توصیف ابعاد بازاریابی رابطه مند

توصیف ابعاد بازاریابی رابطه مند

توصیف ابعاد بازاریابی رابطه مند

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 99
5-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 99
5-2-1 نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………. 99
5-2-2 نتایج آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………. 101
5-2-2-1 نتایج فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………. 101
5-2-2-2 نتایج فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………. 102
5-3 پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 105
5-3-1 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق ………………………………………………………………………… 105
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………….. 106
5-3-3 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 107
پیوست ………………………………………………………………………………………………………… 109
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………….124
فرست جداول
(جدول 2-1) مقایسه بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی ……………………………………………………….53
(جدول 3-1) شماره سوالات متغییرهای تحقیق در پرسشنامه ………………………………………………….. 79
(جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………… 81
(جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………… 85
(جدول4 -2) توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………… 86
(جدول 4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………. 87
(جدول 4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. 88
(جدول 4-5) توصیف متغیر بازاریابی رابطه مند ……………………………………………………………………. 89
(جدول 4-6) توصیف ابعاد بازاریابی رابطه مند …………………………………………………………………….. 90
(جدول 4-7) توصیف متغیر رضایت بیمه گذاران ………………………………………………………………….. 91
(جدول 4-8) خلاصه وضعیت و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای گروه مردان ……………………………………….. 92
(جدول 4-9) خلاصه وضعیت و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای گروه زنان …………………………………………… 92
(جدول 4-10) آزمون رگرسیون بین ابعاد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای گروه مردان ……………………………………………………………………………………………….. 94

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~