بین انتظارات و، قابلیت اطمینان، خدمات آموزشی

دانلود پایان نامه

3-4- شیوه نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-6- ابزار جمعآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-7- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-8- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-9- روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
فصل چهارم
توصیف داده ها
عنوان صفحه
4-1- اطلاعات توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
4-2- اطلاعات تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

عنوان صفحه
4-3- فرضیه 1: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-4- فرضیه 2 : بین انتظارات وادراکات دانشجویان براساس بعد ملموساتخدمت تفاوت معنیداری وجود ندارد.. 100
4-5- فرضیه 3: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان براساس بعد قابلیت اطمینان تفاوت معنیداری وجود ندارد.. 101
4-6- فرضیه 4 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان براساس بعد تضمین خدمات تفاوت معنیداری وجود ندارد.. 102
4-7-فرضیه 5 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان براساس بعد پاسخگویی تفاوت معنیداری وجود ندارد………… 103
4-8- فرضیه 6 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان براساس بعد همدلی تفاوت معنیداری وجود ندارد…………….. 104
4-9- فرضیه 7: شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
4-10- فرضیه 8: شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………….. 107
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
عنوان صفحه

مطلب مشابه :  تعریف مشتری از کیفیت، کیفیت در آموزش عالی، انتظارات مشتریان