جریان‌های نقد عملیاتی

دانلود پایان نامه

سازمان حسابرسی:
در بهره گیری از نتایج بدست آمده و آگاهی از میزان اهمیت اثربخشی استانداردهای حسابداری مربوط به گزارشگری مالی از نظر تولید اطلاعات باکیفیت و سودمند برای استفاده کنندگان، بویژه افشای اطلاعات مکمل درباره ی پروژه های سرمایه گذاری و تعهدات سرمایه ای.
سازمان بورس و اوراق بهادار:
به عنوان بخشی از رسالت اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه گذاران و نیز الزام شرکت ها به اطلاع رسانی اطلاعات سودمند.
تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس:
به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در تصمیم گیری های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل.
پژوهشگران:
در راستای معرفی و بحث پیرامون تحقیقات ارتباط ارزشی و محتوای اطلاعاتی سود و تلاش برای انجام امور تحقیقاتی برای بررسی این حوزه از تحقیقات.
1-9. ساختار کلی تحقیق
طرح کلی گزارش تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:
فصل اول: هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر نقش فرصت های سرمایه گذاری در ارزشیابی سود و جریان های نقد عملیاتی در این فصل بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.
فصل دوم: این فصل به طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می پردازد و سپس پیشینه ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین المللی ارائه می دهد.
فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می شود. فرضیه های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده شده است.
فصل چهارم: این فصل به تجزیه و تحلیل یافته ها و اطلاعات اختصاص می یابد و در دو بخش آماره های توصیفی و استنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آماره های پراکندگی داده های جمع آوری شده خواهد داشت و سپس مدل های مختلف تجزیه و تحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمون های آماری بیان می گردد.
فصل پنجم: در این فصل ابتدا نتایج تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفته، و با یافته های تحقیقات مشابه قبلی مقایسه شده است. سپس محدودیت های احتمالی برای تعمیم نتایج ارائه گردیده است. در خاتمه زمینه هایی برای تحقیق های آتی مطرح شده است.
1-10. خلاصه فصل
در این فصل با بیان و تشریح موضوع، مساله تحقیق بیان گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف تحقیق تشریح گردید. در ادامه با طرح فرضیه و روش اجرای تحقیق، برخی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده تعریف گردید و در پایان خلاصه ای از ساختار کلی تحقیق بیان شد.
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه ی تحقیق
مقدمه
سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری، به تعیین ارزش شرکتی می پردازند که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند. متغیرهای حسابداری از جمله اطلاعات مهم و کلیدی است که معمولاً برای ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی و ارزش گذاری قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه ای از این ارقام حسابداری، سود و جریان های نقد عملیاتی است. آگاهی از سودمندی این ارقام در ارزشیابی شرکت و تعیین قیمت سهام آن، در گرو شناخت سایر متغیرهایی است که در کنار این ارقام، ارزشمندی استفاده از آنها را بهبود می بخشد. فرصت های سرمایه گذاری یکی از این متغیرهاست. بنابراین شناخت این متغیر و اثر آن بر ارزشگذاری سود و جریان های نقد عملیاتی توسط بازار، نیازمند درک مفاهیم نظری رابطه میان آنها است.
در این فصل مبانی نظری پشتوانه ی تحقیق و فرضیه ها ارائه می شود و در ادامه مروری بر تحقیقات مشابه قبلی می شود. ابتدا تحقیقات ارتباط ارزشی مورد بحث قرار گرفته و سپس با محدود کردن بحث، به ارتباط ارزشی سود و جریان های نقدی عملیاتی و نقش فرصت های سرمایه گذاری در ارزشیابی آنها می پردازیم.

مطلب مشابه :  ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند