تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر و تعهد سازمانی :

تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر و تعهد سازمانی :

در رابطه با تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر به موارد زیر اشاره می شود :

انسجام گروه : برخی مطالعات رابطه انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت و تعدادی دیگر ، رابطه این دو را منفی دانسته اند . البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده است .

وابستگی متقابل وظایف : در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد ، مثبت و متوسط گزارش شده است . موریس و استیزر[1] بیان می دارند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از کمک خود به سازمان و گروههای مرتبط آگاهی خواهند یافت و این خود به تعهد نگرشی به سازمان منجر می شود .

ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران : هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند  البته تحقیقات نشان می دهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود .

ارتباطات رهبر : چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی همبستگی قوی و مثبت دارد . بدین معنی ، مدیرا نی که ارتباط به موقع و صحیح ایجاد می کنند موجب تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می گردند . رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد . در محیط های غیر قابل پیش بینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می شود

[1] -Morys&Stizer

مطلب مشابه :  6مدل های کیفیت خدمات