تحقیق رایگان درمورد سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

کالاها میباشند. رکن استیناف با تایید یافتههای هیات حل اختلاف اشعار داشت که معیار تعیین اینکه آیا دو کالای ذیربط، کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر هستند را باید در بازار مربوطه جستجو کرد، بدین معنا که در واقع مشتریان هستند که در نهایت مشخص میکنند آیا دو کالای خاص در رقابت با یکدیگر قرار دارند یا خیر. بدین منظور، شاخصهای اقتصادی (به عنوان مثال کشش متقاطع بازار) در تعریف اینکه آیا دو کالای ذیربط را میتوان کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دانست یا خیر، تعیینکننده میباشند. جامعه اروپایی مطالعاتی را در میان مشتریان در این خصوص انجام داد، نتایج این بررسی نشان میدهد که در غیاب مالیاتهای متفاوت، مشتریان ژاپنی آمادهاند که شمار زیادی از مشروبات الکلی غربی را به جای سوشو مصرف نمایند (ص 25):
«در این قضیه هیات حل اختلاف بر این امر تاکید داشت که نه تنها باید به فاکتورهایی چون ویژگیهای فیزیکی، کاربرد نهایی و دستههای تعرفهای توجه شود بلکه معیار «بازار» فروش کالا نیز باید مدنظر قرار گیرد. به نظر میرسد که این گفتهی رکن استیناف صحیح است. گات 1994 یک سند تجاری بوده و سازمان جهانی تجارت نیز بیتردید با بازار در ارتباط است. توجه به رقابت میان کالاها در بازار مربوطه به عنوان یکی از فاکتورهای تعیینکنندهی دستهی کلی کالاهایی که ممکن است «رقابتی یا جایگزینپذیر» باشند را نمیتوان امری اشتباه دانست.»
همچنین بررسی و عنایت به کشش میان کالاها در جایگزینپذیری به عنوان معیاری برای بررسی بازارهای مربوطه نیز اقدامی صحیح و مناسب میباشد. باید دانست که هیات حل اختلاف، کشش متقاطع بازار را تنها «معیار تعیینکننده» در خصوص رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها محسوب نکرده است. این هیات اشعار داشته است:
«به اعتقاد هیات حاضر، معیار تعیینکننده در رقابتی یا جایگزینپذیر بودند کالاها این است که آیا کالاهای ذیربط، کاربرد نهایی مشترکی دارند یا خیر؛ امری که از جمله از رهگذر کشش میان کالاها در جایگزینی مشخص میگردد.»
رکن استیناف نیز با این نظر موافق بوده و تحلیل هیات در خصوص رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها که در پاراگرافهای (28)6 تا (32)6 انجام شده است را صحیح و بلااشکال میداند.
در قضیه مشروبات الکلی کره، رکن استیناف همین معیار را برای تعیین رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها به کار گرفت اما اظهار داشت که شاخصههای اقتصادسنجی تنها یکی از ابزارهایی است که میتوانند بیانگر وجود چنین رابطهای میان دو کالا باشند. مسائل موضوعی این قضیه بسیار مشابه قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن بود: بدین صورت که مشروباتی که عمدتا در کره تولید میشدند (یعنی سوجو) موضوع مالیاتی بسیار کمتر از مشروباتی (چون وودکا و ویسکی) قرار گرفته بودند که عمدتا در اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات متحده تولید میشدند. اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات متحده با طرح شکایت بر این عقیده بودند که رژیم مالیاتی متخذه توسط دولت کره در تغایر با مفاد گات قرار دارد. دولت کره در مقابل اظهار داشت که این سیستم را نمیتوان در مخالفت با گات دانست چراکه کالاهای ذیربط، کالاهایی مستقیما رقایتی یا جایگزینپذیر نمیباشند: این دولت اظهار داشت که قیمت سوجو برابر با جزئی اندک از قیمت مشروبات غربی موجود در بازار بوده و لذا تغییر در قیمت این کالا نمیتواند مشتریان را به سمت مصرف مشروبات غربی سوق دهد. بنابراین کره با توجه به تحلیل صورتگرفته در قضیه مشروبات الکلی ژاپن و با توجه به شاخصهای اقتصادسنجی موثر در رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها مدعی بود که در رابطه با سوجو، هیچ ادعایی را نمیتوان به موجب بند 2 ماده 3 طرح کرد.
خواهانها بر این عقیده بودند که این واقعیت که مشروبات الکلی غربی در یک بازار واحد در رابطهای رقابتی یا جایگزینپذیر با مشروب داخلی به سر میبردند دلیلی کافی برای رقابتی یا جایگزینپذیر بودند سوجو و دیگر مشروبات میباشد. هیات حل اختلاف در واقع نظر خواهانها را تایید نموده و کالاهای محل سوال را رقابتی یا جایگزیپذیر اعلام نمود: این هیات تنها در صورتی میتوانست تصمیم دیگری بگیرد که با استناد و برداشت از گزارش رکن استیناف در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، معیار کشش متقاطع بازار را تنها معیار تعیینکننده برای رقابتی بودن یا جایگزینپذیر بودن کالاها میدانست؛ حال آنکه به اعتقاد این هیات، چنین تفسیری از بند 2 ماده 3 صحیح نبود. فقدان اطلاعات سیستمیک در خصوص رفتار مشتریان نیز موجب نشد که هیات رسیدگی به اختلاف، این کالاها را از دیدگاه مصرفکنندگان کرهای، مشابه محسوب نکند. رکن استیناف تصمیم هیات رسیدگی را بی هیچ تغییری مورد تایید قرار داد؛ و بدین ترتیب از اهمیت شاخصهای اقتصادسنجی در تعیین رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالا کاسته و اظهارداشت که این شاخصها تنها یکی از شیوههایی است که نشان میدهد کالاهای ذیربط رابطهای رقابتی یا جایگزینشدنی دارند. البته رکن مزبور هیچ توضیحی در خصوص دیگر شیوههای موجود ارائه نمیدهد. اما در تایید اینکه سوجو و مشروبات غربی در واقع دارای چنین رابطهای هستند، فاکتورهای بسیاری را مدنظر قرار داد که البته قیمت در آن میان نبود (بخشهای 114 و بویژه 134، 135 تا 138):
1. رقابت بالقوهی میان کالاها
… به اعتقاد این رکن، واژه «قابل جایگزین» نشان میدهد که میان کالاهایی که در زمانی خاص، از نظر مصرفکنندگان جایگزین یکدیگر محسوب نمیشوند، اما به هر صورت این قابلی
ت را دارند که جایگزین یکدیگر شوند، باید نوعی رابطهی ضروری وجود داشته باشد…
2. انتظارات
همانگونه که اشاره شد، موضوع و هدف ماده 3 حفظ کیفیت شرایط رقابتی میان کالاهای وارداتی و داخلی میباشد.
3. معیار «آثار تجاری»
… هیات رسیدگیکننده اشعار داشته است که چنانچه بتوان وجود نوعی رقابت کمی میان دو کالا را اثبات نمود میتوان گفت که بنابراین اقدامات مالیاتی متخذه بیتردید میتواند آثار تجاری بر جای گذارد؛ هیات مزبور از این امر به عنوان «معیار آثار تجاری» یاد میکند.
به نظر نمیرسد که استدلال هیات حل اختلاف در این خصوص اشتباه باشد.
4. ماهیت رقابت میان کالاها
هیات رسیدگیکننده اظهار داشت که در تحلیل اینکه آیا کالاهای ذیربط، کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر هستند یا خیر، باید بر ماهیت رقابت و نه کمیت رقابت میان کالاها تمرکز گردد… به دلایل فوقالذکر ما نیز نظر هیات در عدم استناد به تحلیل کمیِ رابطهی رقابتی میان کالاها را تایید میکنیم. به اعتقاد رکن استیناف، رویکردی که عمدتا بر رقابت کمی میان کالاها تکیه کند اساسا معیار کشش متقاطع بازار را فاکتور تعیینکننده در رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها تلقی خواهد کرد. لذا استفاده و اشارهی هیات به «ماهیت رقابت» به هیچ روی محل چالش نیست.
5. ادله مربوط به بازار ژاپن

مطلب مشابه :  مفهوم اصطلاحی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

… به نظر میرسد که ادله مربوط به دیگر بازارها نیز میتواند در بررسی و ارزیابی بازار محل اختلاف مفید باشد بویژه زمانی که موانع قانونی یا رقابت، آثاری را بر مسئلهی تقاضا در آن بازار برجای گذاشته است. البته تردیدی نیست که نمیتوان گفت تمامی بازارها و وضعیت آنها در این خصوص تعیینکننده هستند. اما چنانچه یک بازار دیگر واجد شرایطی مشابه با بازار مربوط به اختلاف مطروحه باشد، ادلهی مربوط به مصرفکنندگان آن بازار میتواند در بررسی بازار محل چالش سودمند باشد. با این حال این امر را تنها میتوان به صورت موردی و با توجه به تمامی فاکتورهای مربوطه میتوان بررسی و تعیین نمود.
گزارش رکن استیناف در قضیه مالیات مشروبات الکلی در کره در واقع جدیدترین گزارش در خصوص تعریف کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت میباشد. بنابراین میتوان گفت که:
الف) دو کالا در صورتی کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده که از نظر مصرفکنندگان چنین وصفی داشته باشد (که در واقع معیار مربوط به بازار است)؛
ب) استناد به شاخصههای اقتصادسنجی ضرورتا تنها راه برای تعیین چنین وصفی نبوده و معیارهایی چون ویژگیهای فیزیکی، کابرد نهایی و تمایلات مشتریان نیز میتواند در این خصوص تعیینکننده باشد.
این معیارها به مراتب دررویه بعدی مورد اشاره قرار گرفتهاند.
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت گردد
بند 2 ماده 3 گات اشعار میدارد که چنانچه وضع مالیات برای کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در تغایر با بند 1 ماده 3 قرار داشته باشد، مخالف با مفاد گات محسوب خواهد شد. باید به خاطر داشت که بند 1 ماده 3 قوانین داخلیای که به گونهای اعمال میشوند که به حمایت از تولیدات داخلی منتهی شوند را ممنوع میخواند. تفاهمنامه راجع به تفسیر ماده 3 گات (که بند 2 ماده 3بدان ارجاع میدهد) میافزاید که مالیات وضع شده در صورتی منتهی به حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد که نرخ آن برای دو کالای ذیربط یکسان نباشد: به عبارت دیگر وضع مالیات متفاوت برای دو کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، یکی از مواردی است که واجد این وصف میباشد.
در این رابطه دو مسئله تفسیری مطرح میگردد:
الف) اینکه مقصود از «مالیاتهای متفاوت» در تفاهمنامه تفسیری ماده 3 گات چه میباشد؟
ب) آیا صرف تفاوت در مالیات کافی است که ادعا شود که اقدام ذیربط به گونهای بوده که منتهی به اعطای حمایت شده است؟

رکن استیناف در گزارشهای گوناگون به این مسائل توجه نموده است. در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن این محکمه اشعار داشت که در رابطه با کالاهای مشابه، وضع مالیات بیشتر در واقع به مثابه اقدامی است که در پی حمایت از تولیدات داخلی میباشد چراکه کالای وارداتی موضوع مالیات بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی قرار میگیرد (به عبارتدیگر وضع مالیات بیشتر در خصوص کالاهای مشابه به معنای اقدامی است که به گونهای اعمال شده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی میگردد)؛ بنابراین چنانچه دولت خواهان بتواند اثبات نماید که دولت خوانده مالیات متفاوتی را برای کالاهای مشابه در نظر گرفته است، دیگر اثبات اینکه اقدام ذیربط به گونهای بوده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گشتهاست، ضرورتی ندارد (صص 18 تا 19):
بند 1 ماده 3 در واقع با اشاره به اینکه چنانچه مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی بیشتر از مالیات متخذه برای کالاهای داخلی مشابه باشد باید آن مالیات را در تغایر با ماده 3 گات دانست به عبارت بند 2 ماده 3 تقویت میبخشد. عبارت نخست بند 2 هیچ اشارهی مشخصی به بند 1 این ماده ندارد. در وایع هیچ استنادی به عبارت نخست اصل کلی مندرج در بند 1 صورت نگرفته است: اصلی که به موجب آن اعضای سازمان جهانی تجارت نمیتوانند اقداماتی را اتخاذ دارند که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد. این سکوت بیتردید بیعلت نبوده است. به اعتقاد این رکن معنای این سکوت آن است برای احراز اینکه اقدام ذیربط در تغایر با اصلی کلی مندرج در عبارت نخست میباشد، ضرورتی ندارد که حمایتیبودن اقدام ذیربط بطور مستقل از سایر شروط مندرج در عبارت نخست اثبات گردد. با این حال این امر بدان معنا نیست که اصل کلی مندرج در بند 1 ماده 3 بر عبارت نخست بند 2 ماده 3 قابل اعمال نیست. بلکه در مقابل ما بر این عقیدهایم که عبارت نخست بند 2 ماده 3 در حقیقت نُمودی از اعمال همین اصل کلی است. معنای متداول و عادی الفاظ به کار رفته در عبارت نخست بند 2 به خوبی چنین تفسیری را تایید میکند. با توجه به سیاق این ماده و با عنایت به موضوع و هدف موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت میتوان گفت که برای احراز اینکه اقدام مالیاتی داخلی همسو با ماده 3 میباشد یا خیر ابتدا باید نشان داد که کالاهای وارداتی و داخلیِ موضوع مالیات ذیربط، کالاهای «مشابه» هستند، سپس باید اثبات نمود که آیا مالیات وضعشده بر کالاهای وارداتی بیشتر از مالیاتی است که برای کالاهای داخلی در نظر گرفته شده است یا خیر. چنانچه کالاهای وارداتی و داخلی، کالاهای «مشابه» باشند و در صورتی که مالیات وضعشده برای کالای وارداتی بیشتر از مالیات متخذه برای کالای داخلی باشد، اقدام صورت گرفته در تغایر با عبارت نخست بند 2 ماده 3 خواهد بود (در متن اصلی به صورت ایتالیک).
با این حال در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، چنین دیدگاهی از سوی رکن استیناف رد شد (ص 27 گزارش):
بر خلاف عبارت نخست بند 2 ماده 3، زبان عبارت دوم این مقرره مشخصا به اصل مندرج در بند 1 ماده 3 اشاره دارد. اهمیت این تفاوت در این واقعیت نهفته است که در حالیکه بند 1 ماده 3 بطور ضمنی به دو مسئلهای اشاره دارد که در اعمال عبارت نخست بند 2 باید مدنظر قرار گرفته شوند، این بند در خصوص مسائل مربوط به اعمال عبارت دوم بند 2 به صراحت سخن میگوید. با توجه به متن ماده و سیاق آن، در تعیین اینکه آیا اقدام ذیربط در تغایر با عبارت دوم ماده 3 قرار دارد، سه موضوع مجزا باید مدنظر قرار گرفته شود که عبارتند از اینکه آیا:
کالاهای وارداتی و داخلی را میتوان کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دانست که در رقابت با یکدیگر هستند؛
مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی و داخلیِ واجد این شرط، متفاوت بوده است؛
مالیات متفاوتی که برای کالاهای وارداتی و داخلی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر وضع شده است به گونهای اعمال شده است که ….منجر به اعطای حمایت از تولیدات داخلی میگردد.
بدین ترتیب، به اعتقاد رکن استیناف، بند 1 ماده 3 گات در رابطه با بند 2 این ماده به طور کامل مرتبط میباشد اما تاثیر آن بر تفسیر عبارت نخست (در رابطه با کالاهای مشابه) عینا شبیه تفسیر مربوط به عبارت دوم (در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر) نمیباشد:
الف) در رابطه با کالاهای مشابه، وضع مالیات بیشتر برای کالاهای وارداتی فینفسه نقض شرط فوقالذکر یعنی ممنوعیت اعمال اقدامات به نحوی که منجر به حمایت از کالاهای داخلی گردد، میباشد؛

مطلب مشابه :  سبک های یادگیری کلب، پنج عامل بزرگ شخصیت، مفهوم سازی انتزاعی

ب) در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، احراز اینکه کالاهای وارداتی موضوع مالیات بیشتری قرار گرفتهاند، شرط لازم اما ناکافی برای احراز این امر است که اقدام ذیربط به نحوی بوده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی شده است.
رویهی قضایی به این مسئله پرداخته است که علاوه بر وجود مالیات متفاوت، چه شرایط دیگری لازم است تا اثبات شود که اقدام مالیاتی ذیربط به گونهای اعمال شده که منجر به حمایت از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر داخلی گردیده است.
در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکی 2 ژاپن به مسئلهی تمایز میان شرط بیشتربودن مالیات وضعشده برای کالاهای داخلی و شرط ممنوعیت اعمال این اقدام به نحوی که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد، پرداخته شد (صص 29 تا 32):
هیات رسیدگی به قضیه مشروبات الکلی سال 1987 (ژاپن) مسئلهی «وضع مالیات متفاوت» را در هنگام بررسیِ مسئلهی «اعمال اقدام مالیاتی به نحوی که منجر به حمایت گردد» مدنظر قرار داد:
…گرچه به موجب عبارت نخست بند 2 ماده 3، مالیات وضعشده برای کالای وارداتی و مالیات بارشده بر کالای داخلی باید عملا برابر باشند، ممنوعیت مندرج در عبارت دوم این بند تنها به این امر تصریح دارد که مالیات وضعشده برای کالای داخلی یا وارداتی نباید به گونهای اعمال شود که «منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد». این هیات بر این عقیده بود که تفاوت اندک در مالیاتها نیز میتواند بر رابطهی رقابتی میان مشروبات رقیب اثربگذارد اما وجود مالیات و اقدام حمایتی را تنها میتوان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده احراز نمود؛ با این حال میتوان گفت که تفاوتهای مالیاتی پایینتر از یک آستانهی مشخص فاقد چنین اثر حمایتیای در معنای عبارت دوم

دیدگاهتان را بنویسید