توسعهی اقتصادی

توسعهی اقتصادی

توسعهی اقتصادی

حاجی یوسفی، امیر محمد، 1378، دولت نفت و توسعهی اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خادم، فاضله، 1384، رویکرد امریکا به خلیج فارس و سیاست این کشور در منطقه.
داکسی، مارگارت، 1376، تحریمهای بینالمللی: درس هایی از گذشته، ترجمهی شهرام پیشکاری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
دال، راجر، 1385، محدودیت‏هاى اقتصادى کامیابى‏هاى سیاسى، ترجمه مهین دخت افراسیابى، تهران، علوم نوین.
دوورژه، موریس، 1354، اصول علم سیاست، ترجمهی ابولفضل ثافی، تهران.
رابینز، فیلیپ و جاناتان استون،1370، آیندهی خلیج فارس: سیاست و نفت در دههی 1990، ترجمهی مهدی افشار، انتشارات ایرنمهر.

روحانى، زهرا، 1381، توسعه نیافتگى جهان سوم و استثمار غرب، قم، نشر پارسایان.
ساندالو، دیوید، 1390، رهایی از نفت، مترجم علی اکبر سبزی، تهران، شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر‏
سمسون، آنتونی، هفت خواهران نفتی، 1354، ترجمهی ذبیحالله منصوری، انتشارات امیرکبیر.
شاهینى سهیل، 1388، چالش‏هاى اقتصادى ایران و آمریکا در بعد از انقلاب، تهران، نشر آگه.
شریف زاده، مریم، 1391، بررسی قراردادهای بین المللی نفت و گاز با توجه به اثرات تحریم ، تهران، آریان قلم.
کاشانی، جواد، 1389، منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بینالملل، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
عباسی، محمد، موسوی، لیلا، 1389، انقلاب، نفت، توسعه: دستاوردهای وزارت نفت طی سال های ۸۷-۱۳۸۴/ ادارهی کل روابط عمومی وزارت نفت؛ با همکاری دفتر پژوهش و آمار ادارهی کل روابط عمومی وزارت نفت، معاونت برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری؛ ، تهران، پویه نگار‏
عباسی، محمد، و همکاران، 1389، دستاوردهای وزارت نفت در سال ۱۳۸۸، پدیدآورنده ادرهی کل روابط عمومی وزارت نفت با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری،‏
گ‍روه ت‍ح‍ق‍ی‍ق ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه ی م‍رک‍زی ش‍رک‍ت م‍ل‍ی ن‍ف‍ت ای‍ران ، ک‍ت‍اب1ن‍اس‍ی ن‍ف‍ت ای‍ران ، 1380، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی ش‍رک‍ت م‍ل‍ی ن‍ف‍ت ای‍ران .
موسوى، محمد على، 1386، تاریخ سلطهی آمریکا بر اقتصاد جهانى، تهران، فروزش.
مهدیان، حسین، 1391، ژئوپلیتیک انرژی ایران، تهران، انتخاب‏
میرترابی، سعید، 1384 مسائل نفت ایران، تهران، قومس، چاپ اول.
یزدانی، عنایت اله، شجاع، مرتضی، 1385، نفت: ابزار قدرت در سدهی بیست و یکم امریکا و خلیج فارس، اطلاعات سیاسیاقتصادی، شمارهی 223- 224، فروردین و اردیبهشت.
ی‍وس‍ف‍ی ، مهدی، 1384، گ‍زارش ک‍ش‍وری ان‍رژی ع‍راق : گروه پژوهشی اوپک و کشورهای عمدهی تولیدکننده و مصرفکنندهی نفت و گاز، ت‍ه‍ران ، م‍وس‍س‍ه ی م‍طال‍ع‍ات ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‍ی ان‍رژی .
سایتها
www.ogpe.com
www.ogj.com

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~