تحلیل واریانس یکطرفه

دانلود پایان نامه

برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده از پرسش نامههای تحقیق، از روشهای آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
3-10-1)آمار توصیفی: به یک مجموعه مفاهیم و روشهای به کارگرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جداول، رسم نمودارها و توصیف دادههای جمعآوری شده، آمار توصیفی گفته میشود. به طور کلی آمار توصیفی چکیده و تصویری از دادههای مورد مشاهده را با کمک ارقام و نمودارها ارائه میدهد.
3-10-2)آمار استنباطی: در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونهگیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد و محقق به وسیله دادهها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه میپردازد (خاکی، 1379، 299).در این تحقیق با استفاده از همبستگی پیرسون، گام به گام فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای سرمایه اجتماعی استفاده شده است و در نهایت به منظور تحلیل تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر روی سرمایه اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونt استفاده می کینم. استفاده گردید. آزمونهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
3-10-2-1) تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن
این آزمون هنگامی به کار می رود که داده های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه بندی نمود (صدقیانی، ابراهیمی، 1381). آزمون فریدمن برای مسائل و طرحهای با اندازههای تکراری قابل استفاده است و برای مقایسه چند گروه از این آزمون استفاده میشود (سرمدی و دیگران، 1385، 305). با طرحهای اندازههای تکراری، هر آزمودنی یک رکورد از پروندهها است که دارای K متغیر میباشد. نمرات حاصله از K موقعیت یا فرصت در این متغیرها وارد میشود. محقق علاقمند به تعیین تغییرات معنیدار آزمودنیها در تمام موقعیتها یا فرصتهای مورد اشاره است. به این منظور، آزمون فریدمن به مقایسه میانههای متغیرها در هر یک از موارد، رتبهگذای میشود و با استفاده از میانگین رتبههای متغیرها در نمونه، فرض برابری میانههای متغیرها مورد آزمون قرار میگیرد (مقیمی، 1384، 40). درباره n متغیر مورد بررسی:
فرض H0: میانه تمامی متغیرها برابرند.
فرضH1: حداقل دو متغیر وجود دارند که میانه آنها نابرابر است.
آماره آزمون:
که در آن:
n: تعداد موارد یا پاسخ دهندگان.
K: تعداد متغیرهایی که رتبه بندی میگردند.
R: حاصل جمع رتبه های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان.
مقادیر بحرانی و تعیین زیر سطح منحنی
سطح خطا: α (5/)
سطح اطمینان: α-1 (95/)
3-10-2-2) تحلیل همبستگی: ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد. از آنجا که دادههای تحقیق، از نوع کمی هستند، از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. ثابت میشود که 1+≥rxy≥1- میباشد. اگر1+ = rxyباشد،میگوییم که همبستگی کامل و مستقیم است، یعنی تغییرات دو صفت هم جهت است، ولیاگر 1- = rxyباشد، نشانگر این است که همبستگی کامل و معکوس است، یعنی دو صفت در جهت عکس یکدیگر تغییر میکنند.
فرمول ضریب همبستگی پیرسون در رابطه زیر نشان داده شده است.
که در این رابطه: : Xمتغیر مستقل، : Yمتغیر وابسته، : N حجم نمونه می باشند.
3-10-2-3) آزمون های تحلیل تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی :
به منظور تحلیل تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر روی سرمایه اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونt استفاده می کینم. زمانی که بخواهیم به مقایسه میانگین های دو گروه بپردازیم از آزمونt استفاده می کنیم، ولی اگر مقادیر متغییر مستقل، سه وجهی یا بیشتر باشد از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره می گیریم.(غیاثوند، 1387).
فصل چهارم:

مطلب مشابه :  سیاست های اقتصادی