جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون

جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون

جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون

رضایت از حقوق 55/0* 1
ماهیت شغل 58/0* 35/0* 1
نحوه ارتقاء 16/0 06/0 32/0* 1
رضایت از سرپرستان 57/0* 20/0* 67/0* 23/0* 1
رضایت از همکاران 10/0 18/0-* 05/0 35/0* 23/0* 1
تمامی ضرایب ستاره دار فوق از لحاظ آماری معنادار هستند. به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین(ابعاد رضایت شغلی) متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را میتوانند پیش بینی کنند . از تحلیل واریانس و ضریب تعیین استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده است .
جدول(4-9) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون
R Rمجذور F Df1 Df2 سطح معناداری
80/0 64/0 16/55 4 122 001/0
همانگونه که مشاهده میشود مقدار Fبرابر با 16/55 گردیده که این مقدار با درجات آزادی (122 ، 4) در سطح 001/0 معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 میباشد ، بنابراین نتیجه میگیریم که حداقل یک از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند. از طرفی مقدار مجذور آر برابر با 64/0 گردیده به این معنا که متغیر های پیش بین روی هم رفته می توانند 64 درصد از تغییرات متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کنند. حال به منظور تعیین اینکه هر یک از متغیر های پیش بین تا چه اندازه می توانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند از ضریب بتا استفاده شده که نتیجه آن در جدول زیر امده است. جدول(4-10): ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها
سطع معناداری تی بتا B متغیر های پیش بین
001/0 14/4 33/0 10/1 ماهیت شغل
001/0 85/5 34/0 92/1 نحوه ارتقاء در سازمان
001/0 69/5 33/0 38/1 حقوق
001/0 00/5 36/0 20/1 سرپرستان
همانگونه که مشاهده می شود از مولفه های پنج گانه رضایت شغلی، رضایت از همکاران قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نمی باشد، بنابراین می توان معادله خط رگرسیون را بر اساس مقدار بتای چهار بعد دیگر رضایت شغلی به شرح زیر نوشت.
Y= 0/33X1+0/34X2+0/33X3+0/36X4
مقدمه :
تاکنون پژوهش های زیادی در زمینه رضایت شغلی،تعهد سازمانی و همچنین تیپهای شخصیتی صورت گرفته است و این به دلیل اهمیت این مسآله می باشد،پژوهش حاضر مجدادا با همین عناوین صورت گرفته ولب آنچه که آنرا خاص کرده است سه متغییره بوده پزوهش است و اینکه ببینیم این سه عامل آیا بر روی هم تآثیر گذار هستند ؟
آیا بین آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
گروهی از پزوهشگران در تحقیقاتی که نمایانگر لزوم وجود تعهد سازمانی بوده و بر تقویت و عوامل مؤثر بر آن تآکید میکند بر این نظرند که وجود کارکنان متعهد در سازمان متضمن کارآیی وبهره وری و دست یابی سازمان به اهداف خاص خود می شود.و وجود تعهد سازمانی باعث کاهش کم کاری ،غیبت،ترک خدمتو تنش ها شده و همچنین در محیط سازمانی باعث افزایش بهره وری ، افزایش اعتماد بین رئیس و مرئوس،ایجاد شرایطی برای ارتباط علمی وحرفه ای در محیط کار و احساس تعلق به سازمان می شود.
گروهی دیگر از محققین ضمن اینکه رضایت شغلی را نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می دانند بر این باورند که رضایت شغلی باعث کاهش غیبت فکمکاری و ترک خدمت شده و همچنین باعث کاهش امراض روحی و روانی می گردد.و از مشارکت در امر تصمیم گیریدر امور مدرسه و برنامه ریزی و داشتن فرصت های یادگیری وشغلی ،دریافت بازخورد از رئیس و سرپرست با سطح رهبری بر تعهد سازمانی تآثیر می گذارد.(لیچسن،همکاران1991،تامپسون 1989،پروت1996،هوی و همکاران 1990،اختروتان1994)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~