پایان نامه – تفاوت تغییر سازمانی با نوآوری و خلاقیت در سازمان

تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص می­شود، اما نوآوری سازمان اتخاذ یک ایده یا رفتار است که برا ی یک نوع وضعیت، سازمان، بازار و محیط کلی سازمان جدید است. اولین سازمانی که این ایده را معرفی می­کند به عنوان نوآور تلقی می­گرددو سازمانی که تقلید می­نماید، یک تغییر را اتخاذ کرده است. براساس این تعاریف، خلاقیت لازمه نوآوری است. تحقق نوجویی وابسته به خلاقیت است. اگرچه در عمل نمی­توان این دو ر ا از هم تمیز داد ولی می­توان تصور کرد که خلاقیت بستر رشد و پیدایی نوآوری­هاست. خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا    اندیشه­های نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید، زمان طولانی و تلاش­ها و کوشش­های بسیار لازم است. گاهی ایده و  اندیشه­ای نو از ذهن فرد می­تراود و در سال­های بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی می­گردد. خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد     اندیشه­های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است(الوانی، 1372، 224-223). به طور خلاصه با درنظر گرفتن نظریات فوق می­توان چنین نتیجه گرفت که خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود داشته و یا به چیزهای جدید» پیداکردن « عبارتی به معنای دلالت بر است هرچند که ممکن است به مرحله استفاده در نیاید. نوآوری به عنوان هر ایده جدیدی است که در برگیرنده توسعه یک محصول، خدمات یا فرآیند می­گردد که ممکن است نسبت به یک سازمان، یک صنعت، یا ملت و یا جهان جدید باشد. این نوآوری­ها به تغییر و انطباق بهتر سازمان با ایده­های جدید منجر می­شود(فتحی زاده، پاک طینت و شهبا، 1390، 82).

پایان نامه

مطلب مشابه :  مولفه های هوش معنوی