تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

در ارتباط با رابطه ی میان سطح تحصیلات با رضایت شغلی عده ای از محققین رابطه ی معنی داری ارائه نکرده اند ( بهبهانی 1373 ، پارسا 1375) .
گروهی دیگر از محققین رابطه ی بین سطح تحصیلات و رضایت شغلی را معنی دار عنوان کرده اند (دلجو 1374 ، محمدپور1374 ، باطنی 1360 ، حیدری 1359 ، عباسی 1373 ، پاکزادیان 1374 و سرمد 1375 ) .
صدوقی (1375) طبق تحقیقی به بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیّتی و رضایت شغلی پرداخت . نتیجه ی تحقیق رابطه ای را میان ویژگی های شخصیتی (درون گرایی – برون گرایی ) و رضایت شغلی نشان نمی دهد .
ساده ی میمندی (1379) در تحقیقی با عنوان ویژگی های شخصیّتی (درون گرایی . برون گرایی ) و رابطه ی آن با استفاده از شیوه ی مشارکتی به نتیجه میرسد که برون گرایی و درون گرایی رابطه ای با استفاده از مدیریت مشارکتی ندارد .
حسنی (1373) در تحقیقی تحت عنوان برسی رابطه ی وضعیت شغلی ، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی با میل به ماندن در شغل و عملکرد تحصیلی از بین دانشجویان ضمن خدمت نشان داده است که بین هر یک از متغیرهای(خشنودی و دلبستگی و تعهد سازمانی ) با هر یک از متغیر های ملاک ( میل ماندن در شغل و عملکرد شغل ) رابطه مثبت وجود دارد .
در تحقیق محمود عراقی (1373) که رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بررسی نموده در نتیجه تحقیق عنوان شده که : بین رضایت شغلی افراد جامعه با تعهد سازمانی آنان رابطه ی معنی داری وجود دارد .آرنولد و فلدمن رابطه ی معنی دار بین دو نگرش خشنودی شغلی و تعهد سازمانی با میل به ماندن در شغل نشان دادند ولی تعهد سازمانی رابطه ی قویتر نسبت به خشنودی شغلی داشت
(یوسفیان 1378) تحقیقات مختلفی در ضمینه رابطه بین تعهد سازمانی و غیبت و ترک خدمت و کم کاری و بی مسئولیتی نشان می دهد که تعهد سازمانی بالا ، از غیبت و ترک خدمت می کاهد و متقابلا باعث افزایش و رضایت شغلی و دلبستگی و وابستگی به شغل و سازمان می شود . اکنون با عنایت به موضوع این تحقیق و نتایجی که از تحقیقات پیشین به دست آمده است تحقیق حاضر سعی به بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیّتی ( درون گرایی – برون گرایی ) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی از طریق پاسخ گویی به سوالات زیر را دارد .
1 – آیا بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی با تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
2 – آیا بین ویژگی های شخصیّتی برون گرایی با رضایت شغلی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
3 – آیا بین ویژگی های شخصیّتی برون گرایی تعهد سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
4-آیا بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی با رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود د ارد ؟
5-آیا بین رضایت شغلی وتعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد ؟
6- آیا بین ویژگی ها ی شخصیتی( درون گرایی و برون گرایی) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنا دار ی وجود دارد؟

مطلب مشابه :  عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی

مقدمه
در این فصل به بررسی روش پژوهش ،جامعه آماری ،زوش نمونه گیری ونمونه آمار ،ابزار گردآوری اطلاعات ،روش اجرای پرسشنامه وروش آماری می پردازیم.
روش پژوهش
از آنجا که در این پژوهش درصدد مشخص کردن رابطه ویژگی های شخصیتی (درون گرایی –برون گرایی)با تعهد سازمانی ورضایت شغلی لذ ا روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
جامعه آماری پزوهش
جامعه آماری دراین تحقیق کلیه معلمان مقطع متو سطه شهرستان اقلید در سال تحصیلی 87-88میباشد که برابربا 253نفر می باشند .
روش نمونه گیری ونمونه آماری
تعداد نمونه آماری این پژوهش 127نفر که از این تعداد 53نفر زن و 74نفر مرد می باشد.روش نمونه گیری این پژوهش بر اساس جدول مورگان صورت گرفته است.که باروش تصادفی ساده از کلیه ی دبیرستان های شهرستان اقلید انتخاب گردید.بدین معنا که ابتدا تعدادی از دبیرستان ها به قید قرعه با روش تصادفی مشخص و سپس دبیران آن دبیرستان ها جهت جمع آوری اطلاعات انتخاب گردیدند.که بعد از اینکه پرسشنامه ها توزیع شد و دبیران در رابطه با چگونگی پاسخگویی به سؤالات توجیح شدندو بعد از مهلت درخواستی جهت کامل کردن پرسشنامه ها ازتعداد150پرسشنامه توزیع شده تعداد127پرسشنامه جمع آوری گردید.و مابقی پرسشنامه ها که بیشتر از تعداد نمونه آماری بود بازگشت داده نشد.که این عمل بنا به جهت احتیاط در جمع آوری پرسشنامه ها صورت گرفت.