بهینه سازی

بهینه سازی

بهینه سازی

الگوریتمهای کنترل
کنترل کننده بنگ بنگ خروج از مرکز
در این روش، از یک تابع لیاپانوف که نماینده انرژی ارتعاشی کل در سازه است استفاده میشود.
(‏722)
با استفاده از معادله (7-1) میزان تغییرات تابع لیاپانوف به صورت معادله (7-23) محاسبه میشود.
(‏723)
بنابراین قانون کنترلی که مشتق تابع لیاپانوف را منفی بزرگ میسازد به صورت معادله (‏724) خواهد بود.
(‏724)
، i امین ستون ماتریس میباشد. از آنجا که تنها درایه غیر صفر ماتریس متناظر با محل میراگر مغناطیسی هستند لذا برای اجرای این قانون کنترل، تنها سرعت و نیروی اعمال شده در این طبقات اندازهگیری میشود. توجه شود زمانی که میراگر در طبقه اول قرار دارد سرعت مطلق طبقه اول و زمانی که میراگر در طبقات بالاتر قرار داده میشود سرعت نسبی طبقه لازم است [].
کنترل کننده شبه بنگ بنگ
این الگوریتم کنترل کننده از دو قانون کاملاً مجزا که به حرکت به سمت نقطه تعادل استاتیکی یا دور شدن از آن وابسته است، تشکیل شده است []. در این روش زمانی که حرکت به سمت نقطه تعادل است ولتاژ روی مقدار ماکزیمم تنظیم میگردد و در غیر این صورت ولتاژ برابر با صفر در نظر گرفته میشود.
(‏725)
کنترل کننده کلیپ بهینه
یکی از الگوریتمهایی که تأثیر استفاده آن در میراگرهای مغناطیسی به اثبات رسیده است الگوریتم کنترل کننده کلیپ بهینه میباشد. در این روش، ابتدا یک کنترل کننده خطی بهینه که بردار نیروهای کنترل کننده مطلوب را بر اساس پاسخ های سازه و بردار نیروهای کنترل کننده اعمال شده به سازه، طرح میگردد [65].
(‏726)
که در آن تبدیل لاپلاس میباشد. برای وادار کردن میراگر به منظور تولید نیروی مطلوب ، سیگنال کنترل بدین صورت انتخاب میشود که اگر نیروی میراگر i ام برابر با نیروی بهینه مطلوب است ولتاژ اعمال شده به میراگر باید در سطح فعلی باقی بماند. اگر دامنه نیروی تولید شده توسط میراگر کوچک تر از دامنه نیروی بهینه مطلوب باشد و دو نیرو علامت یکسان داشته باشند ولتاژ اعمال شده باید به ماکزیمم مقدار افزایش یابد در غیر این صورت ولتاژ روی صفر تنظیم گردد. بنابراین الگوریتم کنترل کننده کلیپ بهینه به صورت معادله (7-27) خواهد بود [65].
(‏727)
تنظیم کننده خطی مرتبه دو LQR
تنظیم کننده خطی بهینه با شاخص عملکردی مربعی شاید مهم ترین نتیجه کنترل مدرن در طراحی کنترل کننده های فیدبک حالت باشد. بسیاری از مسائل مهندسی توسط این روش حل گشته و روشهای گوناگون عددی برای حل مسئله ابداع شده است. در این روش مقدار نیروی مطلوب مطابق رابطه (7-28) محاسبه میشود [4].
(‏728)
که در آن به ترتیب بردار حالت و ماتریس بهره فیدبک میباشند. حال مسئله طراحی کنترل، انتخاب درایه های ماتریس بهره k به گونهای است که رفتار مطلوب سیستم حلقه بسته را نتیجه دهد. برخلاف روش جایابی قطب که معیار خاصی جهت بهینه سازی در نظر گرفته نمیشود در این روش ضرایب ماتریس بهره به گونهای انتخاب میشوند تا شاخص عملکرد مربعی زیر را مینیمم سازند
(‏729)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~