جریان نقد عملیاتی

جریان نقد عملیاتی

جریان نقد عملیاتی

اقلام تعهدی(ACC)
198/1
655/0
922/6
000/0
فرصت های سرمایه گذاری(IOS)
098/0
379/0
206/7
000/0
اثر متقابل فرصت های سرمایه گذاری و جریان نقد عملیاتی(ACC × IOS)
131/0-
142/0-
002/2-
046/0
β
002/0-
006/0-
118/0-
906/0
با توجه به اینکه سطح معناداری مدل کمتر از 05/0 است، مدل قابل برازش است. با توجه به اینکه ضریب تعیین مدل 224/0 است، می توان گفت که متغیرهای مستقل، 22.4 درصد از متغیر وابسته را توضیح می دهند. آماره ی دوربین واتسون(840/1) نیز نشان از عدم وجود مشکل در استقلال نسبی داده ها دارد.
سطح معناداری ضرایب متغیرهای فرصت های سرمایه گذاری(000/0) و اثر متقابل فرصت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی-ACC ×IOS – (046/0) هر دو کوچکتر از 5% بوده و در نتیجه معنادار هستند. بنابراین می توان گفت این دو متغیر رابطه ی معناداری با بازده ی سهم دارند. از سوی دیگر تایید می شود که اقلام تعهدی با وجود فرصت های سرمایه گذاری با بازده رابطه ی معنادار دارند. همچنین ضریب این متغیر منفی است(131/0-) و نشان دهنده ی رابطه ی معکوس میان اثر متقابل اقلام تعهدی و فرصت های سرمایه گذاری با بازده ی سهم است. این رابطه ی منفی می تواند اینگونه نیز تفسیر شود که سرمایه گذاران اقلام تعهدی شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالا را به سبب انگیزه های مدیریت سود فرصت طلبانه با بدبینی می نگرند.
در اینجا نیازی به اثر همزمانی متغیرها نیست، چون تنها اثر متقابل فرصت های سرمایه گذاری و یک متغیر در مدل وارد شده است(ACC ×IOS). برای انجام آزمون تکمیلی، عبارت γ2 ACC + γ4 ACC × IOS بیانگر ضریب واکنش اقلام تعهدی خواهد بود که میان دهک های مختلف رتبه بندی شده بر اساس فرصت های سرمایه گذاری مقایسه شده است. جدول 4-15 نتیجه ی این مقایسه را نشان می دهد.
با کاهش فرصت های سرمایه گذاری، روند افزایش در ضریب واکنش اقلام تعهدی یکنواخت نیست اما به طور میانگین افزایشی است(یعنی عکس رابطه ی مفروض در فرضیه). در آزمون لوین چون سطح معناداری(sig) برابر با 000/0 و کوچکتر از سطح معنی داری 5% است، در نتیجه فرض برابری واریانس ها رد می شود. بدین منظور از سطر دوم جدول استفاده می کنیم. سطح معناداری تساوی میانگین با فرض عدم تساوی واریانس دو دهک، 050/0 است و در نتیجه برابر با سطح معناداری، یعنی 5% است، در نتیجه فرض صفر مبنی بر تساوی میانگین دو جامعه پذیرفته می شود. از آنجا که حد بالا مثبت(00037/0) و حد پایین منفی(34422/0-) است، صفر را در بر می گیرد و می توان مدعی شد که تفاوت میانگین دو جامعه آنچنان تفاوت معنی داری ندارند، و می توان نتیجه گرفت که میانگین ضریب واکنش اقلام تعهدی در دهک اول، یعنی شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر، تفاوت زیادی با دهک دهم ندارد. بنابراین بر خلاف یافته های حاصل از آزمون های قبلی این موضوع تایید نمی شود که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر، دارای ضریب واکنش اقلام تعهدی کمتر معناداری هستند، اما چون جهت بیان فرضیه به طور کلی مخالف شواهد بدست آمده است، لذا فرضیه چهارم رد شد و نمی توان گفت که با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می یابد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~