تفکر انتقادی وجودی

تفکر انتقادی وجودی

تفکر انتقادی وجودی

1-8-2. قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق مرکز آموزشی – درمانی امام رضا مستقر در شهر کرمانشاه است.
1-8-3. قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق از اواخر اسفند سال1391 تا دی 1392 می​باشد.
1-9. تعریف واژگان واصطلاحات تحقیق
1-9-1. تعریف مفهومی
هوش عاطفی: هوش عاطفی عبارت است از توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران، توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش عاطفی در جهت هدایت تفکر و ارتباطات خود و دیگران(مایر و سالووی،1990).
هوش معنوی: هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهان مربوط است. هوش معنوی توانایی فهمیدن عمیق سؤالات معنوی و بینش درونی است که سطح هایی چند گانه از هوش است. هوش معنوی مفهوم آگاهی از معنویت به عنوان نیروی زندگی خلاق از تکامل است. هوش معنوی هوشیاری کامل درونی، آگاهی عمیق از جسم، ماده، ارواح و معنویت است(معلمی و همکاران،1388).
عملکرد کارکنان: عملکرد عبارت است از مجموع رفتار های در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(گریفین،1375،ص479). عملکرد کارکنان رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه​گیری شده یا ارزش​گذاری شده.
1-9-2. تعریف عملیاتی
هوش عاطفی: منظور از هوش عاطفی در پژوهش حاظر امتیازی است که از طریق پرسشنامه هوش عاطفی برادبری-گریوز در چهار حیطه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی کسب می شود.
هوش معنوی: منظور از هوش معنوی در پژوهش حاظر امتیازی است که از پرسشنامه هوش معنوی کینگ در چهار حیطه توسعه حالت آگاهی، تولید معنی شخصی، آگاهی و تفکر انتقادی وجودی کسب می شود.
عملکرد کارکنان: منظور از عملکرد کارکنان در پژوهش حاظر امتیازی است که از طریق پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون کسب می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه:
از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می​آید، هوشی تحول پذیر که به او قدرت می​بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقش​ها را دستخوش تغییرات خود نماید، خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود.
شکل گیری هوش معنوی را باید بعد از تکامل هوش عاطفی دنبال کرد. هوش عاطفی ابتدا در سال 1985توسط پاین معرفی شد سپس توسط سالوی و مایر به عنوان هوش اجتماعی ارائه شد. استفاده از این هوش در کسب و کار جهانی توسط گلمن در سال 1995 در کتابی با همین عنوان گسترش یافت و به کار گرفته​شد. پس از آن هوش معنوی مطرح شد هر چند که زمان دقیق چگونگی پیدایش این اصطلاح و اینکه توسط چه کسی اختراع شده​است مشخص نیست(کدخدا،1389).
در این فصل ابتدا مفهوم هوش معنوی و هوش عاطفی تشریح گردیده، به جنبه های شناخت هوش معنوی و هوش عاطفی در سازمان پرداخته​شده و در ادامه با مفهوم مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می شود.
2-2. مبانی نظری تحقیق
2-2-1. هوش معنوی
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی ها و انواع آن علاقه مند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان “هوش معنوی” جـزو عرصه هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی ها و مؤلفه های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری های بسیاری را در راستای تمییز دقیق مؤلفه ها و ویژگی های آن بر سر راه محققین ایجاد می​نماید.
همانگونه که بیان خواهد شد، هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می گردد و همین مسأله پاسخ به سؤالاتی همچون » من کیستم؟« ، » چرا اینجا هستم؟« و» چه چیزی مهم است؟« را برای انسان روشن می سازد تا فرد در نهایت بتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت که به گونه های نهفته در زندگی آشفته و پر استرس روزمره می باشد، به خود و دیگران کمک نماید. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب(عناوین غیر از عنوان هوش معنوی) باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آن ها گردیده است. نویسندگان بر این عقیده اند که معنویت، مفهومی دینی است و می​توان اصالت معنویت در کلام وحی را به خوبی دریافت. در این مورد داستان های نغز قرآن کریم به زیباترین شکل ابعاد مختلف معنویت را در اختیار تشنگان معرفت قرار داده است.
2-2-1-1. هوش

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~