حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

با بررسی بند 2، 3 و 5 قطعنامه تاسیس شورا در خصوص اصول کاری، وظایف و اختیارات در می یا بیم تفاوت آنچنانی در عملکرد بین شورای فعلی و کمیسیون سابق وجود ندارد،ولی از سیاق عبارات دو نکته حایز اهمیت است و آن اینکه در قطعنامه سعی شده دو ضعف بزرگ کمیسیون را در نظارت و اجرای حقوق بشر برطرف نماید.
. بررسی نظر منتقدین کمیسیون حقوق بشر و نظر هیئت عالی رتبه و نهایتا دبیر کل و از محتوای قطعنامه باید گفت نظر اکثر دول عضو نشان می دهد که دو مقوله اعمال نفوذ سیاسی دولت های قدرتمند و ایجاد سیاست های دوگانه در قبال ناقضین حقوق بشر و نیز عدم ضمانت اجرای کافی در راستای اجرای حقوق بشر از جمله ضعف هایی بوده است که انتظار می رود در این شورا حل آن لحاظ شود.
مساله دیگر این است که شورا نخواهد توانست از اعمال نفوذ قدرت های بزرگی همچون آمریکا و متحدان غربی اش مصون باشد.
در مساله عدم اعمال استانداردهای دوگانه و تقویت ضمانت اجرای حقوق بشر، ظرافتی وجود دارد که می طلبد همزمان اهمیت هر دو مساله مد نظر باشد، چرا که ضعف در اعمال هر کدام به مراتب صدماتی بیش از کمیسیون به مقوله حقوق بشر و کشورهایی که با سیاست های مستقل همواره در نوک پیکان هجمه غرب بوده اند وارد خواهد نمود.
اگر بخواهم پیشاپیش قضاوتی در خصوص شورا داشته باشم باید بگویم که با توجه به عدم شفاف سازی در نحوه انتخاب اعضا و مفاهیمی چون نقض فاحش حقوق بشر و عدم ضمانتی برای عملکرد غیر سیاسی اعضا و از همه مهمتر عدم اصلاح در محتوای حقوق بشری مثل اعلامیه های حقوق بشر، آینده شورا را در پرده ابهام فرو برده است.
این شورا بطور کامل ایده آل نیست ولی در شرایط و اوضاع احوال کنونی بیش از این نمی شود توقع داشت ولی یکی از خواسته های مدافعان حقوق بشر اینست که دولتهایی با عضویت این شورا بتوانند دربیایند که هفت عهدنامه اصلی حقوق بشر را امضا کرده باشند و این در حالی است که سه عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه و چین دو یا سه عهدنامه از این 7 عهدنامه را امضا نکردند.
در مجموع طرح شورای حقوق بشر را می توان آزمونی مهم پیش روی سازمان ملل متحد دانست. بر این اساس بهتر مشخص خواهد شد. که کشورهای جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. تشکیل شورای حقوق بشر، نقش جدی تری به سازمان ملل در پی گیری خواست های خود از دولت ها می دهد. اما هنوز نمی توان پاسخ واضح و مشخصی به این سؤال داد که شورای حقوق بشر چه مزایا و برتری هایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟
پس از تشکیل شورا باید دید آیین نامه های داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب می شود که بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آیین نامه ها خود را از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند. مکانیسم بازنگری پس از پنج سال نیز بطوراحتمالی عملکرد شورا را ارزیابی می نماید. در نظر داشته باشیم که کمیسیون حقوق بشر هم طی سال های حیات خود، به تدریج حوزه فعالیت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعدیل نمود و تحولات را به خود پذیرفت. اما در مجموع، اگر شرایط مناسبی برای عملکرد شورای حقوق بشر فراهم نشود، این احتمال مطرح می شود که شورای جدید هم نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر موفقیت چندانی نداشته باشد.
پیشنهادات:
1- از آنجائیکه شورای حقوق بشر و دیگر نهاد های بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر در جهت دنبال کردن مسائل نقض حقوق بشر و حفاظت از حقوق بشر باید وارد حیطه حاکمیتی کشورها شوند و این مساله به مذاق کشورها خوش نمی آید. همکاریهای کشورها در زمینه حفظ حقوق بشر در قالب همکاری با سازمانهای دولتی منطقه ای و حتی نیز سازمانهای غیر دولتی می تواند فرصتی مناسب برای همگرایی ببشتر کشور ها در زمینه حفظ حقوق بشر شود. چرا که در سازمانهای منطقه ای مناسبات و توقعات مشترک کشورها در جهت حفظ حقوق بشر بیشتر تامین خواهد شد.و دیگر تابع سیاسیت قدرتهای بزرگ قرار نخواهد گرفت.و این امر می تواند اهداف شورای حقوق بشر را نیز محقق کند. بطور عملی شاهد این مدعا همکاریهای نزدیک و موفق کشورها در کنفرانس غیر متعهدها در تهران بوده است.
2- کشورها با تشکیل نهاد های ملی در زمینه حقوق بشر می تواند زمینه های مناسبی برای حفاظت از حقوق بشر را نیز فراهم کنند که این امر هم با همکاری دولتها و همه افراد درگیر در مسائل حقوق بشری محقق خواهد شد .که این امر می تواند زمینه های پیوستن کشورها به کنوانسیونهای بین المللی را محقق کند.
3- از آنجایکه تصمیمات شورا ی حقوق بشر ضمانت اجرایی لازم را به غیر از تعهدات اخلاقی کشورها برای حفظ حقوق بشر ندارد.بهتر است برای حفاظت بیشتر از حقوق بشر در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت شرایط خاصی اقدامات شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور نبت به کشور ناقض اعمال شود. که این امر می تواند در درجه اول شامل تهدیدات هوشمند و درجه دوم اقدامات نظامی باشد.
پایان.
فهرست منابع :
کتب فارسی:
1- ارفعی، عالیه، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی،(تهران،:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1372).
2- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،اسلامیه، چ ششم، ج 4،تهران ،1364.
3-جعفری، محمد تقی.تحقیقی در دو نظام حقوقی جهان بشر از دیدگاه‏ اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر.تهران:دفتر خدمات حقوقی بین المللی‏ جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول،1370.
حمیدی، علی، سیر تکاملی حقوق در بریتانی،(تهران،نشر سحاب،1374).
دومینک کارو و دیگران، مباحثی از حقوق بین الملل اقتصادی ،مترجم محمد امامی تلارمی ،تهران،انتشارات واحد امور اقتصادی و بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی،1367.
ذاکریان ، مهدی ، حقوق بشر در هزاره جدید، تهران ،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1381.
ذوالعین، پرویز،مبانی حقوق بین الملل عمومی ،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، انتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ سوم،1384،ص301.سوم،1384.
رنجبران ، امیر حسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه ،بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین الملل،(تهران:دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ، سرسم،)1382.
شایگان، فریده ،دیگران،تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر،زیر نظر جمشید ممتاز،تهران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1382.
10-طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب،چاپ پنجم،(تهران،نشر قومس ،1383).

مطلب مشابه :  توزیع بهینه قدرت، کفایت حل مشکلات، سازگاری با محیط