقیق را برای سایر خدمات بیمه ای به منظور برنامه ریزی در جهت ایجاد رضایت بیمه گذاران تعمیم داد.
2- در این مطالعه از میان عوامل جمعیت شناختی تنها جنسیت به عنوان متغییر تعدیلگر در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق می توان ادعا داشت که برنامه ایجاد رضایت در بیمه گذاران با توجه به جنسیت در شرکت بیمه نوین می توند تا حد زیادی متفاوت باشد. زیرا خواسته ها و انتظارات گروه مردان با گروه زنان بیمه گذار از شرکت بیمه نوین تا حد زیادی متفاوت است.
3- در تحقیق حاضر تعداد پرسشنامه هایی که توسط نمایندگی های شرکت بیمه نوین بین دو جنس توزیع شد، به تعداد برابر 194 عدد بود که نشان از عدم شانس برابر برای تمام مراجعه کنندگان بیمه عمر در فاصله زمانی تیر ماه 93 می باشد.
4- تحقیق حاظر فقط در مورد بیمه گذاران بیمه عمر شرکت نوین اجرا شده است. و شاید نتوان به طور کامل نتایج مفید این تحقیق را برای سایر خدمات بیمه ای به منظور برنامه ریزی در جهت ایجاد رضایت بیمه گذاران تعمیم داد.
5- در پرسشنامه تحقیق حاضر سوالات به صورت کلی مطرح شده و سوالات مطرح شده درباره ویژگی های خاص بیمه عمر نمی باشد.

مطلب مشابه :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

منابع و مأخذ
منابع فارسی: