بین انتظارات و، قابلیت اطمینان، خدمات آموزشی

دانلود پایان نامه

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
5-2-بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………… 110
5-3-فرضیههای مربوط به بعد ملموسات خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 111
5-3-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد ملموسات خدمت تفاوت معنیداری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
5-4-فرضیههای مربوط به بعد قابلیتاطمینان خدمت……………………………………………………………………………………………… 111
5-4-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد قابلیت اطمینان خدمت تفاوت معنیداری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 5-5-فرضیههای مربوط به بعد تضمین خدمت…………………………………………………………………………………………. 112
5-5-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد تضمین خدمت تفاوت معنیداری وجود ندارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
5-6-فرضیههای مربوط به بعد پاسخگویی خدمت…………………………………………………………………………………….. 113

عنوان صفحه
5-6-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد پاسخگویی خدمت تفاوت معنیداری وجود ندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
5 -7- فرضیههای مربوط به بعد همدلی خدمت…………………………………………………………………………………………………… 113
5-7-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد همدلی خدمت تفاوت معنیداری وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-8-فرضیه های مربوط به مقایسه شکاف کیفیت خدمت برحسب جنسیت و دوره شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد ……………………………..
5-8-1-شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
114
114
5-8-2-شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به دوره دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
5-9-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
5-10-پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………………… 116
5-11-محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فهرست منابع ومآخذ
عنوان صفحه
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

مطلب مشابه :  خواجه عبدالله انصاری