تحلیل واریانس یکطرفه

دانلود پایان نامه

با توجه به آزمون فرضیه فوق می توان گفت رابطه معنی داری بین بعد سرمایه اجتماعی و عامل فرهنگ دانش در شرکت بیمه البرز رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر 0.626 می باشد و بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین سرمایه اجتماعی و عامل فرهنگ دانش، رابطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظری میتوان آن را بدین شرح تفسیر نمود: سازمانهایی که از نظر سرمایه اجتماعی در وضعیت مناسبتر و بالاتری قرار دارند، از منظر فرهنگ دانش و در نتیجه آمادگی برای استقرار مدیرت دانش در درجه بالایی قرار دارند.
5ـ2ـ2ـ1ـ3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2: بین سرمایه اجتماعی و عامل ساختار سازمانی در شرکت بیمه البرز رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه فوق می توان گفت رابطه معنی داری بین بعد سرمایه اجتماعی وساختار سازمانی در شرکت بیمه البرز رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر 0.615 می باشد و بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی، رابطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظری میتوان آن را بدین شرح تفسیر نمود: سازمانهایی که از نظر سرمایه اجتماعی در وضعیت مناسبتر و بالاتری قرار دارند، دارای ساختاری با رسمیت پائین، کار تیمی بالا و عدم تمرکز هستند و درنتیجه در سازمانی که سرمایه اجتماعی در وضعیت مناسبتری باشد ساختار آن جهت استقرار مدیریت دانش مناسبتر است.
5ـ2ـ2ـ1ـ4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 3 : بین سرمایه اجتماعی و عامل زیر ساختITدر شرکت بیمه البرز رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه فوق می توان گفت رابطه معنی داری بین بعد سرمایه اجتماعی و زیر ساختIT در شرکت بیمه البرز رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر 0.560 می باشد و بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین سرمایه اجتماعی و زیر ساختIT، رابطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظری میتوان آن را بدین شرح تفسیر نمود: هرچه در سازمان سرمایه اجتماعی بالاتر باشد زیر ساختهای آن سازمان جهت استقرار مدیریت دانش مناسب تر خواهد بود.
5ـ2ـ2ـ1ـ5) نتایج آزمون فرضیه فرعی 4: بین سرمایه اجتماعی و عامل پشتیبانی از تغییر در بیمه البرز رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه فوق می توان گفت رابطه معنی داری بین بعد سرمایه اجتماعی وپشتیبانی از تغییر در شرکت بیمه البرز رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر 0.664 می باشد و بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین سرمایه اجتماعی و پشتیبانی از تغییر، رابطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظری میتوان آن را بدین شرح تفسیر نمود: هرچه در سازمان سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، حمایت مدیریت ارشد و عالی برای استقرار مدیریت دانش بیشتر خواهد بود.
5ـ2ـ2ـ1ـ6) نتایج آزمون فرضیه فرعی 5:بین سرمایه اجتماعی و عامل نگرش به تغییر در بیمه البرز رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه فوق می توان گفت رابطه معنی داری بین بعد سرمایه اجتماعی ونگرش به تغییر در شرکت بیمه البرز رابطه وجود دارد . ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر 0.664 می باشد و بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش به تغییر، رابطه مستقیم و مثبت است که با توجه به مبانی نظری میتوان آن را بدین شرح تفسیر نمود: هرچه در سازمان سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، کارکنان آن سازمان نسبت به تغییرات و آمادگی به مدیریت دانش نگرش بهتر و مثبت تری خواهند داشت.
5-2-3) بررسی یافته های جانبی تحقیق
برای رسیدن به یافته های جانبی، از طریق آزمونهای: فریدمن، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون t استفاده گردید و نتایج مفیدی جهت بهره گیری برای تقویت سرمایه اجتماعی درشرکت بیمه البرز بدست آمد.
5ـ2ـ3ـ1) یافته های جانبی تحقیق با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن
به منظور رتبه بندی ابعاد سرمایه اجتماعی و بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت بیمه البرز در این عوامل که مرتبط با سرمایه اجتماعی می باشد از این آزمون استفاده گردید.
5ـ2ـ3ـ1ـ1)رتبه بندی ابعاد سرمایه اجتماعی:
با توجه به این آزمون، رتبه بندی زیر از عوامل مربوط به سرمایه اجتماعی صورت پذیرفت: در میان ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری با میانگین رتبه 75/1 ، از دو بعد دیگر ضعیف تر بوده و بایستی تقویت گردد و بعد رابطه ای با میانگین رتبه 39/2 از دو بعد دیگر قوی تر بوده است. این آزمون نشان می دهد از آنجا که نقاط قوت دانشگاه در بعد رابطه ای می باشد پس می توان نتیجه گرفت نمره بالای این بعد به واسطه روابط مبتنی بر صداقت، همکاری، وجود کارتیمی، انتفاد پذیریی، تعهد به اهداف و رجحان منافع سازمان بین افراد می باشد .
5ـ2ـ3ـ2) یافته های جانبی تحقیق با توجه به آزمون t و آنالیز واریانس یکطرفه:
به منظور تحلیل تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر روی سرمایه اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونt استفاده می کینم. زمانی که بخواهیم به مقایسه میانگین های دو گروه بپردازیم از آزمونt استفاده می کنیم، ولی اگر مقادیر متغییر مستقل، سه وجهی یا بیشتر باشد از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره می گیریم.(غیاثوند، 1387).
فرضیه 1: تفاوت معنی داری میان مردان و زنان در مورد سرمایه اجتماعی وجود دارد.
با توجه به خروجی SPSS، ضریب میزان Fبدست آمده برای این آزمون 0.085 می باشد. مقدار عدد معنی داری مشاهده شده 0.771 می باشد که از سطح معنی داری استاندارد (0.05= ) بیشتر است. لذا فرضیه 0H در سطح اطمینان 0.95تأیید می شود. یعنی بین زنان و مردان در میزان سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه 2: تفاوت معنی داری میان متاهلین و مجردها در خصوص سرمایه اجتماعی وجود دارد.
با توجه به خروجی SPSS، ضریب میزان Fبدست آمده برای این آزمون 7.841می باشد. مقدار عدد معنی داری مشاهده شده 0.007 می باشد که از سطح معنی داری استاندارد (0.05= ) کمتر است. لذا فرضیه 0H در سطح اطمینان 0.95رد می شود. یعنی بین متاهلین و مجردها در میزان سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

مطلب مشابه :  اجاره به شرط تملیک