توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی

ابوت، پاملا؛ کلر والاس، جامعه
شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم
عراقی، تهران، نشر نی، 1380
ازکیا، مصطفی; ایمانی، علی; نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی و ایجاد اشتغال زندانیان آزاد شده، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد، تربیت مدرس، 19، 20 آذر 1384 (موجود در لوح فشرده در بانک کشاورزی تهران)
ازکیا، مصطفی، جامعه
شناسی توسعه. نشر کلمه، 1377
امیری، سودابه; شادی طلب، ژاله; زنان و مسائل جنسیتی در برنامه چهارم توسعه، 1381
امین
پور، میعاد، تجربیات موفق برخی کشورها در مورد شیوه
های توانمندسازی مالی زنان روستایی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی، دفترامور زنان روستایی معاونت ترویج و نظام بهره
برداری وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه الزهرا(س) و بانک کشاورزی، ج اول 1381، صص 102- 85
انصاری، بهرخ، هزینه
یابی عقود اسلامی و یافتن تشکیلات بهینه، پایان
نامه کارشناسی ارشد موسسه بانکداری ایران، 1372
بخشوده، محمد، سلامی، حبیب
الله؛ نقش بانک کشاورزی در کاهش فقر با تاکید بر اعتبارات خرد، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد، دانشگاه تربیت مدرس، 19 و 20 آذر 1384 (موجود در لوح فشرده در بانک کشاورزی تهران)
پژویان، جمشید، سیاست
های حمایتی از قشرهای آسیب
پذیر، چ اول، معاونت امور اقتصادی و دارایی، 1373
تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه 1369
جانسون، سوزان; روگالی، بن; تأمین مالی خرد و کاهش فقر، ترجمه پیروز ایزدی سلسله انتشارات روستا و توسعه ش 57، 1383
حسینی ابری، سیدحسن، پژوهشی در زمینه محرومیت زدایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در منطقه بشاگرد، انتشارات کمیته امداد، ج 2 ، 1375
حشمتی، بی
نام; اعتبارات خرد در چارچوب بانکداری اسلامی، سخنرانی در همایش اعتبارات خرد، تربیت مدرس، 19 و 20 آذر 1384
خانی (دادور)، فضیله، جایگاه و نقش زنان در فرایند توسعه روستایی، مطالعه موردی در استان گیلان، به راهنمایی دکتر عباس سعیدی و مشاوره دکتر مهدی طالب و اعجاز
الدین احمد، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1375
خزاعی، علی، تحلیلی بر تحولات ساختاری در نظام اعتبارات خرد و چگونگی تشکیل صندوق مشارکت زنان روستایی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی، ج اول، چ دوم، 1381، صص 289- 273
دیهیم، حمید؛ وهابی، معصومه؛ دستیابی زنان به اعتبارات نظام بانکی، پژوهش زنان، دوره 1، سال 1، ش 7، پاییز 1382 صص 87 – 61
رحمانی اندبیلی، صفت
الله; ضرورت، اصول، مکانیزم و فوریت
های برنامه و اعتبارات خرد و توسعه بهبود و مشاغل کوچک زنان روستایی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی دفتر امور زنان روستایی معاونت ترویج نظام بهره
برداری وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه الزهرا(س) و بانک کشاورزی، ج 1، چ 2، 1381 صص 316 – 300
رحیمی، حسین، نقش توانمندسازی مالی زنان در توسعه پایدار روستایی، 
مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد و زنان روستایی، دفتر امور زنان معاونت ترویج نظام بهره
برداری وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه الزهرا(س) و بانک کشاورزی، جلد اول، چاپ دوم، 1381 صص 332- 317
رحیمی، عباس، مروری بر ویژگی
های نظام اعتبارت خرد، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد و زنان روستایی، دفتر امور زنان روستایی معاونت ترویج نظام بهره
برداری وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه الزهرا(س) و بانک کشاورزی، ج 1، چ 2، 1381، صص 354- 333
ریکا، مهرا، دروست ماسری؛ آنلیز و رحمان، روبا، اعتبارات مالی برای زنان، ترجمه دکتر فضیله خانی، انتشارات دانشگاه الزهراء(س) با مشارکت دفتر امور زنان روستایی وزارت کشاورزی، چ اول، 1382
سعدی، حشمت
الله; عرب مازار، عباس; نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد، تربیت مدرس، 19 و 20 آذر 1384 (موجود در لوح فشرده در بانک کشاورزی تهران)
سلطان محمدی، محمد، آشنایی با خدمات متنوع بانک کشاورزی، ویرایش سوم، 1383
شادی طلب، ژاله الف، جزوه کلاسی درس برنامه
ریزی توسعه روستایی، چالش
ها و چشم
اندازهای توسعه ایران، گزارش کار گروه محور توسعه روستایی، مؤسسه توسعه روستایی ایران، بهمن 1381

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~