بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

2- گزینش و پیاده سازی فناوری :
بعد از نیاز سنجی باید نسبت به گزینش و پیاده تکنولوژی خاصی که بیشترین و بالاترین کارایی و امکان رفع نیاز را دارد اقدام کرد و البته نباید از این غافل بود که مرحله پیاده سازی خود شامل مراحل مختلف آزمایش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
3- توسعه دانش منابع انسانی:
از مهمترین شاخص های پرورش و بسط یک فناوری در سیستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نیروی انسانی راهبر این سیستم ها می باشد که در این صورت گام مهمی در جهت پذیرش عمومی آن برداشته شده است.
4- تشویق و ترغیب و جلب اعتماد عمومی:
سیستم های بانکداری الکترونیکی اگر چه بسیار دقیق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوقی و امنیتی مورد تایید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرند. لذا جهت گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.
5- توجه به گسترش کمی و کیفی خدمات
تنوع کمی و در عین حال کیفی خدمات از دیگر جنبه های مثبت در توسعه تکنولوژی می باشد.
6- توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
با این نگرش که در صورت تصمیم به گسترش یک تکنولوژی باید حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد یعنی هر شخصی در هر موقعیت جغرافیایی و به صورت 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سیستم سرویس مورد نیازش را دریافت کند.
7- تطابق داشتن و حمایت کردن از سایر ارگان های اقتصادی که در جهت بهره گیری از سیستم های نوین در ساختار خود هستند از جمله می توان به خدمات گمرکی، پستی، تجاری و.. اشاره کرد.
8-باز مهندسی سیستم های سازمانی و به خصوص سیستم های مدیریت ارتباط مشتریان چون بانکها به عنوان یکی از بزرگترین ارگان هایی هستند که بیشترین و مهمترین کار آنها با مشتریان است.
قطعاً ازمهمترین عوامل مرتبط بااستقراروگسترش بانکداری الکترونیک درایران فراهم سازی زمینه های حقوقی وهمسوئی مجموعه قوانین ومقررات مربوط بااین پدیدهاست .
قوانین می توانند کمک اساسی به استقرار بانکداری الکترونیک کنند . چرا که وجود قوانین دقیق احساس اطمینان بیشتر در مشتریان را سبب می گردند . از جمله مواردی که در مورد آن باید تصمیم گیری کنند سرقت کارتهای اعتباری است که قوانین مشخصی در این رابطه وجود ندارد . برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور ، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی ، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی بشمار می رود . بنابراین استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است . اگر چه طی این سالها برخی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر ماشین های خودپرداز و کارت های بدهی ، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد ، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش است . در هر حال ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زیرساخت های مناسب حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی است . بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی ، امنیت در تبادل اطلاعات ، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب ، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی ، تسریع در شکل گیری دولت الکترونیکی بطور جدی اهتمام ورزید .
در زمینه بانکداری الکترونیکی با توجه به تجربه دیگر کشورها می توان گفت بانکداری الکترونیکی مجموعه ای از خدمات مختلف الکترونیکی ارائه شده به مشتریان است که یکی از این خدمات را کارتهای بانکی تشکیل می دهد ، لذا در اینگونه کشورها ، سیستمهایی خریداری و تهیه می گردد که بتواند کلیه خدمات بانکی را ارائه نماید و نیاز به دوباره کاری در بانک و خرید سیستمهای جدید برای خدمات الکترونیکی جدید نباشد .
موانع موجود برای گسترش سیستمهای بانکداری الکترونیکی در ایران عبارتند از :
آ ـ عدم توجه کافی به مسائل فرهنگی
ب : عدم توجه کافی به مسائل امنیتی
ج : عدم حمایت کافی از سوی دولت
د : عدم آگاهی کافی کاربران در مورد سیستمها و مزیت آن
ه : قوانین دست و پا گیر اداری و مقاومت کارمندان در مقابل تغییرات
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ وجود حالت اضطراری در عقود بانکی و ضرورت رفع آن
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ بررسی اضطرار در عقود مضاربه ای
1:مفهوم مضاربه

مطلب مشابه :  روایات