تحلیل همبستگی پیرسون

تحلیل همبستگی پیرسون

تحلیل همبستگی پیرسون

شاخص بورس(قیمت و بازده نقدی)در پایان سا ل1-t
حجم سهام عرضه شده:بیانگر این است که شرکت در هفته اول عرضه سهام چه میزان سهم ارائه کرده است.
زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار: شاخص کل بورس برای سنجش زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار(متغیر مستقل) در نظر گرفته می شود.
درجه تمرکز مالکیت سهام:منظور از درجه تمرکز مالکیت سهام (بعنوان متغیر مستقل)،چگونگی توزیع مالکیت سهام بین سهامداران می باشد.به عبارت دیگر در صورتیکه بیش از 50 درصد سهام در اختیار تعداد محدودی از سهامداران باشد،آن شرکت متمرکز خواهد بود.در این تحقیق 9/76 درصد شرکتها متمرکز و 1/33درصد غیر متمرکز میباشند.
نوع صنعت:عبارت است از گروه صنعتی که شرکت با توجه به فعالیتش در آن گروه طبقه بندی می شود.در این تحقیق شرکتها در 9 گروه طبقه بندی می گردند که رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در این گروهها مورد بحث قرار می گیرد .
5-3متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیر مستقل: در این تحقیق با توجه به مدل ارائه شده ، قیمت سهام ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و درجه تمرکز مالکیت سهام به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.
متغیر وابسته : با توجه به مدل ارائه شده بازده غیر عادی سالانه سهام به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
متغیر کنترل : در این تحقیق نوع صنعت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
6-3 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده به تعداد 103 شرکت به عنوان نمونه مطالعاتی می باشد .
قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی تحقیق شامل دوره 7 ساله از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1387 بر مبنای گزارش های مالی منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده،زمان عرضه سهام ازلحاظ شرایط عمومی بازار ودر جه تمرکز مالکیت با بازده عیر عادی سالانه در 9 گروه صنعت مربوط به شرکتهای جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران مورد کنکاش قرار می گیرد.
7-3 روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است.جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387-1381 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است. یادداشت های همراه صورتهای مالی به منظور استخراج داده های لازم برای تعدیل سود حسابداری و حقوق صاحبان سهام جهت رسیدن به سرمایه و سود تعدیل شده , مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه از نرم افزار صفحه گسترده اکسل جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید ودر نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
به دلیل اینکه متغیر های پژوهش از نوع فاصله ای بوده روش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است .
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~