تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

5-2- نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی: بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی و آمرانه) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تفاوت معنی داری مشاهده می شود.
در ارتباط با فرضیه ویژه اول، محقق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (F)، به بررسی فرضیه پرداخته است.
نتایج حاکی از این است بین تاثیر سبکهای رهبری (مشارکتی – آمرانه)و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تفاوت معنی داری وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی ارایه شده در فصل دوم تحقیق است.
در عین حال در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهشهای مشابه میتوان به نتایج تحقیق میرصیفی (2013) اشاره نمود. وی در پژوهشی با عنوان رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان تربیت بدنی»، به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سبک مدیریت مدیران پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، وی به وجود رابطه بین دو متغیر صحه گذاشته است. نتایج تحقیق بیانگر این مسئله است که سبک رهبری عامل تسهیل کننده و برانگیزاننده بوده و بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت شغلی کارکناناثر گذار است. همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق حسنپور (1391) با عنوان «تأثیرسبک مدیریت مشارکتی و آمرانه بر خلاقیت، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس راهنمایی شهر رشت» نیز قابل مقایسه است. حسن پور در این پژوهش به رابطه مستقیم بین سبک مدیریت مشارکتی و آمرانه و ضایتمندی شغلی کارکنان اشاره داشته است.
بنابراین تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی هم راستایی بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این فرضیه با پژوهش در فرضیه فوق است.
فرضیه فرعی اول: بین سبک رهبری مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
در ارتباط با فرضیه ویژه دوم، محقق، با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون تک متغیره به بررسی فرضیه پرداخته است.
نتایج حاکی از این است که بین سبک مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی ارایه شده در فصل دوم تحقیق است.
در عین حال در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهشهای مشابه میتوان به نتایج تحقیق قربانیان (2012) تحت عنوان « رابطه بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی تکنسینهای اورژانس» اشاره نمود. نتایج این تحقیق مبین این نکته است که سبک رهبری مشارکتی بر رضایت شغلی تکنسینهای اورژانس اثرگذار است. همچنین بشیر (1388) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر سبک های مدیریت مشارکتی و سنتی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دبیرستانهای شهر کرمانشاه» چنین نتیجه گرفته که رابطه مثبت معنی داری بین سبک مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد.
بنابراین تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی هم راستایی بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این فرضیه با پژوهش در فرضیه فوق است.
فرضیه فرعی دوم: بین سبک رهبری آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
در ارتباط با فرضیه ویژه دوم، محقق، با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون تک متغیره به بررسی فرضیه پرداخته است.
نتایج حاکی از این است که بین سبک مدیریت آمرانه (دستوری) و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی ارایه شده در فصل دوم تحقیق است.
در عین حال در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهشهای مشابه میتوان به نتایج پژوهش قلیزاده و دیگران (1390) تحت عنوان «بررسی تأثیر سبکهای مدیریت رهبری بر رضایت شغلی کارکنان ناجا» اشاره نمود. نتایج این تحقیق مبین وجود رابطه بین سبکهای رهبر از جمله سبک رهبری آمرانه با رضایت شغلی کارکنان است. ضمن آنکه نتایج تحقیق حسنپور (1391) تحت عنوان «تأثیرسبک مدیریت مشارکتی و آمرانه بر خلاقیت، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس راهنمایی شهر رشت» نیز بیانگر وجود ارتباط بین سبک رهبری آمرانه و دستوری و رضایت شغلی است.
بنابراین تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی هم راستایی بین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این فرضیه با پژوهش در فرضیه فوق است.
5-3- محدودیت های تحقیق
انجام هر تحقیق علمی محدودیت هایی به همراه دارد. تحقیق حاضر نیز این امر مستثنی نبوده است. به طور کلی در روند انجام این تحقیق چند محدودیت وجود داشته که با تلاش و کوشش مستمر و اتخاذ سیاست ها و تدابیر به موقع و بهره گیری از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور تا حد زیادی اثرات آن ها در فرآیند تحقیق کاهش و خنثی شده است. مهمترین محدودیت ها به شرح ذیل بوده اند:
5-3-1- محدودیتهای تحت کنترل محقق
– انتخاب ابزاری مناسب جهت بررسی سبک رهبری مدیران، از عمده ترین مشکلات این تحقیق بشمار میآید. بدین معنی که متأسفانه هرچند پرسشنامههای استانداری در زمینه نحوه سبک رهبری وجود دارد، اما غالبا|ً به دو دلیل در استفاده از این پرسشنامه میبایست دقت نمود: 1- آندسته از پرسشنامههای که سبک رهبری مدیر را از منظر کارکنان مورد سنجه قرار میدهند، همواره در معرض این ایراد هستند که ممکن است کارکنان با سوگیری نسبت به مدیر پاسخ دهند و یا در برخی مواقع با مبالغه. در چنین مواردی اعتماد به پاسخگوی ارایه شده همواره با شک و تردید است. 2- همچنین آنگونه از پرسشنامههایی که توسط خود فرد مدیر تکمیل شود، همواره این احتمال وجود دارد، که فرد یا با صداقت به سئوالات جواب ندهد و یا اینکه برداشت نادرستی از خود داشته باشد، که در چنین شرایطی نیز نتایج تحقیق با بی اعتمادی مواجه میشود. بهر روی در این تحقیق سعی گردید که با هماهنگی با اساتید محترم راهنما و مشاور از نوع دوم پرسشنامه استفاده گردد و در زمان اخذ اطلاعات تا حد مقدور سعی گردد، پاسخگو با صداقت به سئوالات پاسخ دهد.
– بودجه و اعتبار، یک رکن اساسی در هر تحقیق است. در اختیار نداشتن بودجه کافی می تواند انجام صحیح و به موقع تحقیقات را با مشکلات اساسی مواجه سازد.
– یکی از ویژگی های تحقیقات گسترده، در اختیار داشتن همکاران متخصص و با تجربه و به اندازه کافی است، لذا به علت ابعاد گسترده تحقیق، رسیدگی و بررسی همه آنها خارج از محدوده و توان محققی بوده که به تنهایی این تحقیق را به انجام رسانده است.
– فرصت زمانی که برای انجام این تحقیق در اختیار محقق قرار گرفت، شش ماه بوده است، این درحالی است که تحقیقاتی از این نوع، با توجه به روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، مکان تحقیق و… سبب گردید، محقق برای مرتفع نمودن محدودیت های پیش روی، توان بسیار زیادی را صرف نموده و با توجه به این مسئله که محقق خود نیز کارمند دستگاه های دولتی بوده و دارای مأموریت های ویژه در حوزه کاری خویش است، این مسئله یکی از محدودیت جدی برای انجام تحقیق بوده است.
– از دیگر محدودیتهای این تحقیق، مرتبط با کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر رشت بوده است. بدلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی دارای شعب و بخشهای مختلف بوده، انتخاب جامعه و نمونه آماری از یکسو و از سوی دیگر دست یافتن به این نمونهها با محدودیت روبرو بوده است.
– یکی دیگر از محدودیتهای تحقیق حاضر در بحث جامعه آماری، هماهنگ نمودن مراجع ذیصلاح سازمان تأمین اجتماعی جهت همکاری با این تحقیق بوده است. بدین معنی که محقق در دریافت مجوز جهت تکمیل پرسشنامهها با مشکلات و بروکراسی و کاغذ بازیهای بسیار مواجه بوده که وقت زیادی را از این موضوع از محقق و زمان تحقیق گرفته است.
5-3-2- محدودیتهای خارج از کنترل محقق

مطلب مشابه :  استان مازندران