جریان‌های نقد عملیاتی

جریان‌های نقد عملیاتی

جریان‌های نقد عملیاتی

نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت های سرمایه گذاری چگونه خواهد بود.
1-5. فرضیه ها ی تحقیق
نتایج و قواعد حاصل از فرض ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه هایی به صورت زیر مطرح می شود:
فرضیه اول: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می یابد.
فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می یابد.
فرضیه سوم: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان های نقد عملیاتی افزایش می یابد.
فرضیه چهارم: با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می یابد.
1-6. روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می باشد(در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام های زیر می باشد:
در ابتدا از بین شرکت های فعال در بورس تهران، شرکت های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می شوند.
پس از انتخاب شرکت ها براساس ملاحظات مدنظر، داده های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع آوری می گردد.
سپس شاخص های مورد نیاز ترکیبی از قبیل شاخص فرصت های سرمایه گذاری، پایداری سود، ضریب بتا و … براساس مدل های تحقیق مورد محاسبه قرار می گیرند.
در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اقدام خواهد شد.
1-7. شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی
برخی از واژه ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند، به صورت زیر تعریف می شوند. تعریف اصطلاحات از یک سو موجب جهت دهی بحث و از سوی دیگر موجب پیشگیری برداشت های متفاوت خوانندگان از اصطلاحات کاربردی می شود.
ارتباط ارزشی: ارتباط ارزشی به صورت رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار اوراق بهادار تعریف شده است. ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارتباط ارزشی خواهند بود (رابطه معناداری با قیمت های سهام خواهند داشت) که اطلاعات مربوطی را برای مقاصد ارزش گذاری برای سرمایه گذاران فراهم نماید و برای انعکاس در قیمت های سهام به قدر کافی قابل اتکاء باشند. بنابراین آزمون های ارتباط ارزشی، آزمون همزمان مربوط بودن و قابلیت اتکای مقادیر حسابداری است (بارث و همکاران، 2000).
فرصت های سرمایه گذاری(IOS): بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می رود نرخ های بازده غیر عادی عاید کنند. در این تحقیق فرصت های سرمایه گذاری از طریق نسبت بازار به دفتری اندازه گیری می شود(کومار و کریشنان، 2008).
ضریب واکنش سود (ERC): این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره سود(یعنی سود مازاد بر آنچه انتظار می رفته است) اندازه گیری می کند و از طریق شیب رگرسیون بازده ها (یا بازده های غیرعادی) نسبت به تغییر در سود (یا سود غیرمنتظره) اندازه گیری می شود. (اسکات، 2009).
پایداری سود: تداوم و ثبات سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می کند که از طریق رگرسیون سال جاری نسبت به سال قبل اندازه گیری می شود. (ثقفی و کردستانی، 1383).
ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی (CRC): این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره جریان وجه نقد عملیاتی اندازه گیری می کند و و از طریق شیب رگرسیون بازده ها (یا بازده های غیرعادی) نسبت به تغییر در جریان نقد عملیاتی (یا سود غیرمنتظره) اندازه گیری می شود (کومار و کریشنان، 2008).
اقلام تعهدی: تعدیلات موقتی هستند که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی انتقال می دهند. نفع عمده ی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درست تری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه می دهند. اقلام تعهدی در این تحقیق از طریق تفاوت بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری محاسبه می شود(دیچو و دایچو، 2002).
ضریب بتا (β): شاخص ریسک سیستماتیک است که از طریق ضریب شیب رگرسیون مدل بازار برآورد می شود(اسکات، 2009).
1-8. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
به نظر می رسد نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها می تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود، بلکه همچنین با تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، حسابداران می توانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران افزایش دهند. این امر خود می تواند به تهیه صورت های مالی سودمندتر منتهی شود. از طرفی تدوین کنندگان استانداردها نیز می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در ارزیابی های خود برای تدوین استانداردهای آتی استفاده نمایند. بنابراین به طور خلاصه انتظار براین است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، نتایج آن قابل استفاده برای افراد زیر باشد:

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~