تعاریف مفهومی اصطلاحات، مدیریت ارتباطات، تعاریف مفهومی

دانلود پایان نامه

بین مهارت انسانی و برنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و تفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی وهدف گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و اولویت‬بندی اهداف وفعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و برنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و تفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
مهارت‬های‬مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی ومتوسطه شهرستان بافت برحسب جنسیت تفاوت معنادار دارد؛
مهارت‬های مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنادار دارد؛
مهارت‬های مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنادار دارد؛
مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب جنسیت تفاوت معنادار دارد؛
مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنادار دارد؛
مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنادار دارد.
1-6- تعاریف
1-6-1- تعاریف مفهومی اصطلاحات
1-6-1-1- مهارت:
از لحاظ لغوی، مهارت به معنای زیرکی و رسایی در کار، استادی، زبردستی، حاذقی، ماهری، زیرک و رسا شدن و استادی کردن می‌باشد(دهخدا، جلد46).
مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفای وظایف منعکس می‌شود دلالت دارد. بدین‬ترتیب منظور از مهارت توانایی‬کاربرد دانش و تجربه شخصی‬بوده و ضابطه اصلی مهارت داشتن اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است(خورشیدی،1382).
1-6-1-2- مدیر آموزشی:

مطلب مشابه :  سندرم رودهی تحریکپذیر، اضطراب و افسردگی، معیارهای تشخیص