تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه

– حجم نمونه، برای هر متغیر ۵ تا ۱۰ نمونه و به طورکلی در مجموع تا حداکثر ۳۰۰ نمونه توصیه شده است. مثلا اگر منظور پژوهشگر تحلیل عاملی برای ۱۰ متغیر باشد، حداقل باید یک نمونه ۵۰ تایی انتخاب کند.
– شاخص رابطه، معمول ترین شاخص رابطه ضریب همبستگی است. منظور از ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون است. بدیهی است که مفروضه اصلی در محاسبه این ضریب همبستگی وجود یک توزیع دو متغیری نرمال است.
– مستقل بودن اندازه گیری: هر نوع وابستگی متغیرها به یکدیگر سبب بالا رفتن همبستگی بین آنها می شود و سبب می شود که این متغیرها در عامل واحدی ظاهر شود. از جمله مواردی که این وابستگی صورت می گیرد موقعی است که از نمرات زیر مقیاس ها و نمره کل مقیاس در تحلیل استفاده شود. یا نمرات زیر مقیاس ها و یا نمرات کل باید در تحلیل وارد شود. مقیاس هایی که در آنها بعضی از سوالات یا ماده های آزمون مشترک است نیز وابستگی ایجاد می کند.
معیار KMO: مقدار این همراه بین ۰ و 1 در نوسان است. در صورتی که مقدارKMO کمتر از5/. باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 5/. تا 69/. باشد می توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. اما در صورتی که مقدار آن بزرگتر از معیار 7/. باشد همبستگی های موجود برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود.
مناسب بودن داده ها از طریق آزمون بارتلت: برای اطمینان از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی مبنی برآنکه ماتریس همبستگی هایی که پایه تحلیل عاملی قرار می گیرند در جامعه برابر صفر نیست، باید از آزمون بارتلت استفاده کرد.
معیار درصد تجمعی واریانس: در پژوهش های اجتماعی، فراوانی درصد تجمعی واریانس مربوط به مقادیر رویه نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد که نشان دهنده روایی سازه است.
3-11-3 استخراج عامل ها
هدف مرحله استخراج عامل ها، به دست آوردن سازه های زیر بنایی است که تغییرات متغییر های مورد مشاهده را موجب شده است. SPSS نخست ترکیب هایی از متغییرها را که همبستگی های آنها بالاترین میزان از واریانس کل مشاهده شده را نشان می دهد انتخاب می کند. این مجموعه عامل ۱ را می سازد. عامل 2، مجموعه متغیرهایی است که بالاترین سهم را در تبیین واریانس باقیمانده دارد. این شیوه برای عامل سوم، چهارم و عامل های بعدی ادامه پیدا می کند تا تعداد عامل های استخراج شده برابر با تعداد متغییرها گردد.
همبستگی هر متغیر با هر عامل بار عاملی(Factor Loading) نامیده می شود و مقدار آن بین ۱ – و ۱+ تغییر می کند. واریانس تبیین شده توسط هر عامل برابر است با مجذور بار های عاملی آن، این واریانس مقدار ویژه (Eigen Value)نامیده می شود. اولین مقدار ویژه همواره بیشترین بوده و از ۱ بزرگتر می باشد. مقدار ویژه برای عامل های بعدی کوچکتر می باشد.
3-11-4 تفسیر
در یک ساختار عاملی آرمانی هر یک از متغییرها بار عاملی بالا(بزرگتر از 5/0) روی یکی از عامل ها و بار عاملی پایین (کمتر از 2/0) روی سایر عامل ها دارد. علاوه بر این، عامل هایی که بار عاملی بالا دارد، و اعتبار صوری آنها نیز مطلوب است و به نظر می رسد که خصیصه مکنونی را اندازه گیری می کند. چنین ساختار عاملی در واقع به ندرت اتفاق می افتد. غالبا یک متغیر روی چند عامل بار عاملی دارد و دو یا چند متغیر روی عامل نامناسبی بار عاملی دارد. محقق باید درک کافی از داده هایش داشته باشد و محاسبات تحلیل عاملی به تنهایی نمی تواند نتایج روشن فراهم آورد.
3-12 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی به روش مولفه های اصلی
متغیر پرسشنامه حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی است که برای ارزیابی این متغیر ۳۵ شاخص در پرسشنامه منظور شده بود، با توجه به آن تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت، چنانچه در جدول زیر دیده می شود، مقدار KMO برابر با 741/0 و آزمون بارتلت حتی در سطح معنی داری99% (sig=0.000) رد می شود.
جدول3-5: شاخصKMO و آزمون کرویت بارتلت برای عوامل موثر بر انتخاب مقصد مسافرتی
شاخص آماری
مقدار
شاخص KMO
0.741
آزمون کرویت بارتلت
آماره
404/27390
درجه آزادی
595
احتمال (sig)

مطلب مشابه :  مقاومت در برابر تغییر